Μεθοδολογία για αξιολόγηση προσβασιμότητας

Eισαγωγή

Περιεχόμενα

To τρίτο πακέτο εργασίας του WorkAbility στοχεύει σε μια εκ βάθους ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης σχετικά με την απασχόληση των Ατόμων με Αναπηρία στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας και, επιπλέον, στην δημιουργία εργαλείων για την ανάπτυξη προσβάσιμων υποδομών και υπηρεσιών. Προκειμένου να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι, κρίνεται απαραίτητη η αξιολόγηση του υπάρχοντος επιπέδου προσβασιμότητας που προσφέρεται από σημαντικούς εργοδότες.

Στο πλαίσιο λοιπόν της δράσης 3.2 “Αξιολόγηση προσβασιμότητας σημαντικών εργοδοτών στην Κεντρική Μακεδονία” αναπτύχθηκε μια συγκεκριμένη μεθοδολογία για την αξιολόγηση της προσβασιμότητας υποδομών και υπηρεσιών. Η μεθοδολογία αυτή περιλαμβάνει τις παρακάτω λίστες ελέγχου:

 • Λίστα ελέγχου κτιρίων – κλειστών χώρων
 • Λίστα ελέγχου ανοιχτών χώρων – διαδρομών
 • Λίστα ελέγχου πολιτικών – πρακτικών επιχειρήσεων

Οι λίστες ελέγχου είναι αρκετά αναλυτικές και περιλαμβάνουν ερωτήσεις διατυπωμένες με τρόπο ώστε να μπορούν εύκολα να απαντηθούν από τους ίδιους τους εργοδότες ή τους εργαζόμενους. Η δυνατότητα αυτή καθιστά τη προτεινόμενη μεθοδολογία ένα απαραίτητο και χρήσιμο εργαλείο για μελλοντική αξιολόγηση εργασιακών υποδομών και εταιρικών πολιτικών, χωρίς να απαιτείται η παρέμβαση μηχανικών ή άλλων ειδικοτήτων με εξειδίκευση σε θέματα προσβασιμότητας και αναπηρίας.

Προκειμένου να διαμορφωθούν τα ερωτήματα κάθε λίστας ελέγχου ακολουθήθηκε μια συγκεκριμένη διαδικασία. Αρχικά, αναπτύχθηκε ένα «μοντέλο καθηκόντων», αναλύθηκαν δηλαδή οι ανάγκες των διαφόρων κατηγοριών εμποδιζόμενων ατόμων καθώς και οι δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίζουν σχετικά με την χρήση των υποδομών και υπηρεσιών. Επίσης, για τη διαμόρφωση κάθε ερωτήματος ελήφθησαν υπόψη οι οδηγίες σχεδιασμού για όλους («Σχεδιάζοντας για όλους), επιπλέον οδηγίες σχεδιασμού καθώς και η εθνική και διεθνή νομοθεσία. Τέλος, εξετάστηκαν ερωτήματα τα οποία περιλαμβάνονται σε υφιστάμενες λίστες ελέγχου, όπως είναι οι λίστες ελέγχου οι οποίες ετοιμάστηκαν στα πλαίσια δύο προηγούμενων ερευνητικών έργων (ACTUS, PROSPELASIS).

Τα ερωτήματα κάθε λίστας ελέγχου εξετάζουν κρίσιμες παραμέτρους που αφορούν την προσβασιμότητα.

Στη “Λίστα ελέγχου κτιρίων – κλειστών χώρων” εξετάζονται στοιχεία του δομημένου περιβάλλοντος, όπως οι είσοδοι των κτιρίων, η οριζόντια και κάθετη κυκλοφορία, οι υπηρεσίες και ο εξοπλισμός του κτηρίου, οι δυνατότητες διαφυγής σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, η σήμανση, η ακουστική και ο φωτισμός. Δεδομένου μάλιστα ότι η πλειοψηφία των Ατόμων με Αναπηρία εργάζονται σε περιβάλλον γραφείου, έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη συγκεκριμένη κατηγορία, δηλαδή στην αξιολόγηση κλειστών εργασιακών χώρων.

Στη “Λίστα ελέγχου ανοιχτών χώρων” εξετάζονται παράγοντες όπως η γεφύρωση επιπέδων, οι επιφάνειες κίνησης πεζοδρομίων, η οδός κίνησης, ο εξοπλισμός οδού κίνησης και η σήμανση, η πρόσβαση σε δημόσια κτίρια, οι τηλεφωνικοί θάλαμοι, τα ΑΤΜ, οι χώροι στάθμευσης, δένδρα, θάμνοι και άλλα εμπόδια, προσωρινά ή μη. Επίσης εξετάζεται το επίπεδο συντήρησης οδού, οι δημόσιοι χώροι υγιεινής, οι θέσεις ανάπαυσης, ο φωτισμός, η αντιληπτική οργάνωση περιβάλλοντος. Με τη λίστα αυτή επιτυγχάνεται η αξιολόγηση των ανοιχτών εργασιακών χώρων αλλά και της εκάστοτε διαδρομής που ακολουθεί ένα Άτομο με Αναπηρία προκειμένου να φτάσει στον εργασιακό χώρο.

Στη “Λίστα ελέγχου πολιτικών – πρακτικών επιχειρήσεων” εξετάζονται ζητήματα που αφορούν τις πολιτικές και πρακτικές που εφαρμόζουν οι διάφοροι εργοδότες σχετικά με την απασχόληση Ατόμων με Αναπηρία, όπως πρόσληψη ΑμεΑ, εκπαίδευση εργαζομένων ΑμεΑ, εύλογες προσαρμογές στον εργασιακό χώρο. Συγκεκριμένα, στη λίστα αυτή εξετάζονται τα παρακάτω: εταιρικές πολιτικές και προγράμματα, η διαδικασία επιλογής νέων εργαζομένων, η περιγραφή νέων θέσεων εργασίας και η αναγνώριση απαιτούμενων προσόντων, η διαδικασία εκπαίδευσης προσωπικού, η διαφήμιση – πολιτική προβολής εταιρείας, η πρόσβαση στην ιστοσελίδα και το χρησιμοποιούμενο λογισμικό της εταιρείας.

Στη συνέχεια παρατίθενται οι λίστες ελέγχου της μεθοδολογίας που περιγράφηκαν παραπάνω καθώς και όλες οι απαιτούμενες οδηγίες και διευκρινίσεις για την ορθή συμπλήρωση και εφαρμογή τους.

1. Λίστα ελέγχου ανοικτών χώρων, διαδρομών πεζών και μεθοδολογία εφαρμογής της

Στόχοι διαμόρφωσης της λίστας ελέγχου

 Η λίστα ελέγχου ανοιχτών χώρων και διαδρομών αναπτύχθηκε ως εργαλείο υποβοήθησης της αξιολόγησής τους από την οπτική διαφόρων ομάδων εμποδιζομένων στη μετακίνησή τους χρηστών.

Η χρήση της λίστας διευκολύνει τον συστηματικό εντοπισμό και αξιολόγηση των εμποδίων τα οποία μπορεί να περιορίσουν τη δυνατότητα κίνησης των διαφόρων κατηγοριών πεζών.

Η συστηματική καταγραφή των εμποδίων ως προς τη θέση και τη φύση τους αποτελεί βασική προϋπόθεση για την εν συνεχεία διατύπωση προτάσεων απάλειψής τους.

Δομή της λίστας ελέγχου

Η λίστα περιλαμβάνει διάφορες ενότητες «δομικών στοιχείων» των ελεύθερων χώρων και διαδρομών τα οποία δυνητικά μπορεί να λειτουργούν ως εμπόδια όπως:

 • γεφύρωση επιπέδων
 • επιφάνειες κίνησης πεζοδρομίων
 • οδός κίνησης
 • εξοπλισμός οδού κίνησης και σήμανση
  • πεζόδρομοι
  • σημεία διάσχισης οδού
  • σηματοδοτούμενες διαβάσεις
  • στάσεις λεωφορείων
  • σκάλες
 • πρόσβαση σε δημόσια κτίρια
 • τηλεφωνικοί θάλαμοι
 • ΑΤΜ
 • χώροι στάθμευσης
 • δένδρα, θάμνοι και άλλα εμπόδια
 • προσωρινά εμπόδια
 • επίπεδο συντήρησης οδού
 • δημόσιοι χώροι υγιεινής
 • θέσεις ανάπαυσης
 • φωτισμός
 • αντιληπτική οργάνωση του περιβάλλοντος
  • φυσικό περιβάλλον
  • χαρακτήρας της περιοχής
  • ηχητικά ερεθίσματα
  • οσμές
  • απτικά ερεθίσματα
  • οπτικά ερεθίσματα
  • αίσθηση ασφάλειας
  • προσωπική άνεση
  • φωτισμός

Για κάθε «δομικό στοιχείο» εξετάζονται οι γενικές απαιτήσεις, τα γεωμετρικά του χαρακτηριστικά καθώς και επί μέρους στοιχεία της δομής του. Για καθένα από τα προηγούμενα διατυπώνονται οι παράμετροι τις οποίες θα πρέπει να μετρήσει, εξετάσει, παρατηρήσει ο ερευνητής. Τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν από την επιτόπια εξέταση πρέπει να αποτελέσουν στη συνέχεια το υλικό σύνθεσης μιας αντίστοιχης έκθεσης για την περιοχή που εξετάζεται.

1.1 Μεθοδολογία εφαρμογής της λίστας ελέγχου

Προετοιμασία εφαρμογής

Στο στάδιο της προετοιμασίας εφαρμογής απαιτείται να γίνουν τα παρακάτω:

 • Προσεκτική μελέτη – κατανόηση της λίστας ελέγχου.
 • Προμήθεια χαρτών της περιοχής μελέτης σε μικρή και μεγάλη κλίμακα (1:5000, 1:500, 1:200), εφόσον δεν είναι διαθέσιμα τέτοια τότε μπορεί να γίνουν σκαριφήματα.
 • Προετοιμασία εντύπου καταγραφής δεδομένων το οποίο θα περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία
  • Ονοματεπώνυμο καταγραφέα
  • Ημερομηνία, ώρα, καιρικές συνθήκες
  • Πίνακα όπως παρακάτω:
Αρ. Διαδρομής Αριθμός εμποδίου Παρατηρήσεις – αριθμός φωτογραφίας Προτεινόμενες δράσεις
7 3 Κατεστραμμένη επιφάνεια πεζοδρομίου Επιδιόρθωση με όμοια υλικά
7 4 Προσωρινό εμπόδιο – παρκαρισμένα οχήματα Εκστρατεία ενημέρωσης κοινού – αποτροπή στάθμευσης
  • Στην πρώτη στήλη συμπληρώνεται ο αριθμός της διαδρομής, στη δεύτερη ο αριθμός του εμποδίου και εφόσον αυτό βρίσκεται κοντά σε κάποιο χαρακτηριστικό σημείο. Στην τρίτη οι παρατηρήσεις σχετικά με το εμπόδιο, στην τέταρτη οι προτεινόμενες δράσεις για την απάλειψη του εμποδίου. Σε περίπτωση που υπάρχει ένα χαρακτηριστικό σημείο ή αρίθμηση για να αναγνωριστεί η περιοχή, συμπληρώστε το.
 • Προμηθευτείτε φωτογραφική μηχανή και εργαλεία μέτρησης μηκών και κλίσεων
 • Περπατήστε την περιοχή που θα αξιολογηθεί προκειμένου να αποκτηθεί μια πρώτη εικόνα της
 • Ορίστε ένα σημείο εκκίνησης και αναζητήστε εμπόδια στην κίνηση. Αριθμήστε τη διαδρομή καθώς και τα εμπόδια που συναντάτε στον πίνακα του εντύπου και επίσης σημειώστε τα στο χάρτη (σκαρίφημα). Αν ένα πρόβλημα ισχύει για μεγάλο τμήμα δρόμου, σκιάστε ή χρωματίστε κατάλληλα την περιοχή.
 • Μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι παρακάτω χρωματικοί κώδικες:
  • κόκκινο: δεν υπάρχει πρόσβαση για ΑμεΑ (στις παρατηρήσεις σημειώνονται οι συγκεκριμένες κατηγορίες
  • κίτρινο: η χρήση από ΑμεΑ γίνεται μόνο με βοήθεια
  • πράσινο: εύκολη χρήση για όλους τους χρήστες
 • Φωτογραφίστε τα εμπόδια. Προσοχή στην ταύτιση των φωτογραφιών με την αρίθμηση του πίνακα, κρατείστε σχετικές σημειώσεις στον πίνακα.
 • Συμπεριλάβετε παρατηρήσεις που πιστεύετε ότι θα βελτιώσουν την ποιότητα των ευρημάτων.
 • Για τη διευκόλυνση του εντοπισμού των εμποδίων έχετε κατά νου την ευρεία κατηγοριοποίησή τους ως ακολούθως:
  • Γεωμετρικά χαρακτηριστικά της οδού κίνησης που αφορά: την επιφάνεια κίνησης, γεφύρωση υψομ. διαφορών, ανωμαλίες της επιφάνειας κίνησης, εμπόδια στο περιτύπωμα του μετακινούμενου
  • Αντιληπτικότητα του περιβάλλοντος που αφορά: εμπόδια στην οπτική «ανάγνωση» και κατανόηση του περιβάλλοντος (πινακίδες, γράμματα, εικονογράμματα), πολυπλοκότητα, «τοπόσημα», αντιληπτικά ερεθίσματα που προκαλούν σύγχυση ή που πιθανά διευκολύνουν τον προσανατολισμό όπως: θόρυβος, ήχοι, οσμές, σταγονίδια, υφή οδού κίνησης κλπ.
 • Στην εξέταση κάθε επιμέρους «στοιχείου δομής» της οδού κίνησης, ο μελετητής μπορεί να ανατρέξει στη συγκεκριμένη παράγραφο της παρούσης λίστας ελέγχου και να εξετάσει κατά πόσον οι συγκεκριμένες απαιτήσεις ικανοποιούνται. Τα αποτελέσματα της εξέτασης σημειώνονται στη στήλη «παρατηρήσεις».

1.2 Γεφύρωση υψομετρικών διαφορών πεζοδρομίου – οδοστρώματος (ράμπες στην οδό)

Γενικά

Ναι Όχι Σημειώσεις
1.2.1 Υπάρχει υψομετρική διαφορά κατά μήκος της διαδρομής η οποία γεφυρώνεται με ράμπα / σκάφη; Εάν ναι, παρακαλώ μαρκάρετέ τη στο χάρτη.
1.2.2 Συνέχεια: υπάρχει ράμπα / σκάφη στην απέναντι πλευρά της οδού;
1.2.3 Εάν υπάρχει νησίδα ασφαλείας στην οδό υπάρχουν ράμπες / σκάφες σε αυτή;
1.2.4 Αντιστοιχούν οι νησίδες ασφαλείας στις ράμπες / σκάφες της οδού / πεζοδρομίου;
1.2.5 Ορατότητα: μπορούν οι πεζοί να δουν με ευκολία στην απέναντι πλευρά της οδού;
1.2.6 Θέση: υπάρχουν ράμπες / σκάφες στα σημεία στα οποία οι πεζοί θα ήθελαν να διασχίσουν την οδό;
1.2.7 Υπάρχουν εμπόδια τα οποία περιορίζουν το πλάτος της ράμπας;
1.2.8 Είναι η ράμπα συνήθως κατειλημμένη από σταθμευμένα οχήματα;
1.2.9 Είναι η επιφάνεια της ράμπας αντιολισθηρή, σταθερή και εύκολη στη συντήρηση;
1.2.10 Σε περίπτωση βροχόπτωσης υπάρχει επαρκής απορροή των ομβρίων από την ράμπα;

Γεωμετρικά χαρακτηριστικά

Μετρήσεις
1.2.11 Πλάτος ράμπας: θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,5 μ., απαραίτητα μεγαλύτερο ιδιαίτερα σε περιοχές με μεγάλη κυκλοφορία πεζών / ο υποβιβασμός ολόκληρης της γωνίας του πεζοδρομίου προτείνεται.
1.2.12 Κλίση ράμπας.
Ναι Όχι Σημειώσεις
1.2.13 Είναι η κλίση επαρκής? (5% προτεινόμενη, 1/12 μέγιστη). Η ερώτηση αυτή μπορεί να απαντηθεί στο στάδιο της αξιολόγησης.
1.2.14 Υπάρχει ιδιαίτερη μέριμνα ώστε να μην υπάρχει καθόλου υψομετρική διαφορά στο σημείο ένωσης της ράμπας / σκάφης και της επιφάνειας του οδοστρώματος;

Σήμανση

Ναι Όχι Παρατηρήσεις
1.2.15 Υπάρχει κατάλληλη επισήμανση αρχής και τέλους της ράμπας / σκάφης με απτικά πλακίδια «Κίνδυνος»;

1.3 Γεφύρωση επιπέδων με ράμπες (μεταξύ οδού κίνησης (πεζοδρομίων) και διαφόρων χρήσεων γης όπως π.χ. κτίρια)

Γενικά 

Ναι Όχι Σημειώσεις
1.3.1 Υπάρχει υψομετρική διαφορά που να γεφυρώνεται με ράμπα; Εάν ναι, παρακαλώ μαρκάρετέ τη στο χάρτη.

Γεωμετρικά χαρακτηριστικά

Μετρήσεις
1.3.2 Μήκος ράμπας και ύψος ράμπας
1.3.3 Πλάτος ράμπας
1.3.4 Κλίση ράμπας
Σημειώσεις
1.3.5 Με ποιον τρόπο προστατεύονται οι πλευρές της ράμπας (π.χ. περίζωμα, χειρολισθήρας κτλ.);
Ναι Όχι Σημειώσεις
1.3.6 Έχει η ράμπα πλατύσκαλα στην αρχή και το τέλος της;
1.3.7 Εάν δεν υπάρχει πλατύσκαλο στο τέλος της ράμπας, υπάρχει επαρκής χώρος για άνοιγμα πόρτας (εάν υπάρχει) ή αυτή ανοίγει πάνω στη ράμπα;

Παρακαλώ μετρήστε το διαθέσιμο χώρο στο τέλος της ράμπας.

Ναι Όχι Σημειώσεις
1.3.8 Έχει η ράμπα πλατύσκαλο στο μέσο της λόγω αλλαγής διεύθυνσης, αυξημένου μήκους ή κλίσης; (απαραίτητο σε ράμπες μήκους μεγαλύτερου των 10 μ.);
Μετρήσεις
1.3.9 Διαστάσεις πλατύσκαλων (ιδιαίτερα πλατύσκαλων αλλαγής διεύθυνσης – το πλατύσκαλο πρέπει να εξασφαλίζει ελεύθερο χώρο διαμέτρου 1,5 μ.).
 Ναι  Όχι Σημειώσεις
1.3.10 Υπάρχουν επαρκή πλατύσκαλα σε κάθε αλλαγή διεύθυνσης της ράμπας;? Η ερώτηση αυτή μπορεί να απαντηθεί στο στάδιο της αξιολόγησης.

Χειρολισθήρες

Ναι Όχι Σημειώσεις
1.3.11 Σε περίπτωση που το πλάτος της ράμπας υπερβαίνει τα 3,0 μ., υπάρχει χειρολισθήρας στο μέσο του πλάτους;
1.3.12 Έχει η ράμπα κιγκλίδωμα στις δύο πλευρές;
1.3.13 Υπάρχει διπλός χειρολισθήρας και στις δύο πλευρές;
1.3.14 Σε ποιο ύψος βρίσκεται η ανώτερη στάθμη των χειρολισθήρων που χρησιμοποιούνται (συνιστώνται αποστάσεις 70 εκ. και 90 εκ. των διπλών χειρολισθήρων από το δάπεδο). Μετρήστε το ύψος των χειρολισθήρων.
1.3.15 Ποια η μορφή της διατομής του χειρολισθήρα;
Ναι Όχι Σημειώσεις
1.3.16 Η διατομή διευκολύνει τη χρήση του;
1.3.17 Έχουν οι χειρολισθήρες χρωματική αντίθεση με το περιβάλλον; Παρακαλώ τραβήξτε φωτογραφία: οι φωτογραφίες μπορεί να χρησιμοποιηθούν στο στάδιο της αξιολόγησης.
1.3.18 Υλικό που χρησιμοποιείται για την κατασκευή των χειρολισθήρων (είναι κρύο, ολισθηρό, δύσκολο να πιαστεί);

Επιφάνεια/ Σήμανση

Ναι Όχι Σημειώσεις
1.3.19 Είναι η επιφάνεια της ράμπας αντιολισθηρή;
1.3.20 Είναι η επιφάνεια της ράμπας σταθερή;
1.3.21 Είναι η επιφάνεια της ράμπας εύκολο να συντηρηθεί;
1.3.22 Επισημαίνονται τα πλατύσκαλα με χρωματική αντίθεση;
1.3.23 Έχουν τοποθετηθεί στην αρχή και το τέλος της ράμπας κίτρινες απτικές πλάκες τύπου «ΚΙΝΔΥΝΟΣ»;

1.4 Πεζοδρόμιο

Γενικά

Ναι Όχι Σημειώσεις
1.4.1 Υπάρχει πεζοδρόμιο; Προσοχή σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει παρότι απαιτείται.
1.4.2 Στην περίπτωση που γίνονται έργα μέσα στην ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών, υπάρχει μία νέα ελεύθερη ζώνη όδευσης, πλάτους τουλάχιστον 1,20 μ., σε παράπλευρη θέση με αντίστοιχη σήμανση, οδηγό όδευσης τυφλών, λωρίδα επισήμανσης κ.λπ., ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής διακίνηση όλων των χρηστών του πεζοδρομίου.? Μετρήστε το πλάτος της νέας ελεύθερης ζώνης όδευσης.
1.4.3 Σχηματίζουν τα προσβάσιμα πεζοδρόμια «δίκτυα» ώστε να μη διακόπτεται η απρόσκοπτη κίνηση σε αυτά; Το επαρκές δίκτυο πεζοδρομίων μπορεί να προσδιοριστεί κατά το στάδιο της αξιολόγησης, με αναφορά σε αντίστοιχους χάρτες.

Επιφάνεια κίνησης

Ναι Όχι Σημειώσεις
1.4.4 Υπάρχουν ανωμαλίες οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν κραδασμούς σε χρήστες τροχοκαθίσματος; Εάν ναι, τι είδους (π.χ. επιφάνειες, προβλήματα στο πεζοδρόμιο, πολλές ενώσεις);
1.4.5 Είναι συνεχής η επιφάνεια; Ελέγξτε για ρωγμές, κακές ενώσεις, προσθήκες, σπασμένες ή κατεστραμμένες επιφάνειες. Ναι Όχι Σημειώσεις
1.4.6 Υπάρχουν βυθίσεις που μπορεί να συγκεντρώνουν νερά; Εάν ναι, παρακαλώ μαρκάρετέ τες στο χάρτη.
1.4.7 Υπάρχουν ολισθηρές επιφάνειες; Εάν ναι, παρακαλώ μαρκάρετέ τες στο χάρτη.
1.4.8 Στην περίπτωση που υπάρχουν εσχάρες η απόσταση μεταξύ των ράβδων ξεπερνά το 1 εκ. ή είναι παράλληλες κατά μήκος της διαδρομής; Εάν ναι, παρακαλώ μαρκάρετέ τες στο χάρτη.
1.4.9 Τι είδους υλικό χρησιμοποιείται για το πεζοδρόμιο;
1.4.10 Υπάρχουν προβλήματα εκεί που συναντώνται διαφορετικές επιφάνειες (π.χ. υψομετρικές διαφορές κτλ.); Εάν ναι, παρακαλώ μαρκάρετέ τα στο χάρτη. Ναι Όχι Σημειώσεις

 Γεωμετρικά χαρακτηριστικά

– για δρόμους πλάτους άνω των 12.00μ, ελάχιστο πλάτος πεζοδρομίου 2.05μ.

– για δρόμους πλάτους από 9.00 -12.00μ, υποχρεωτικό πλάτος πεζοδρομίου 2.05μ.

– για δρόμους πλάτους από 6.00 – 9.00μ, ελάχιστο πλάτος 1.50μ (όσο η ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών) και επιθυμητό κατά το δυνατόν 2.05μ

– για δρόμους πλάτους μικρότερου των 6.00μ, πεζοδρόμηση

Πλάτος πεζοδρομίου: ελάχιστο πλάτος 2,05 μ. – επιθυμητό 2 μ. ελεύθερο από εμπόδια. Στην περίπτωση όμως υφιστάμενων ρυμοτομικών προτείνονται τα παρακάτω, σχετικά με το ελάχιστο πλάτος των πεζοδρομίων:

 • για δρόμους πλάτους άνω των 12,00 μ, ελάχιστο πλάτος πεζοδρομίου 2,05 μ.
 • για δρόμους πλάτους από 9,00 – 12,00 μ., υποχρεωτικό πλάτος πεζοδρομίου 2,05 μ.
 • για δρόμους πλάτους από 6,00 – 9,00 μ., ελάχιστο πλάτος 1,50 μ. (όσο η ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών) και επιθυμητό κατά το δυνατόν 2,05 μ.
 • για δρόμους πλάτους μικρότερου των 6,00 μ., πεζοδρόμηση.
 • ελάχιστο πλάτος ελεύθερο από εμπόδια κατά μήκος του πεζοδρομίου: 1,5 μ. (πλάτος διπλού καροτσιού βρεφών 1 μ., πλάτος τροχοκαθίσματος 70 εκ., 90 εκ. συμπεριλαμβανομένων των χειρών του χρήστη, πλάτος ηλεκτρικού τροχοκαθίσματος 1,0 μ.).
Ναι Όχι Σημειώσεις
1.4.11 Είναι το πεζοδρόμιο επαρκούς πλάτους ώστε να φιλοξενεί τους πεζούς σε ώρες αιχμής (όπου συγκεντρώνονται πεζοί όπως π.χ. έξω από κινηματογράφους, θέατρα κτλ.);
1.4.12 Παρακαλώ, μετρήστε το πλάτος του πεζοδρομίου.
1.4.13 Προσέξτε την κλίση (επιθυμητή 1-1,5%, τόσο για την κατά μήκος όσο και για την εγκάρσια. Είναι η εγκάρσια κλίση της ελεύθερης ζώνης όδευσης < 4% και ωθεί τους χρήστες τροχοκαθίσματος στο δρόμο; Μπορεί να μην είναι δυνατόν να τραβήξετε φωτογραφίες και να μετρήσετε την κλίση, αλλά να είναι καλύτερα να τραβήξετε φωτογραφίες και να κάνετε τις μετρήσεις σε χάρτη. Ναι Όχι Σημειώσεις
1.4.14 Σε περίπτωση που το πλάτος πεζοδρομίου είναι 1,5 μ. υπάρχει διαπλάτυνση του σε 2 μ. ανά 50 μ. που να επιτρέπει την διασταύρωση και ξεκούραση των χρηστών; Εάν ναι, παρακαλώ μαρκάρετέ τη στο χάρτη. Ναι Όχι Σημειώσεις
1.4.15 Παρακαλώ μετρήστε το ύψος της σκάφης του πεζοδρομίου.
1.4.16 Υπάρχουν χώροι ανάπαυσης διαστάσεων 0,80 * 1,30 μ. ανά  100 μ. στις κεντρικές περιοχές και ανά 200 μ. στις πιο απομακρυσμένες; Εάν ναι, παρακαλώ μαρκάρετέ τες στο χάρτη. Ναι Όχι Σημειώσεις
1.4.17 Σε περίπτωση εμπορικών δρόμων υπάρχει ελεύθερη ζώνη στάσης πλάτους 1,20 μ. μπροστά από βιτρίνες καταστημάτων; Εάν ναι, παρακαλώ μαρκάρετέ τη στο χάρτη.

Εμπόδια

Ναι Όχι Σημειώσεις
1.4.18 Υπάρχουν εμπόδια για την κατάληψη πεζοδρομίου από οχήματα (π.χ. κολωνάκια);
1.4.19 Τι μορφή έχουν και τι ύψος έχουν;
1.4.20 Είναι άκαμπτα; Ναι Όχι Σημειώσεις
1.4.21 Το σχήμα και το υλικό τους είναι τέτοιο που μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό σε κάποιον που θα πέσει επάνω τους (π.χ. ποδηλάτης, μοτοσικλετιστής, πεζός);
1.4.22 Υπάρχει άλλη πρόνοια ώστε τα εμπόδια να μη δημιουργούν τραυνατισμούς; Ναι Όχι Σημειώσεις
1.4.23 Δημιουργούν τα εμπόδια χρωματική αντίθεση με το περιβάλλον; Παρακαλώ τραβήξτε φωτογραφίες.
1.4.24 Καταλαμβάνεται το πεζοδρόμιο από εμπόδια τα οποία περιορίζουν το ελεύθερό του πλάτος (π.χ. τραπεζοκαθίσματα, δέντρα και κλαδιά);
1.4.25 Αν υπάρχουν προστατευτικά κιγκλιδώματα, σχήματος Π, είναι ύψους τουλάχιστον 75 εκ., έχουν στρογγυλεμένες γωνίες και στο κάτω μέρος τους και σε ύψος 10 εκ. από το δάπεδο και φέρουν οριζόντια μπάρα, για να είναι εύκολα ανιχνεύσιμα από το μπαστούνι των ατόμων με προβλήματα στην όραση; Παρακαλώ μετρήστε το ύψος τους.
1.4.26 Είναι το πεζοδρόμιο ελεύθερο από εμπόδια (π.χ. κλαδιά, πινακίδες) σε ύψος 2,2 μ. Κατά μήκος και κατά πλάτος της ζώνης ελεύθερης όδευσης πεζών;
1.4.27 Είναι το πλάτος της ζώνης φύτευσης πρόσθετο στο  πλάτος της ζώνης ελεύθερης όδευσης πεζών;
1.4.28 Υπάρχουν σταντ ή εμπορεύματα (π.χ. επίπλωση) στα πεζοδρόμια;
1.4.29 Υπάρχουν εμπόδια τα οποία δεν μπορούν να ταυτοποιηθούν από άτομα με οπτική αναπηρία που χρησιμοποιούν λευκό μπαστούνι;
1.4.30 Μαρκάρετε τα προσωρινά εμπόδια: εάν είναι απαραίτητο να υπάρχουν, θα πρέπει να σημαίνονται με συνεχές κιγκλίδωμα, χρωματισμένο συνήθως με δύο έντονα χρώματα, με φωτισμό κατά τη διάρκεια της νύκτας, ώστε να είναι πάντα ορατά. Ναι Όχι Σημειώσεις

Επίπεδο συντήρησης οδού

Ναι Όχι Σημειώσεις
1.4.31 Υπάρχουν αντικείμενα (π.χ. σκουπίδια) που κάνουν τη χρήση της επιφάνειας από τους πεζούς και τους χρήστες τροχοκαθίσματος επικίνδυνη ή δύσκολη; Εάν ναι, παρακαλώ μαρκάρετέ τη στο χάρτη.
1.4.32 Υπάρχουν σημάδια ανεπαρκούς καθαρισμού των πεζοδρομίων από φύλλα, χιόνι, πάγο κλπ.;

Φωτισμός/ αντίληψη

Ναι Όχι Σημειώσεις
1.4.33 Υπάρχει επαρκής φωτισμός? Παρακαλώ τραβήξτε φωτογραφίες.
1.4.34 Είναι φανερό που τελειώνει το πεζοδρόμιο (ιδιαίτερα για τους γονείς και τα άτομα με οπτική αναπηρία); Παρακαλώ τραβήξτε φωτογραφίες.

Πεζόδρομοι – πεζοδρομημένες ζώνες

Ναι Όχι Σημειώσεις
1.4.35 Παρακαλώ μετρήστε το πλάτος της ζώνης κίνησης πεζών.
1.4.36 Είναι το πλάτος της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών 3,00 μ. κατ’ ελάχιστον, ώστε εκτός από την ανεμπόδιστη κυκλοφορία των χρηστών του πεζόδρομου να είναι δυνατή και η διέλευση των ειδικών οχημάτων και των οχημάτων τροφοδοσίας; Η ερώτηση αυτή μπορεί να απαντηθεί κατά το στάδιο της αξιολόγησης. Ναι Όχι Σημειώσεις
1.4.37 Σε περιοχές, όπου η κύρια χρήση ορίζεται ως εμπορική από το σχεδιασμό, απαιτείται πρόβλεψη ελάχιστου ελεύθερου πλάτους 1,20 μ. για την δημιουργία ελεύθερης ζώνης στάσης μπροστά στις προθήκες των καταστημάτων (ζώνη οπτικής συναλλαγής) πέραν της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών; Η ερώτηση αυτή μπορεί να απαντηθεί κατά το στάδιο της αξιολόγησης.
1.4.38 Ελέγξτε για υπερβολική χρήση επίπλωσης οδού. Εάν ναι, παρακαλώ τραβήξτε φωτογραφίες.
1.4.39 Είναι ο σχεδιασμός του εξοπλισμού υψηλής ποιότητας; Παρακαλώ τραβήξτε φωτογραφίες.

1.5 Εξοπλισμός οδού και σήμανση

Εξοπλισμός οδού

Ο εξοπλισμός θα πρέπει να βρίσκεται συγκεντρωμένος στην εξωτερική πλευρά του πεζοδρομίου σε πλάτος 1,30 μ.

Ναι Όχι Σημειώσεις
1.5.1 Τα στοιχεία εξοπλισμού και η σήμανση που έχει τοποθετηθεί χρειάζονται πραγματικά; Ελέγξτε για επαναλήψεις.
1.5.2 Δημιουργεί ο εξοπλισμός εμπόδια ή διακόπτει την απρόσκοπτη κίνηση των πεζών; Εάν ναι, παρακαλώ τραβήξτε φωτογραφίες.
1.5.3 Είναι τα στοιχεία εξοπλισμού σε καλή κατάσταση (δηλαδή είναι επαρκή); Εάν όχι, αναφέρετε το πρόβλημα.
1.5.4 Δημιουργούν τα στοιχεία εξοπλισμού δυσκολίες σε άτομα με πρόβλημα όρασης? Εάν όχι, αναφέρετε το πρόβλημα.
1.5.5 Μπορεί να χρησιμοποιηθεί όλος o εξοπλισμός από Άτομα με Αναπηρία (π.χ. τηλεφωνικοί θάλαμοι, παγκάκια); Εάν ναι, παρακαλώ τραβήξτε φωτογραφίες.
1.5.6 Υπάρχει «τυποποίηση» του υφιστάμενου εξοπλισμού ώστε να είναι άμεσα αναγνωρίσιμος; Παρακαλώ τραβήξτε φωτογραφίες.
1.5.7 Προβάλλονται όλα τα στοιχεία εξοπλισμού κατακόρυφα ώστε να αναγνωρίζονται από άτομα με οπτική αναπηρία που χρησιμοποιούν λευκό μπαστούνι; Παρακαλώ τραβήξτε φωτογραφίες. Ναι Όχι Σημειώσεις
1.5.8 Υπάρχει καθαρή διαδρομή κατά μήκος της οδού ελαχίστου πλάτους 0,90 μ.; Παρακαλώ τραβήξτε φωτογραφίες.
1.5.9 Υπάρχει επαρκής οδηγός τυφλών για της καθοδήγηση ατόμων με οπτική αναπηρία; Παρακαλώ τραβήξτε φωτογραφίες.
1.5.10 Υπάρχουν διαθέσιμα παγκάκια ώστε οι πεζοί να μπορούν να ξεκουράζονται για λίγο;
1.5.11 Είναι τα παγκάκια «φιλικά» προς το χρήση (όρθια θέση, άνετη επιφάνεια, θέσεις για τα χέρια, ύψος κτλ.);

Τηλεφωνικοί θάλαμοι

Ναι Όχι Σημειώσεις
1.5.12 Εάν υπάρχουν τηλεφωνικοί θάλαμοι, παρακαλώ μαρκάρετέ τους στο χάρτη και τραβήξτε φωτογραφίες.
1.5.13 Παρακαλώ μετρήστε το διαθέσιμο χώρο μπροστά από τον καθένα.
1.5.14 Υπάρχει διαθέσιμος χώρος για τα πόδια του χρήστη τροχοκαθίσματος; Αυτή η ερώτηση μπορεί να απαντηθεί κατά το στάδιο της αξιολόγησης. Ναι Όχι Σημειώσεις
1.5.15 Παρακαλώ μετρήστε το ύψος των τηλεφωνικών θαλάμων. Είναι τοποθετημένοι σε ύψος χαμηλότερο του 1,2 μ. από το έδαφος; Ναι Όχι Σημειώσεις
1.5.16 Μπορούν τα οπτικά μηνύματα να διαβαστούν από χρήστες τροχοκαθίσματος ή είναι τοποθετημένα πολύ ψηλά;
1.5.17 Η πληροφορία αυτή είναι διαθέσιμη σε ηχητική μορφή επίσης;
1.5.18 Υπάρχει βρόγχος ενίσχυσης ήχου για άτομα που χρησιμοποιούν βοηθήματα ακοής (σύστημα ενίσχυσης ήχου για βαρήκοους);
1.5.19 Υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης του ήχου του ακουστικού;
1.5.20 Έχουν τα πλήκτρα ανάγλυφη γραφή – Braille;

ΑΤΜ

1.5.21 Παρακαλώ μετρήστε το διαθέσιμο χώρο μπροστά από το ATM.
1.5.22 Υπάρχει διαθέσιμος χώρος για τα πόδια του χρήστη τροχοκαθίσματος; Αυτή η ερώτηση μπορεί να απαντηθεί κατά το στάδιο της αξιολόγησης. Ναι Όχι Σημειώσεις
1.5.23 Υπάρχει επίπεδη επιφάνεια τουλάχιστον 1,3 * 1,3 μ. μπροστά από το μηχάνημα;
1.5.24 Μπορούν τα οπτικά μηνύματα να διαβαστούν από χρήστες τροχοκαθίσματος ή είναι τοποθετημένα πολύ ψηλά;
1.5.25 Η πληροφορία αυτή είναι διαθέσιμη σε ηχητική μορφή επίσης;
1.5.26 Υπάρχει έντονη χρωματική αντίθεση ανάμεσα στα γράμματα και το υπόβαθρο της οθόνης;
1.5.27 Έχουν τα πλήκτρα ανάγλυφη γραφή – Braille;
1.5.28 Παρακαλώ μετρήστε το ύψος του ATM.
1.5.29 Είναι τοποθετημένοι σε ύψος χαμηλότερο του 1,2 μ. από το έδαφος (ιδιαίτερα η υποδοχή της κάρτας);
1.5.30 Υπάρχει τηλεφωνική υποστήριξη συνδεδεμένη με το ATM?

Σήμανση

Γενικά

  Ναι Όχι Σημειώσεις
1.5.31 Υπάρχει σήμανση; Εάν ναι, παρακαλώ μαρκάρετέ τη στο χάρτη και τραβήξτε φωτογραφίες.
1.5.32 Η σήμανση είναι εύκολη στην κατανόηση ή δημιουργεί σύγχυση;
1.5.33 Ο πεζός καθοδηγείται συνέχεια από κατάλληλες πινακίδες;
1.5.34 Υπάρχουν κενά στη συνέχεια;
1.5.35 Υπάρχει σήμανση που να κατευθύνει τον επισκέπτη στα σημεία ενδιαφέροντος της πόλης;

Γεωμετρικά χαρακτηριστικά – μορφή

Ναι Όχι Σημειώσεις
1.5.36 Είναι η σήμανση ξεκάθαρη, καλά σχεδιασμένη και ευανάγνωστη (εύκολο να γίνει αντιληπτή από πληθώρα χρηστών);
1.5.37 Χρησιμοποιούνται εικονογράμματα; Ναι Όχι Σημειώσεις
1.5.38 Χρησιμοποιούνται μικρά γράμματα;
1.5.39 Έχουν οι χαρακτήρες το κατάλληλο μέγεθος (δηλαδή εάν θα διαβαστούν από μεγάλη απόσταση π.χ. είσοδοι κτιρίων, 15 εκ., από μέση απόσταση, π.χ. κατευθυντήριες οδηγίες σε διαδρόμους 5 – 10 εκ., μικρή απόσταση, π.χ. ενημερωτικές πινακίδες σε τοίχο 1,5 – 2,5 εκ.);
1.5.40 Έχουν τα σύμβολα το κατάλληλο μέγεθος (δηλαδή ανάλογα με απόσταση ανάγνωσης 4 εκ. για 3 – 6 μ. απόσταση, 6 εκ. για 6 – 9 μ., 8 εκ. για 9 – 12 μ., 10 εκ. για 12 – 15 μ.);
1.5.41 Υπάρχει επαρκής χρωματική αντίθεση μεταξύ γραμμάτων, συμβόλων, εικονογραμμάτων και φόντου;
1.5.42 Υπάρχουν ανάγλυφα γράμματα, αριθμοί κλπ ή τα προηγούμενα σε γραφή Braille για άτομα με προβλήματα όρασης (αν θεωρείτε ότι αυτά απαιτούνται);
1.5.43 Η σήμανση βρίσκεται σε ύψος που να διευκολύνει τη χρήση από όλους; Η σήμανση τοποθετείται εκτός της ελεύθερης ζώνης όδευσης και εάν τοποθετείται σε τοίχο θα πρέπει να τοποθετείται σε ύψος από 1,4 μ. έως 1,6 μ.
1.5.44 Εάν υπάρχει χάρτης, παρακαλώ μαρκάρετέ τον στο χάρτη και τραβήξτε μια φωτογραφία.
1.5.45 Παρέχονται χάρτες; Ναι Όχι Σημειώσεις
1.5.46 Υπάρχουν σε απτική μορφή;
1.5.47 Πως έχουν τοποθετηθεί οι πινακίδες: Είναι αναγκαίες οι κολώνες – θα μπορούσαν οι πινακίδες να έχουν τοποθετηθεί π.χ. πάνω σε κτίρια;
1.5.48 Υπάρχει λωρίδα οδηγού τυφλών;
1.5.49 Εάν ναι, είναι κατάλληλα τοποθετημένη;
1.5.50 Σχηματίζει ο οδηγός τυφλών δίκτυο ή διακόπτεται απότομα;
1.5.51 Για την κατασκευή του οδηγού τυφλών χρησιμοποιούνται τα κατάλληλα πλακίδια σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές;
1.5.52 Αν και απαγορεύεται, υπάρχουν εσχάρες κατά μήκος του οδηγού τυφλών ή άλλα εμπόδια;
1.5.53 Ο οδηγός τυφλών είναι σε απόσταση 0,50 μ. κατ’ ελάχιστον από τη ρυμοτομική γραμμή αλλά σε τέτοια απόσταση ώστε ο χρήστης να μπορεί να ακολουθεί αυτήν;

1.6 Σημεία που οι πεζοί διασχίζουν το δρόμο

Γενικά

1.6.1 Εάν υπάρχει διάβαση, παρακαλώ μαρκάρετέ τη στο χάρτη, τραβήξτε φωτογραφία και μετρήστε τις διαστάσεις της.
1.6.2 Υπάρχει ασφαλές σημείο για να διασχίσει πεζός το δρόμο όπου χρειάζεται και δικαιολογείται από την πεζή κυκλοφορία (π.χ. διάβαση με σηματοδότηση); Ναι Όχι Σημειώσεις
1.6.3 Είναι η διάβαση σε λογικό σημείο (δηλαδή εκεί που ο πεζός θα θελήσει να διασχίσει το δρόμο);
1.6.4 Υπάρχουν διαβάσεις κάθε περίπου 100 μ.; Αυτή η ερώτηση μπορεί να απαντηθεί κατά το στάδιο της αξιολόγησης.
1.6.5 Η διάβαση καταλαμβάνεται από οχήματα κατά τη διάρκεια που ο σηματοδότης είναι πράσινος για τους πεζούς;
1.6.6 Η διάβαση καταλαμβάνεται από οχήματα κατά τη διάρκεια του πράσινου σηματοδότη; Είναι τοποθετημένοι οι σηματοδότες σε σημείο τέτοιο το οποίο να αναγκάζει τους οδηγούς να το κάνουν αυτό;

Γεωμετρία

Ναι Όχι Σημειώσεις
1.6.7 Είναι το πλάτος της διάβασης τουλάχιστον 2,50 μ.;
1.6.8 Υπάρχει γεφύρωση υψομετρικής διαφοράς σε όλο το πλάτος της διάβασης;
1.6.9 Υπάρχει γεφύρωση υψομετρικής διαφοράς και στις δυο πλευρές διάβασης;
1.6.10 Είναι οι διαβάσεις κάθετες στην ροή της κυκλοφορίας;
1.6.11 Οι εσχάρες αποχέτευσης είναι τοποθετημένες εκτός ζώνης όδευσης πεζών;
1.6.12 Εάν ναι, αυτές αποτελούν εμπόδιο για την επιφάνεια της οδού υψηλότερο των 2 εκ.;
1.6.13 Για οδούς πλάτους μεγαλύτερου των 12 μ., έχουν δημιουργηθεί νησίδες πλάτους τουλάχιστον 1,5 μ. (σε οδούς διπλής κατεύθυνσης);
1.6.14 Εάν υπάρχουν νησίδες ασφαλείας επί της οδού, υπάρχουν σε αυτές ράμπες / σκάφες;
1.6.15 Οι ράμπες / σκάφες στις νησίδες ασφαλείας είναι αντίστοιχες με αυτές των πεζοδρομίων / οδών;

Σήμανση 

Ναι Όχι Σημειώσεις
1.6.16 Χαρακτηρίζονται οι διαβάσεις με σήμανση στο οδόστρωμα που υποδηλώνει την προτεραιότητα των πεζών;
1.6.17 Υπάρχει απτική σήμανση για άτομα με πρόβλημα όρασης;
1.6.18 Εάν υπάρχει, έχει τοποθετηθεί σωστά;
1.6.19 Η αρχή και το τέλος της σύνδεσης στάθμης πεζοδρομίου με την στάθμη του οδοστρώματος είναι χαρακτηρισμένη με απτική λωρίδα επισήμανσης κινδύνου;

Σηματοδοτούμενες διαβάσεις

Γενικά

1.6.20 Εάν υπάρχει σηματοδοτούμενη διάβαση, παρακαλώ μαρκάρετέ τη στο χάρτη και τραβήξτε φωτογραφία.
1.6.21 Δεν υπάρχει διάβαση με σηματοδότη για τους πεζούς ενώ κάτι τέτοιο δικαιολογείται από την κυκλοφορία; Ναι Όχι Σημειώσεις
1.6.22 Έχει ο πεζός καλή ορατότητα προς τον σηματοδότη;

Γεωμετρία – Χαρακτηριστικά

Ναι Όχι Σημειώσεις
1.6.23 Παρακαλώ περάστε στην απέναντι πλευρά σιγά σιγα και μετρήστε το χρόνο διάβασης. Πόρος είναι ο χρόνος του πράσινου σηματοδότη; Καθορίζεται από το πηλίκο της απόστασης των δύο πεζοδρομίων δια της μέσης ταχύτητας βαδίσματος των 1,35 μ./δευτ.;
1.6.24 Υπάρχει μεγάλη κίνηση ηλικιωμένων ατόμων και ατόμων με αναπηρίες στη διάβαση που θα δικαιολογούσε μεγαλύτερο χρόνο πρασίνου;
1.6.25 Το πράσινο είναι αποκλειστικά για τον πεζό ή ταυτόχρονα έχουμε κίνηση οχημάτων;
1.6.26 Η διάβαση είναι ενεργοποιούμενη από τον πεζό;
1.6.27 Υπάρχει κομβίο ενεργοποίησης;
1.6.28 Εάν ναι, σε ποιο ύψος είναι τοποθετημένο; Θα πρέπει να είναι τοποθετημένο σε ύψος μεταξύ 0,9 – 1,2 μ.
1.6.29 Είναι το σημείο στο οποίο είναι τοποθετημένο καθαρά επισημασμένο;
1.6.30 Βρίσκεται στη σωστή θέση και προς τη σωστή κατεύθυνση;
1.6.31 Υπάρχει στη διάβαση σύστημα εντοπισμού κίνησης πεζών σε αυτή;

Σήμανση

Ναι Όχι Σημειώσεις
1.6.32 Υπάρχει ακουστικό σήμα (ήχος) που να βοηθά πεζούς με προβλήματα όρασης;
1.6.33 Εάν ναι, λειτουργεί συνεχώς ή είναι ενεργοποιούμενο;

1.7 Στάσεις λεωφορείων

Γενικά

Ναι Όχι Σημειώσεις
1.7.1 Εάν υπάρχουν στάσεις λεωφορείων, παρακαλώ μαρκάρετέ την στο χάρτη και τραβήξτε φωτογραφία.
1.7.2 Είναι η απόσταση μεταξύ δύο στάσεων το πολύ 400 μ. (200 μ. είναι προτιμότερα για λεωφορειακή γραμμή με συχνή χρήση από ηλικιωμένους ή άτομα με αναπηρία). Κατά την αξιολόγηση, η απόσταση μπορεί να μετρηθεί στο χάρτη.
1.7.3 Στην περιοχή μελέτης πού τοποθετείται συνήθως η στάση (πάνω στο πεζοδρόμιο, σε διαπλάτυνση του πεζοδρομίου);

Γεωμετρία

Ναι Όχι Σημειώσεις
1.7.4 Υπάρχει υπόστεγο στη στάση λεωφορείου;
1.7.5 Εάν ναι, είναι πλήρως καλυμμένο ή μόνο από τη μία πλευρά;
1.7.6 Παρακαλώ μετρήστε τις διαστάσεις του υπόστεγου. Το πλάτος του σκέπαστρου είναι τουλάχιστον 1,4 μ.;
1.7.7 Υπάρχει κάθισμα για επιβάτες που περιμένουν;
1.7.8 Είναι το κάθισμα φιλικό στο χρήστη (όρθια θέση, ξεχωριστά μπράτσα);
1.7.9 Υπάρχει χώρος δίπλα από το κάθισμα που να εξυπηρετεί χρήστες τροχοκαθίσματος (ο οποίος θα πρέπει να είναι επίσης στεγασμένος); Ναι Όχι Σημειώσεις
1.7.10 Είναι τα κάθετα πάνελ του υπόστεγου κατασκευασμένα από γυαλί ασφαλείας ή άλλου τύπου διάφανα πάνελ τα οποία δεν εμποδίζουν την ορατότητα;
1.7.11 Υπάρχει μπροστά από τη στάση διάδρομος κίνησης τουλάχιστον 1,3 μ.;
1.7.12 Εάν ναι, μετρήστε το πλάτος του.
1.7.13 Υπάρχει ανεμπόδιστος χώρος επιβίβασης 2 * 2 μ.; Ναι Όχι Σημειώσεις
1.7.14 Εάν ναι, μετρήστε τις διαστάσεις του.
1.7.15 Υπάρχει διάδρομος χωρίς εμπόδια 2 μ. παρά την ύπαρξη της στάσης; 1,5 μ. είναι ανεκτό με 1 μ. να αποτελεί το ελάχιστο.
1.7.16 Υπάρχει ανυψωμένος χώρος επιβίβασης ώστε να διατηρείται η κλίση επιβίβασης σε ανεκτά επίπεδα; 1 προς 20 επιθυμητή , 1 προς 12 μέγιστη.
1.7.17 Ποιο είναι το ύψος του κρασπέδου; Ύψος κρασπέδου 16 εκ. μπορεί να αποτελεί καλό συμβιβασμό μεταξύ της ευκολίας πρόσβασης και μειωμένης ζημίας του λεωφορείου, κάτι το οποίο εξαρτάται και από τον τύπο του λεωφορείου.
1.7.18 Υπάρχει δυνατότητα προσέγγισης του λεωφορείου ώστε να εφάπτεται στο κράσπεδο της στάσης και να μειώνεται το κενό μεταξύ κράσπεδου στάσης και λεωφορείου;
1.7.19 Η απόσταση του λεωφορείου από το κράσπεδο είναι μεγαλύτερο από 3 εκ; Ναι Όχι Σημειώσεις

Σήμανση

Ναι Όχι Σημειώσεις
1.7.20 Υπάρχουν χάρτες και πίνακες με πληροφορίες (σχετικά με τους χρόνους άφιξης, τις λεωφορειακές γραμμές κτλ.) τοποθετημένοι σε κατάλληλο ύψος (1,4 – 1,6 μ.);
1.7.21 Είναι το κείμενο στις πληροφορίες κατάλληλου μεγέθους; Παρακαλώ τραβήξτε φωτογραφία.
1.7.22 Είναι το κείμενο προσανατολισμένο ώστε να βοηθά τους πεζούς;
1.7.23 Υπάρχουν πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων;
1.7.24 Εάν ναι, ποια πληροφόρηση παρέχουν;
1.7.25 Εάν ναι, είναι τοποθετημένες σε κατάλληλο ύψος; Παρακαλώ μετρήστε το ύψος τους. Ναι Όχι Σημειώσεις
1.7.26 Υπάρχουν ηχητικά μηνύματα (κυρίως για τα άτομα με προβλήματα όρασης);
1.7.27 Παρέχονται πληροφορίες σε ανάγλυφη μορφή (μέθοδος Braille);
1.7.28 Εάν υπάρχει οδηγός τυφλών κοντά στη στάση, έχει το ειδικό πλακίδιο «εξυπηρέτηση»;
1.7.29 Αν η στάση αποτελείται από γυάλινα πάνελ, έχουν αυτά σήμανση τουλάχιστον 15 εκ. σε ύψος 1,4 – 1,6 μ. από το έδαφος; Εάν υπάρχουν υάλινα πάνελ παρακαλώ τραβήξτε φωτογραφία.
1.7.30 Η στάση αναγνωρίζεται εύκολα από άτομα με προβλήματα όρασης;

1.8 Σκάλες

Γενικά

1.8.1 Εάν υπάρχουν σκάλες, παρακαλώ μαρκάρετέ τις στο χάρτη και τραβήξτε μια φωτογραφία.
1.8.2 Υπάρχει εναλλακτική διαδρομή του κλιμακοστασίου μέσω ράμπας ή αναβατορίου; Ναι Όχι Σημειώσεις
1.8.3 Παρέχεται επαρκής φωτισμός;
1.8.4 Έχει ληφθεί πρόβλεψη για τη γεφύρωση μικρών υψομετρικών διαφορών – ανισοσταθμιών (περίπου 5 εκ.) στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο;
1.8.5 Είναι το πίσω μέρος του κλιμακοστασίου καλυμμένο ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος διέλευσης ατόμων με προβλήματα όρασης;

Γεωμετρικά χαρακτηριστικά

Ναι Όχι Σημειώσεις
1.8.6 Έχουν οι ακμές των σκαλοπατιών στρογγυλεμένη μορφή;
1.8.7 Οι κλίμακες είναι ανοικτού τύπου (δεν συνίσταται);
1.8.8 Ποιο είναι το πλάτος της κλίμακας (ελάχιστο καθαρό προτιμώμενο πλάτος 1 μ., επιθυμητό 1,2 μ.);
1.8.9 Τι ύψος έχει το ρίχτι (13-15 εκ. επιθυμητό, 17 εκ. μέγιστο);
1.8.10 Ποιο είναι το βάθος του ριχτιού (30 εκ. επιθυμητό, 25 εκ. μέγιστο);
1.8.11 Έχουν όλα τα σκαλοπάτια το ίδιο βάθος; Ναι Όχι Σημειώσεις
1.8.12 Είναι τα σκαλοπάτια αντιολισθηρά; Ναι Όχι Σημειώσεις
1.8.13 Εάν όχι, έχουν τα σκαλοπάτια αντιολισθηρό υλικό στις άκρες τους;
1.8.14 Υπάρχουν σε κάθε κλιμακοστάσιο λιγότερα από 12 συνεχόμενα σκαλοπάτια;

Χειρολισθήρες

1.8.15 Εάν υπάρχει χειρολισθήρας, παρακαλώ σημειώστε το και τραβήξτε μια φωτογραφία.
1.8.16 Εάν ναι, υπάρχουν και στις δύο πλευρές; Ναι Όχι Σημειώσεις
1.8.17 Τι υλικό χρησιμοποιείται (είναι κρύο, ολισθηρό, δύσκολο να πιαστεί);
1.8.18 Οι χειρολισθήρες έχουν διατομή που διευκολύνει τη χρήση τους;
1.8.19 Ποια η διάμετρος του χειρολισθήρα (επιθυμητή 45 – 50 χιλ. κυκλικής διατομής);
1.8.20 Οι χειρολισθήρες εξέχουν κατά την οριζόντια κατεύθυνση τουλάχιστον κατά 30 εκ. στην αρχή και στο πέρας της κλίμακας;
1.8.21 Παρακαλώ μετρήστε τις διαστάσεις του χειρολισθήρα.
1.8.22 Υπάρχουν διπλοί χειρολισθήρες σε ύψος 70 και 90 εκ.;
1.8.23 Στα πλατύσκαλα υπάρχουν χειρολισθήρες;
1.8.24 Οι χειρολισθήρες σχηματίζουν επαρκή χρωματική αντίθεση με το περιβάλλον;

Σήμανση

Ναι Όχι Σημειώσεις
1.8.25 Υπάρχει χρωματική αντίθεση ανάμεσα στο ρίχτι και το πάτημα;
1.8.26 Έχει η κλίμακα τόσο στην αρχή όσο και στο πέρας της επισήμανση ειδικών πλακιδίων (με πλακίδια τύπου «ΚΙΝΔΥΝΟΣ»);
1.8.27 Επισημαίνονται οι ακμές όλων των βαθμίδων με υλικό σε έντονη χρωματική αντίθεση με την  επίστρωση;
1.8.28 Παρέχεται πληροφόρηση σχετικά με τον αριθμό των σκαλοπατιών στην αρχή και στο πέρας της κλίμακας σε γλώσσα Braille;

1.9 Πρόσβαση σε δημόσια κτίρια άλλα από τους χώρους εργασίας (όχι ιδιοκτησίας του εργοδότη)

Το τμήμα αυτό συμπεριλαμβάνεται στο πεδίο Τμήμα 2: Κτίρια, και οι κάτωθι ερωτήσεις μπορούν να ενσωματωθούν στο αντίστοιχο τμήμα. Οι ερωτήσεις μπορούν να μην απαντηθούν εάν τα ερωτήματα δεν έχουν ενδιαφέρον.

Γενικά

Ναι Όχι Σημειώσεις
1.9.1 Υπάρχει δημόσιο κτίριο κατά μήκος της υπό εξέταση διαδρομής; Όλα τα κτίρια θα πρέπει να σημειωθούν στο χάρτη και αν υπάρχουν δημόσια κτίρια κατά μήκος της οδού παρακαλώ δείξτε τα στο χάρτη και τραβήξτε μια φωτογραφία.
1.9.2 Πόσες είναι οι είσοδοι του κτιρίου; Η ερώτηση αυτή σχετίζεται με το ΤΜΗΜΑ 2: ΚΤΙΡΙΑ, είσοδοι.
1.9.3 Πόσες από αυτές χρησιμοποιούνται από το κοινό;
1.9.4 Είναι η κύρια είσοδος σαφώς διακριτή;
1.9.5 Εάν η κύρια είσοδος δεν είναι προσβάσιμη, υπάρχει προσβάσιμη δευτερεύουσα είσοδος η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το κοινό;
1.9.6 Είναι συνεχώς σε λειτουργία ή συνήθως είναι κλειδωμένη;
1.9.7 Είναι η κύρια είσοδος σαφώς διακριτή;
1.9.8 Υπάρχει σήμανση η οποία οδηγεί από την κύρια είσοδο στην προσβάσιμη είσοδο;
1.9.9 Έχει η κύρια είσοδος επαρκή φωτισμό;

Γεωμετρία

Οι ακόλουθες ερωτήσεις θα πρέπει να απαντηθούν και για την προσβάσιμη είσοδο εφόσον η κύρια είσοδος δεν είναι προσβάσιμη. Ναι Όχι Σημειώσεις
1.9.10 Η κύρια είσοδος έχει θύρα περιστρεφόμενη ή αυτόματα ανοιγόμενη (οι αυτόματα ανοιγόμενες θύρες είναι προτεινόμενες);
1.9.11 Είναι χειροκίνητη ή αυτόματη;
1.9.12 Εάν είναι αυτόματη, οι αυτόματες θύρες ενεργοποιούνται από αισθητήρα ή από κομβίο;
1.9.13 Εάν χρησιμοποιούνται χειροκίνητες θύρες, μπορούν να ανοίξουν με ελάχιστη προσπάθεια;
1.9.14 Είναι ανοιγόμενη, προς τα μέσα ή προς τα έξω;
1.9.15 Αν η κύρια είσοδος έχει περιστρεφόμενη θύρα υπάρχει δίπλα και θύρα ανοιγόμενη;
1.9.16 Υπάρχουν σκαλοπάτια πριν από την κύρια είσοδο; Ναι Όχι Σημειώσεις
1.9.17 Υπάρχει εναλλακτική χωρίς σκαλοπάτια όπως με ράμπα, αναβατόριο ή ανελκυστήρα;
1.9.18 Είναι η κύρια είσοδος στεγασμένη;
1.9.19 Από τι υλικό είναι κατασκευασμένη η κύρια είσοδος (κάσα σιδηρά, ξύλινη, υαλοπίνακας κ.λπ.);
1.9.20 Υπάρχει προθάλαμος; Ναι Όχι Σημειώσεις
1.9.21 Εάν ναι, ποιες είναι οι διαστάσεις του;
1.9.22 Εάν ναι, πως ανοίγουν οι θύρες του (π.χ. περιστρεφόμενη ή αυτόματα ανοιγόμενη, προς τα μέσα ή προς τα έξω, στην ίδια ή στην αντίθετη κατεύθυνση κτλ.);
1.9.23 Ποιο είναι το καθαρό πλάτος της θύρας (προτεινόμενο 1,20 μ., ελάχιστο 90 εκ.); Ναι Όχι Σημειώσεις
1.9.24 Δίπλα από την πόρτα υπάρχει ελεύθερος χώρος πλάτους τουλάχιστον 50 εκ. (για περιστρεφόμενες θύρες) και 1,50 μ. πριν και μετά τη θύρα για να μπορεί να πλησιάσει και να έλξει το θυρόφυλλο άτομο που χρησιμοποιεί αναπηρικό αμαξίδιο;

Εμπόδια

Ναι Όχι Σημειώσεις
1.9.25 Υπάρχουν εμπόδια τα οποία δημιουργούνται από σκάλες, στενές θύρες κτλ.;
1.9.26 Υπάρχει στην πόρτα χαλάκι που εμποδίζει την είσοδο;
1.9.27 Υπάρχουν εμπόδια ύψους περισσότερο από 1 εκ.;

Εξοπλισμός

(Όλος ο εξοπλισμός της θύρας θα πρέπει να είναι τοποθετημένος σε ύψος 0,90 – 1,20 μ.)

Ναι Όχι Σημειώσεις
1.9.28 Μπορεί ο εξοπλισμός της θύρας να χρησιμοποιηθεί από άτομα με κινητικές αναπηρίες;
1.9.29 Ποιο είναι το ύψος του χερουλιού της πόρτας;
1.9.30 Ποιο είναι το σχήμα του χερουλιού της πόρτας;
1.9.31 Μπορεί να ανοιχθεί η πόρτα με το χέρι σφιγμένο σε γροθιά; Ναι Όχι Σημειώσεις
1.9.32 Οι αυτόματα ανοιγόμενες θύρες παραμένουν ανοικτές για επαρκή χρόνο ώστε να επιτρέπουν τη χρήση τους από άτομα τα οποία κινούνται αργά;
1.9.33 Υπάρχει τρόπος οι θύρες να παραμείνουν ανοικτές;
1.9.34 Υπάρχουν αυτόματες περιστρεφόμενες θύρες (κάτι που μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνο);
1.9.35 Μπορούν άνθρωποι από κάθε πλευρά της πόρτας, είτε στέκονται είτε κάθονται, να δουν ο ένας τον άλλον;
1.9.36 Αν υπάρχει κομβίο ανοίγματος της θύρας, επισημαίνεται καθαρά και είναι κατάλληλα τοποθετημένο;
1.9.37 Μπορούν τα θυροτηλέφωνα και τα συστήματα ασφάλειας να χρησιμοποιηθούν από τους ανθρώπους με αισθητήρια ή κινητική αναπηρία;

 Σήμανση

Ναι Όχι Σημειώσεις
1.9.38 Εάν οι θύρες είναι κατασκευασμένες από ημιδιαφανές υλικό, έχουν χρώμα που να προκαλεί αντίθεση στο ύψος του οφθαλμού και μεταξύ 80 – 100 εκ. πάνω από το επίπεδο του δαπέδου;
1.9.39 Εάν η κύρια θύρα δεν είναι προσβάσιμη, είναι η δευτερεύουσα θύρα επαρκώς επισημασμένη;
1.9.40 Δημιουργούν οι θύρες επαρκή χρωματική αντίθεση με το περιβάλλον;
1.9.41 Έχουν τα συστήματα ασφαλείας των αυτομάτων θυρών (αν αυτά υπάρχουν) οπτική και ακουστική ειδοποίηση για το πότε αυτές ενεργοποιούνται; Ναι Όχι Σημειώσεις
1.9.42 Έχουν οι αυτόματες ανοιγόμενες πόρτες (αν υπάρχουν) οπτική και ακουστική ειδοποίηση για το πότε αυτές ενεργοποιούνται;

1.10 Χώροι στάθμευσης

Γενικά 

1.10.1 Εάν υπάρχει χώρος στάθμευσης, παρακαλώ ζωγραφίστε τον στο χάρτη και τραβήξτε μια φωτογραφία.
1.10.2 Ποια είναι η χωρητικότητά του (σε αριθμό αυτοκινήτων);
1.10.3 Υπάρχει χώρος προορισμένος αποκλειστικά για οδηγούς ή επιβάτες με αναπηρίες; Ναι Όχι Σημειώσεις
1.10.4 Εάν ναι, πόσες θέσεις είναι κρατημένες για αυτούς;
1.10.5 Βρίσκονται οι ειδικές θέσεις στάθμευσης, επιβίβασης και αποβίβασης ανθρώπων με αναπηρίες, επί προσβάσιμων διαδρόμων και κατά το δυνατόν πλησιέστερα σε προσβάσιμες εισόδους εγκαταστάσεων; Παρακαλώ μετρήστε την απόσταση μεταξύ του χώρου στάθμευσης και των προσβάσιμων εγκαταστάσεων ή αλλιώς αυτή η ερώτηση μπορεί να απαντηθεί μετρώντας τις αποστάσεις στο χάρτη κατά το στάδιο της αξιολόγησης. Ναι Όχι Σημειώσεις
1.10.6 Έχει ο χρήστης του χώρου στάθμευσης αίσθηση ασφάλειας (καλός φωτισμός κ.λπ.);
1.10.7 Προβλέπονται χώροι στάθμευσης με ποσοστά 5% τού συνόλου των προβλεπόμενων θέσεων, πού να προορίζονται για στάθμευση οχημάτων με αναπηρίες;
1.10.8 Οι θέσεις στάθμευσης για τα άτομα με αναπηρίες φυλάσσονται (αστυνομεύονται);
1.10.9 Υπάρχει δυνατότητα κράτησης θέσεων στάθμευσης (τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου);

Γεωμετρικά χαρακτηριστικά 

1.10.10 Παρακαλώ μετρήστε τις διαστάσεις των χώρων στάθμευσης για τα οχήματα των ατόμων με αναπηρία.
1.10.11 Το 1/8 των θέσεων στάθμευσης των  οχημάτων για Α.με.Α προορίζεται για τύπο οχήματος  VAN (4,5 * 6,6 μ.); Ναι Όχι Σημειώσεις
1.10.12 Μπορούν οι πόρτες αυτοκινήτων να ανοίξουν πλήρως για να επιτρέψουν στους οδηγούς και τους επιβάτες με αναπηρία να μεταφερθούν σε τροχοκάθισμα που τοποθετούν παράλληλα, εάν αυτό χρειάζεται;
1.10.13 Υπάρχει επαρκής χώρος για πρόσβαση από την πίσω πλευρά του οχήματος (ανάλογα με το όχημα);
1.10.14 Υπάρχει αρκετό ελεύθερο ύψος (το οποίο είναι 2,6 μ. καθώς κάποιοι ανάπηροι χρήστες μηχανοκίνητων οχημάτων χρησιμοποιούν van η ψηλοτάβανα αυτοκίνητα, ενώ άλλοι έχουν τροχοκαθίσματα επάνω στα οχήματά τους);
1.10.15 Τύπος επιφάνειας που χρησιμοποιείται (οι χαλαρές επιφάνειες από χαλίκι μπορεί να δημιουργήσουν πρόβλημα στους χρήστες τροχοκαθίσματος);
1.10.16 Γεφυρώνονται επαρκώς όλες οι υψομετρικές διαφορές ή διακόπτονται οι διαδρομές από σκαλοπάτια και κράσπεδα; Ναι Όχι Σημειώσεις
1.10.17 Υπάρχει ζώνη ελεύθερης διέλευσης; Ναι Όχι Σημειώσεις
1.10.18 Εάν ναι, παρακαλώ μετρήστε το πλάτος της (θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 90 εκ.).
1.10.19 Υπάρχει υψομετρική διαφορά ανάμεσα στο χώρο στάθμευσης και στο πεζοδρόμιο;
1.10.20 Εάν ναι, είναι επαρκώς γεφυρωμένη;
1.10.21 Υπάρχει δοχείο απόρριψης των εισιτηρίων;
1.10.22 Εάν ναι, μετρήστε το ύψος του. Είναι τα δοχεία απόρριψης των εισιτηρίων, οι υποδοχές για τις κάρτες κτλ. σε ύψος μεταξύ 90 εκ και 1,2 μ.;

Σήμανση

Ναι Όχι Σημειώσεις
1.10.23 Είναι οι χώροι που προορίζονται για άτομα με αναπηρίες και περιορισμένη κινητικότητα ξεκάθαρα επισημασμένοι (κατάλληλη σήμανση επί του εδάφους και σε στύλο με το Διεθνές Σύμβολο για την Αναπηρία);
1.10.24 Οι καθορισμένες θέσεις επισημαίνονται εύκολα από την είσοδο του χώρου στάθμευσης;
1.10.25 Υπάρχει πινακίδα που να σηματοδοτεί το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος οχημάτων;
1.10.26 Χρησιμοποιούνται οδηγοί τυφλών, αν αυτό κρίνεται απαραίτητο;

1.11 Δημόσιοι χώροι υγιεινής

Γενικά

Ναι Όχι Σημειώσεις
1.11.1 Υπάρχουν αρκετοί δημόσιοι χώροι υγιεινής στην περιοχή;
1.11.2 Εάν ναι, παρακαλώ μαρκάρετέ τους στο χάρτη και τραβήξτε μια φωτογραφία.
1.11.3 Υπάρχει χώρος για φροντίδα μωρών; Ναι Όχι Σημειώσεις
1.11.4 Υπάρχει προσβάσιμος χώρος υγιεινής για άτομα με αναπηρίες; Είναι ξεκλείδωτος;
1.11.5 Είναι ο προσβάσιμος χώρος υγιεινής ουδέτερος ως προς τα φύλα;
1.11.6 Αν ο προσβάσιμος χώρος υγιεινής είναι κλειδωμένος, ποιος έχει το κλειδί και πώς ειδοποιείται;
1.11.7 Έχει η τουαλέτα επαρκή φωτισμό;
1.11.8 Είναι οι χώροι υγιεινής καθαροί και επαρκώς συντηρούμενοι;

Γεωμετρικά χαρακτηριστικά

Ναι Όχι Σημειώσεις
1.11.9 Υπάρχουν προθάλαμοι στους χώρους υγιεινής;
1.11.10 Εάν ναι, παρακαλώ μετρήστε τις διαστάσεις τους;
1.11.11 Παρακαλώ μετρήστε το καθαρό μέγεθος του θαλάμου της τουαλέτας.
1.11.12 Υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα; Ναι Όχι Σημειώσεις
1.11.13 Εάν ναι, πως γεφυρώνονται οι υψομετρικές διαφορές;
1.11.14 Ποιο είναι το καθαρό πλάτος της θύρας;
1.11.15 Πως λειτουργεί η θύρα (χερούλι, αυτόματη πόρτα κ.λπ.);
1.11.16 Υπάρχει περιστρεφόμενη θύρα; Ναι Όχι Σημειώσεις
1.11.17 Εάν ναι, χρειάζεται σημαντική δύναμη για το άνοιγμά της (ανοίγει εύκολα);
1.11.18 Παρακαλώ μετρήστε το ύψος του χερουλιού από το δάπεδο.
1.11.19 Εάν υπάρχει περιστρεφόμενη πόρτα, ανοίγει προς τα έξω σε σχέση με την τουαλέτα;
1.11.20 Μπορεί η θύρα να ανοιχθεί με κλειστή τη γροθιά;
1.11.21 Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, μπορεί η θύρα να ανοίξει από έξω, παρόλο που είναι κλειδωμένη από μέσα;
1.11.22 Παρακαλώ μετρήστε τη διάμετρο του διαθέσιμου χώρου στον οποίο ο χρήστης τροχοκαθίσματος μπορεί να περιστραφεί χωρίς εμπόδια (απαιτείται ελάχιστη 1,5 μ.).
1.11.23 Παρέχει η τοποθέτηση του εξοπλισμού δυνατότητα εύκολης μετάβασης στη λεκάνη τόσο για τους δεξιόχειρες όσο και για τους αριστερόχειρες;
1.11.24 Υπάρχει ανάγκη παροχής ντουζιέρας; Ναι Όχι Σημειώσεις
1.11.25 Διασφαλίζει το δάπεδο επαρκή αποστράγγιση του νερού;

Εξοπλισμός

Ναι Όχι Σημειώσεις
1.11.26 Είναι η τουαλέτα εξοπλισμένη με χειρολαβές;
1.11.27 Σε τι ύψος βρίσκεται η πάνω και η κάτω πλευρά των χειρολαβών από το έδαφος;
1.11.28 Ποιο είναι το μήκος των χειρολαβών;
1.11.29 Ποιο είναι το ύψος του WC?
1.11.30 Ποια είναι η απόσταση του WC από τον τοίχο από την αριστερή και από τη δεξιά πλευρά;
1.11.31 Είναι η περιοχή αυτή ελεύθερη από εμπόδια; Ναι Όχι Σημειώσεις
1.11.32 Ποιο είναι το ελεύθερο ύψος κάτω από το νιπτήρα;
1.11.33 Οι σωλήνες νερού κάτω από το νιπτήρα εμποδίζουν την εύκολη πρόσβαση σε αυτόν ατόμου με τροχοκάθισμα;
1.11.34 Είναι ο νιπτήρας «ανατομικού» τύπου;
1.11.35 Τι υλικό χρησιμοποιείται για την επιφάνεια του δαπέδου;
1.11.36 Έχει ο νιπτήρας μπαταρία αναμεικτικού τύπου;
1.11.37 Σε ποιο ύψος βρίσκεται η σαπουνοθήκη από το έδαφος;
1.11.38 Είναι εύχρηστη;
1.11.39 Είναι στην ακτίνα του ατόμου το οποίο κάθεται στη λεκάνη;
1.11.40 Ποιο είναι το ύψος του καθρέπτη από το έδαφος;
1.11.41 Μπορεί ένα καθήμενο άτομο να το χρησιμοποιήσει ή θα πρέπει να έχει κλίση;
1.11.42 Είναι το καζανάκι αυτόματο; Ναι Όχι Σημειώσεις
1.11.43 Το καζανάκι σχηματίζει ανατομική «πλάτη» στη λεκάνη;
1.11.44 Υπάρχουν ράφια (ένα ράφι αλλαγής δίπλα από το WC σε ύψος 95 εκ., ένα χαμηλότερο 70 εκ. πάνω από το δάπεδο δίπλα στο νιπτήρα);
1.11.45 Υπάρχει σύστημα για παροχή χαρτιού υγείας ανά φύλλο που χρησιμεύει σε μονόχειρες;
1.11.46 Υπάρχει σύστημα κλήσης για περίπτωση ανάγκης παροχής βοηθείας, το οποίο διαθέτει κορδόνι που τοποθετείται περιμετρικά και παράλληλα µε το δάπεδο, ώστε να µπορεί να χρησιμοποιηθεί εύκολα από οποιαδήποτε θέση µέσα στο χώρο;

 Σήμανση

Ναι Όχι Σημειώσεις
1.11.47 Υπάρχει σήμανση και με Braille & το Διεθνές Σύμβολο για την Προσβασιμότητα;
1.11.48 Υπάρχει επαρκής χρωματική αντίθεση μεταξύ εξοπλισμού και περιβάλλοντος χώρου;

1.12 Αντιληπτική οργάνωση του περιβάλλοντος

Δομημένο και φυσικό περιβάλλον

Σημειώσεις
1.12.1 Ποια είναι η ποιότητα της κυρίαρχης αρχιτεκτονικής κατά μήκος της οδού;
1.12.2 Η περιοχή κυριαρχείται από σύγχρονα ή ιστορικά κτίρια;
1.12.3 Σχολιάστε την ποιότητά τους.
1.12.4 Σημειώστε τη θέση τους στο χάρτη.
1.12.5 Υπάρχουν εμφανή αισθητικά προβλήματα στην περιοχή (π.χ. κτίρια που δεν συμβαδίζουν με την περιοχή, κενοί χώροι, φράκτες, προσωρινοί φράχτες οικοδομών, εγκαταλειμμένα κτίρια). Σημειώστε τη θέση τους στο χάρτη.
1.12.6 Ποια είναι η αίσθηση του περιβάλλοντος της περιοχής; Ευχάριστη ή δυσάρεστη; Υπάρχουν σημεία ενδιαφέροντος στην περιοχή; Είναι βαρετή ή όχι; Υπάρχει έλλειψη χρώματος ή ενδιαφέροντος; Λαμβάνουν χώρα ενδιαφέρουσες δραστηριότητες στην περιοχή; Υπάρχουν κενά στις προσόψεις που διαταράσσουν τη συνέχεια;
1.12.7 Ποια είναι τα «διακοσμητικά» στοιχεία της περιοχής (λουλούδια, έργα τέχνης, γλυπτά σιντριβάνια κ.λπ.); Είναι κατάλληλα για το χαρακτήρα της πόλης;

Χαρακτήρας της περιοχής 

Σημειώσεις
1.12.8 Έχει η περιοχή ιδιαίτερο χαρακτήρα;
1.12.9 Πως θα τον περιγράφατε;
1.12.10 Τι την κάνει ξεχωριστή;

Ηχητικά ερεθίσματα 

Σημειώσεις
1.12.11 Τι ήχοι κυριαρχούν στην περιοχή (π.χ. θόρυβος από την οδό, ήχοι πουλιών από πάρκο, φωνές παιδιών από αυλές σχολείων κτλ.);
1.12.12 Είναι αυτοί οι ήχοι «μόνιμοι» ή «παροδικοί»; Πότε ακούγονται;
Ναι Όχι Σημειώσεις
1.12.13 Μπορούν αυτοί να χρησιμεύσουν για τον προσανατολισμό (ιδιαίτερα ενός τυφλού);

Οσμές

Σημειώσεις
1.12.14 Υπάρχουν κυρίαρχες οσμές στην περιοχή (π.χ. από λουλούδια, δένδρα, κάποια δραστηριότητα στην περιοχή όπως φούρνοι κτλ.);
1.12.15 Είναι αυτές οι οσμές μόνιμες ή παροδικές; Πότε εμφανίζονται;
Ναι Όχι Σημειώσεις
1.12.16 Μπορούν αυτές οι οσμές να χρησιμεύσουν για τον προσανατολισμό (ιδιαίτερα ενός τυφλού);   

Απτικά ερεθίσματα

Σημειώσεις
1.12.17 Τι αίσθηση δημιουργεί η επαφή των ποδιών με την επιφάνεια του εδάφους;
Ναι Όχι Σημειώσεις
1.12.18 Είναι η υφή της επιφάνειας ιδιαίτερη;
1.12.19 Μπορεί η ιδιαιτερότητα της υφής της επιφάνειας να χρησιμοποιηθεί για τον προσανατολισμό (ιδιαίτερα ατόμων με προβλήματα όρασης);
1.12.20 Υπάρχουν στη διαδρομή απτικά «σήματα» για καθοδήγηση τυφλών;
1.12.21 Υπάρχουν στη διαδρομή πινακίδες σε Braille;

Οπτικά ερεθίσματα

Ναι Όχι Σημειώσεις
1.12.22 Είναι η περιοχή «ευανάγνωστη»; Υπάρχουν «τοπόσημα» που βοηθούν στον προσανατολισμό;
1.12.23 Υπάρχουν οπτικά ερεθίσματα που προκαλούν εντύπωση και εντυπώνονται στη μνήμη (ιδιαίτερα χρωματισμένες επιφάνειες, κυρίαρχο χρώμα της περιοχής, κυρίαρχες φόρμες κτλ.);
1.12.24 Παρέχεται πληροφορία με οπτικά μέσα (π.χ. πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων που να διευκολύνουν ιδιαίτερα άτομα με προβλήματα ακοής);

Αίσθηση ασφάλειας

Σημειώσεις
1.12.25 Είναι η περιοχή ασφαλής η επικίνδυνη;
1.12.26 Γιατί μοιάζει επικίνδυνη;
Ναι Όχι Σημειώσεις
1.12.27 Θα ένιωθες ασφαλής εκεί τη νύχτα;
1.12.28 Υπάρχουν περιφράξεις, κενοί χώροι, παρατημένοι χώροι;
1.12.29 Υπάρχουν περιοχές που ελοχεύει κίνδυνος ενέδρας;
1.12.30 Υπάρχουν περιοχές επικίνδυνες λόγω κίνησης οχημάτων (επικίνδυνες στροφές, κίνηση πολύ κοντά στους πεζούς κτλ.);
1.12.31 Ένα άτομο με μικρό παιδί θα ένιωθε ασφαλές;

Προσωπική άνεση

Σημειώσεις
1.12.32 Ποιο είναι το επίπεδο προσωπικής άνεσης;
1.12.33 Κάνει κρύο, φυσάει, ο πεζός είναι εκτεθειμένος στις καιρικές συνθήκες;
Ναι Όχι Σημειώσεις
1.12.34 Υπάρχει υπερβολικός θόρυβος, άσχημες μυρωδιές, καυσαέρια ή άλλες ενοχλήσεις και κίνδυνοι για την υγεία;

Φωτισμός

Ναι Όχι Σημειώσεις
1.12.35 Αν και είναι δύσκολο να αναγνωριστεί κατά τη διάρκεια της ημέρας ελέγξτε αν υπάρχουν αρκετές λάμπες φωτισμού (ελέγξτε για την παρουσία λαμπών φωτισμού επί της οδού);

2. Λίστα ελέγχου προσβασιμότητας κτιρίων

Στόχοι της δημιουργίας της λίστας ελέγχου

Η λίστα ελέγχου αναπτύχθηκε ως ένα εργαλείο για να βοηθήσει στην αξιολόγηση του επιπέδου προσβασιμότητας που προσφέρουν τα κτίρια σε ομάδες χρηστών με μειωμένη κινητικότητα.

Η χρήση της λίστας ελέγχου διευκολύνει τη συστηματική αναγνώριση και αξιολόγηση της φυσικής κατάστασης των κτιρίων όσον αφορά την προσβασιμότητα τους για άτομα με διάφορες αναπηρίες. Για το σκοπό αυτό, η λίστα ελέγχου συστηματικά βοηθά στον εντοπισμό των εμποδίων στην κλίμακα του κτιρίου τα οποία θα μπορούσαν να περιορίσουν την ικανότητα της κυκλοφορίας των διαφόρων κατηγοριών των ατόμων με αναπηρία. Αυτή η συστηματική προσέγγιση για τον εντοπισμό και την καταγραφή διαφόρων εμποδίων, όπως η τοποθεσία, η γεωμετρία και η φύση τους είναι βασική προϋπόθεση για την αξιολόγηση του επιπέδου προσβασιμότητας των κτιρίων, καθώς και για την ανάπτυξη προτάσεων για την εξάλειψή τους.

Δομή της λίστας ελέγχου

Η λίστα περιλαμβάνει διάφορες ενότητες «δομικά στοιχεία» των κτιρίων τα οποία δυνητικά μπορεί να λειτουργούν ως εμπόδια. Η λίστα ελέγχου που δημιουργήθηκε έχει μια πολύ αναλυτική μορφή, ώστε να είναι εύκολη στη χρήση, όχι μόνο από τους σχεδιαστές και μηχανικούς αλλά και από τους υπαλλήλους και τους επισκέπτες του κτιρίου. Έτσι, τα δεδομένα που συλλέγονται μπορούν εύκολα να ενημερωθούν.
Η λίστα ελέγχου περιλαμβάνει εννέα κύριες ενότητες με κύριους τίτλους όπως κάτωθι:

 1. Γενικές πληροφορίες
 2. Είσοδοι
  • είσοδοι-γενικά,
  • είσοδοι- προσέγγιση,
  • είσοδοι- κλίμακες/ράμπες γενικά,
  • είσοδοι- ράμπες,
  • είσοδοι- κλίμακες,
  • είσοδοι- θύρες
 1. Υπηρεσίες/Εξοπλισμός
   • οριζόντια κυκλοφορία
    • προθάλαμοι εισόδου, διάδρομοι
   • κατακόρυφη κυκλοφορία
    • γενικά,
    • ανελκυστήρες και αναβατόρια,
    • κλίμακες,
    • ράμπες
 2. Κυκλοφορία (οριζόντια και κάθετη κυκλοφορία) με υποενότητες όπως
   • υπηρεσίες γενικά,
   • χώροι υγιεινής, ντουζιέρες,
   • εξοπλισμός υπηρεσιών,
    • δημόσια τηλέφωνα,
    • ψύκτες
    • ATM
 3. Καταστάσεις έκτακτης ανάγκης
  • έξοδοι κινδύνου,
  • συστήματα ειδοποίησης έκτακτης ανάγκης και συστήματα συναγερμού,
  • εκκένωση σε καταστάση έκτακτης ανάγκης
 1. Σήμανση
 2. Ακουστική
 3. Φωτισμός
 4. Κλειστοί χώροι

Μεθοδολογία εφαρμογής της λίστας ελέγχου

Κατά την εφαρμογή αυτής της λίστας, ακολουθούν κάποιες οδηγίες οι οποίες θα πρέπει να ακολουθούνται:

 1. Κατ ‘αρχάς, μελετήστε προσεκτικά τη λίστα ελέγχου και εξοικειωθείτε με τις ερωτήσεις.
 2. Αποκτήστε ένα χάρτη της τοποθεσίας, καθώς και τα σχέδια των μεμονωμένων κτιρίων. Εάν η συλλογή αυτών των πληροφοριών δεν είναι δυνατή, στη συνέχεια, με επιτόπιες επισκέψεις, σχεδιάστε ένα σκίτσο του κάθε κτιρίου πριν από την εφαρμογή της λίστας ελέγχου.
 3. Ετοιμάστε μια φόρμα εγγραφής δεδομένων αντιγράφοντας τις ενότητες που απαιτούνται από τη λίστα ελέγχου.
 4. Ετοιμάστε ένα εξώφυλλο ή μια επικεφαλίδα για το έντυπο της αίτησης με κενά για να καταγράφουν οι ελεγκτές πληροφορίες για την ημερομηνία και το κτίριο πριν αυτό εξεταστεί. Προτεινόμενες πληροφορίες οι οποίες θα πρέπει να περιλαμβάνονται είναι: “όνομα και επώνυμο του ελεγκτή”, “ημερομηνία και ώρα του ελέγχου» και τα ονόματα των κτιρίων.
 5. Δημιουργήστε πολλαπλά αντίγραφα των εντύπων που θα χρησιμοποιηθούν για κάθε όροφο κτιρίου που πρόκειται να μελετηθεί.
 6. Πάρτε μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή.
 7. Πάρτε δύο-τρια κόκκινα και πράσινα στυλό, μολύβια, μαρκαδόρους, κ.λπ. για εύκολη αποτύπωση των εμποδίων στο χάρτη.

Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής:

 1. Προσδιορίστε ένα σημείο εκκίνησης (στην είσοδο του κτιρίου συνιστάται) και σχεδιάστε τη διαδρομή που ακολουθείτε στο σχέδιο.
 2. Ξεκινήστε με τις ερωτήσεις και να είστε βέβαιοι να κρατήσετε σημειώσεις για κάθε εμπόδιο που βλέπετε στο σχέδιο του αντίστοιχου ορόφου.
 3. Γράψτε τις απαντήσεις σας στην ερώτηση στην περιοχή που παρέχεται δίπλα στην ερώτηση.
 4. Να είστε σίγουροι ότι κρατήσατε σημειώσεις για ενδεχόμενες πρόσθετες πληροφορίες ή σχόλια στη σωστή ενότητα που παρέχεται στην περιοχή με των ερωτήσεων.
 5. Παρακαλώ να τραβήξετε φωτογραφίες από τα εμπόδια που παρατηρείτε και να κρατάτε σημειώσεις σχετικά με αυτά στη λίστα ελέγχου. Είναι επίσης σημαντικό να θυμάστε που ελήφθησαν οι φωτογραφίες, οπότε καλό είναι να σημειώσετε τον αριθμό της φωτογραφίας είτε στο χάρτη ή κάπου που θα μπορείτε μετά να το θυμηθείτε.
 6. Βεβαιωθείτε ότι συμπεριλάβατε κάθε επιπρόσθετη παρατήρηση που κάνατε και δεν περιλαμβάνεται στη λίστα ελέγχου.

Αυτές είναι μερικές προτάσεις για τις λίστες ελέγχου που χρησιμοποιούνται για διαφορετικά κτίρια:

 1. Για κάθε κτίριο πρέπει να συμπεριλάβετε την ενότητα 1 (γενικές πληροφορίες), την ενότητα 2 (εισόδους), την ενότητα 3 (κυκλοφορία), την ενότητα 4 (υπηρεσίες), την ενότητα 5 (καταστάσεις έκτακτης ανάγκης), την ενότητα 6 (σήμανση), την ενότητα 7 (ακουστική) και την ενότητα 8 (φωτισμός).
 2. Ανάλογα με τον ειδικό σκοπό του κτιρίου, μπορούν να επιλεγούν ερωτήσεις από τα κατάλληλα τμήματα της ενότητας 9 (κλειστοί χώροι). Βεβαιωθείτε ότι προσθέσατε ερωτήσεις από τις ενότητες 6 (σήμανση), 7 (ακουστική) και 8 (φωτισμός) κατά την εξέταση κλειστών χώρων, εκτός από τις εισόδους ή τις περιοχές κυκλοφορίας.
 3. Η εξέταση των σχεδίων μπορεί να γίνει εκ των προτέρων. Κατάλληλες ενότητες μπορεί να επιλεγούν για κάθε όροφο του κτιρίου για να διευκολυνθεί η εφαρμογή τους στο χώρο. 

2.1 Γενικές πληροφορίες

2.1.1 Παρακαλώ προσδιορίστε πότε το κτίριο δέχεται επισκέπτες / εργαζομένους από την άποψη των ημερών λειτουργίας και ωρών (επιλέξτε όσες μέρες και ώρες χρειάζεται).
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
Ώρες εργασίας:
Νυκτερινές ώρες:
Άλλες:
Ώρες λειτουργίας (προσδιορίστε):
2.1.2 Το κτίριο λειτουργεί όλο το χρόνο ή εποχιακά / συγκεκριμένες εποχές του έτους;  Όλο το χρόνο: Εποχιακά / συγκεκριμένες εποχές του έτους;
Προσδιορίστε πότε:

2.2 Είσοδος

Πληροφορίες
Είσοδος: Γενικά
2.2.1 Πόσες εισόδους έχει το κτίριο; Πού;
2.2.2 Πόσες από αυτές χρησιμοποιούνται από το κοινό; Ποιες;
2.2.3 Ποιες χρησιμοποιούνται ως κύριες είσοδοι;
Είσοδος: Προσέγγιση
2.2.4 Αν υπάρχουν πεζοδρόμια μπροστά από την είσοδο, είναι αυτά προσβάσιμα (ράμπες, κατάλληλος ελεύθερος χώρος 90 εκ. για την κυκλοφορία των χρηστών αναπηρικών αμαξιδίων, απτικά πλακίδια επιφάνειας για τους τυφλούς, κ.λπ.); Ναι Όχι Σημειώσεις
2.2.5 Υπάρχει ελεύθερος επίπεδος χώρος μπροστά από την είσοδο στον οποίον να μπορεί ένα αναπηρικό αμαξίδιο να κάνει πλήρη περιστροφή (διάμετρος 150 εκ. για περιστροφή, 50 εκ. δίπλα από); Ναι Όχι Προσδιορίστε τις διαστάσεις:
2.2.6 Πώς γεφυρώνεται η περιοχή μπροστά από την είσοδο του κτιρίου σε σχέση με το επίπεδο του πεζοδρομίου (ίδιο επίπεδο, η αλλαγή του επιπέδου με σκαλοπάτια, ράμπες, αναβατόριο ή συνδυασμός); Ίδιο επίπεδο:

Σκαλοπάτια:

Ράμπες:

Αναβατόρια:

2.2.7 Πώς γεφυρώνεται η περιοχή μπροστά από το κτίριο σε σχέση με την είσοδο του κτιρίου (ίδιο επίπεδο, η αλλαγή του επιπέδου με σκαλοπάτια, ράμπες, αναβατόριο ή συνδυασμός); Ίδιο επίπεδο:

Σκαλοπάτια:

Ράμπες:

Αναβατόρια:

2.2.8 Μπροστά από την είσοδο του κτιρίου, αν υπάρχουν κάθετα όρια όπου αλλάζουν τα υλικά δαπέδου, είναι αυτά μικρότερα από 1 εκ; Ναι Όχι Σημειώσεις
Είσοδος: Ράμπες / Κλίμακες Γενικά
2.2.9 Υπάρχουν υψομετρικές διαφορές ανάμεσα στο πεζοδρόμιο και την περιοχή της εισόδου μπροστά από το κτίριο;
2.2.10 Εάν ναι, πως αυτές γεφυρώνονται (σκαλοπάτια ή ράμπες);
Είσοδος: Ράμπες
2.2.11 Εάν χρησιμοποιείται ράμπα, που είναι αυτή τοποθετημένη; Προσδιορίστε στο χάρτη:
2.2.12 Εάν χρησιμοποιείται ράμπα, είναι λογική η θέση της σε σχέση με την είσοδο; Ναι Όχι Σημειώσεις
2.2.13 Εάν η ράμπα δεν είναι ορατή με την πρώτη ματιά, υπάρχει κατάλληλη σήμανση η οποία να οδηγεί προς τη ράμπα; Ναι Όχι Σημειώσεις
2.2.14 Εάν χρησιμοποιείται ράμπα, αυτή εκτείνεται ως το πεζοδρόμιο ή βυθίζεται στην περιοχή εισόδου;
2.2.15 Εάν χρησιμοποιείται ράμπα, είναι στεγασμένη; Ναι Όχι Σημειώσεις
2.2.16 Εάν χρησιμοποιείται ράμπα, ποιο είναι το σχήμα της (γραμμικό, I-στροφή, U-στροφή);
2.2.17 Εάν χρησιμοποιείται ράμπα, ποιο είναι το μήκος της;
2.2.18 Εάν χρησιμοποιείται ράμπα, ποιο είναι το πλάτος της;
2.2.19 Εάν χρησιμοποιείται ράμπα, ποια είναι η υψομετρική διαφορά στην αρχή και στο τέλος της ράμπας και η κλίση της;
2.2.20 Η ράμπα έχει πλατύσκαλα στην αρχή και το τέλος της; Ναι Όχι
2.2.21 Εάν υπάρχουν πλατύσκαλα στην αρχή και στο τέλος, ποιες είναι οι διαστάσεις τους;
2.2.22 Αν δεν υπάρχει πλατύσκαλο στο τέλος της ράμπας, υπάρχει επαρκής χώρος για το άνοιγμα της θύρας ή αυτή ανοίγει πάνω στη ράμπα (εάν υπάρχει θύρα); Ναι Όχι Σημειώσεις
2.2.23 Έχει η ράμπα πλατύσκαλο στο μέσο της λόγω αλλαγής διεύθυνσης, αυξημένου μήκους (για ράμπες πάνω από 10 μ. μήκος) ή αλλαγής κλίσης ή κατεύθυνσης;
2.2.24 Εάν υπάρχουν πλατύσκαλα στο μέσο, ποιες είναι οι διστάσεις τους;
2.2.25 Τα πλατύσκαλα επισημαίνονται με χρωματική αντίθεση; Ναι Όχι Σημειώσεις
2.2.26 Στην αρχή και το τέλος της ράμπας έχουν τοποθετηθεί κίτρινα πλακίδια τύπου «ΚΙΝΔΥΝΟΣ»;
2.2.27 Είναι η επιφάνεια της ράμπας αντιολισθηρή, σταθερή και εύκολη στη συντήρηση;
2.2.28 Με ποιον τρόπο προστατεύονται οι πλευρές της ράμπας (π.χ. περίζωμα, χειρολισθήρες κτλ.);
2.2.29 Σε ποιο ύψος βρίσκεται η ανώτερη στάθμη των χειρολισθήρων που χρησιμοποιούνται (συνιστώνται αποστάσεις 70 εκ. και 90 εκ.);
2.2.30 Στην περίπτωση που το πλάτος της ράμπας υπερβαίνει τα 300 εκ., υπάρχει συνεχής χειρολισθήρας στο μέσο; Ναι Όχι Σημειώσεις
2.2.31 Ποια η μορφή της διατομής του χειρολισθήρα; Διευκολύνει τη χρήση του; Σκιτσάρετε το σχήμα:
2.2.32 Έχουν οι χειρολισθήρες επαρκή χρωματική αντίθεση με το περιβάλλον;
2.2.33 Συνεχίζονται οι χειρολισθήρες μετά από το τέλος τη ράμπας κατά 30 εκ. κατ’ ελάχιστον;
2.2.34 Έχει η ράμπα πλατύσκαλο στο μέσο της λόγω αλλαγής διεύθυνσης, αυξημένου μήκους (για ράμπες πάνω από 10 μ. μήκος) ή αλλαγής κλίσης ή κατεύθυνσης;
2.2.35 Εάν δεν μπορεί να κατασκευαστεί μόνιμη ράμπα, υπάρχουν εναλλακτικές (π.χ. κινητή ράμπα, αναβατόριο, ανελκυστήρας κτλ.); Η ερώτηση αυτή μπορεί να απαντηθεί κατά το στάδιο της αξιολόγησης. Ναι Όχι Σημειώσεις
Είσοδος: Κλίμακες
2.2.36 Εάν χρησιμοποιούνται κλίμακες στην είσοδο του κτιρίου, που είναι τοποθετημένες; Προσδιορίστε στο χάρτη:
2.2.37 Ποια είναι η μορφή της κλίμακας (ίσια, με στροφή και πλατύσκαλο, κυκλική κτλ.);
2.2.38 Ποιο είναι το πλάτος της κλίμακας;
2.2.39 Ποιο είναι το ύψος του ριχτιού;
2.2.40 Ποιο είναι το βάθος του σκαλοπατιού;
2.2.41 Έχουν τα σκαλοπάτια το ίδιο βάθος σε όλη την κλίμακα; Ναι Όχι Σημειώσεις
2.2.42 Έχουν τα σκαλοπάτια κυκλικά διαμορφωμένες ακμές;
2.2.43 Υπάρχει επαρκής φωτισμός στην κλίμακα;
2.2.44 Ποιο υλικό χρησιμοποιείται για την κλίμακα;
2.2.45 Είναι τα σκαλοπάτια αντιολισθηρά; Εάν όχι, έχουν τα σκαλοπάτια αντιολισθηρό υλικό στις άκρες τους; Ναι Όχι Σημειώσεις
2.2.46 Στην αρχή και το τέλος της κλίμακας έχουν τοποθετηθεί κίτρινα πλακίδια τύπου «ΚΙΝΔΥΝΟΣ»;
2.2.47 Υπάρχει πρόβλεψη γεφύρωσης μικρών υψομετρικών διαφορών (5 εκ.) στο ίδιο επίπεδο;
2.2.48 Υπάρχουν χειρολισθήρες και στις δύο άκρες της κλίμακας; Ναι Όχι Σημειώσεις
2.2.49 Εάν ναι, ποιο είναι το ύψος των χειρολισθήρων;
2.2.50 Εάν υπάρχουν πλατύσκαλα, υπάρχουν χειρολισθήρες στα πλατύσκαλα; Ναι Όχι Σημειώσεις
2.2.51 Εάν ναι, ποιο είναι το ύψος των χειρολισθήρων;
2.2.52 Συνεχίζουν οι χειρολισθήρες πέρα από το τέλος της κλίμακας κατ΄ελάχιστον 30 εκ.; Ναι Όχι Σημειώσεις
2.2.53 Έχουν οι χειρολισθήρες διατομή που διευκολύνει τη χρήση τους; Ποια είναι η διάμετρος του χειρολισθήρα (επιθυμητή 45-50 χιλ. κυκλικής διατομής); Ναι Όχι Σημειώσεις
Σκιτσάρετε τη διατομή και το σχήμα του χειρολισθήρα:
2.2.54 Εάν η κλίμακα διατρέχει κατά μήκος επιφάνειας τοίχου, είναι η απόσταση μεταξύ του χειρολισθήρα και του τοίχου μεγαλύτερη από 4 εκ. για λείες και 6 εκ. για τραχείς επιφάνειες;
2.2.55 Υπάρχουν χειρολισθήρες στο μέσο των κλιμάκων όταν το ανεμπόδιστο πλάτος τους είναι μεγαλύτερο από 300 εκ.;
2.2.56 Παρέχουν οι χειρολισθήρες επαρκή χρωματική αντίθεση με το περιβάλλον;
2.2.57 Οι άκρες των σκαλοπατιών είναι επισημασμένες με υλικό με χρωματική αντίθεση; Υπάρχει οπτική επισήμανση των πλατύσκαλων;
2.2.58 Είναι όλες οι επικίνδυνες περιοχές επαρκώς προστατευμένες;
Είσοδος: Θύρες
2.2.59 Είναι η θύρα εισόδου ανοιχτή στους επισκέπτες / εργαζομένους όταν λειτουργεί το κτίριο (κλειδωμένη, με κωδικό, ξεκλείδωτη κτλ.); Ναι Όχι Σημειώσεις
2.2.60 Προστατεύεται η κύρια είσοδος από τα καιρικά στοιχεία (π.χ. είναι στεγασμένη); Εάν ναι, είναι μερικώς ή πλήρως στεγασμένη; Ναι Όχι Προσδιορίστε μέσω στέγασης:
Μερικώς ή πλήρως:
2.2.61 Η κύρια είσοδος έχει θύρα περιστρεφόμενη ή αυτόματα ανοιγόμενη (οι αυτόματα ανοιγόμενες θύρες είναι προτεινόμενες); Προσδιορίστε τύπο:
2.2.62 Ποιο είναι το καθαρό πλάτος της προσβάσιμης θύρας (προτεινόμενο 120 εκ. ελάχιστο 90 εκ.);
2.2.63 Είναι η προσβάσιμη είσοδος η κύρια είσοδος; Εάν όχι, δείξτε την τοποθεσία της στο χάρτη / σκίτσο. Ναι Όχι Σημειώσεις
2.2.64 Υπάρχει προθάλαμος;
2.2.65 Εάν ναι, ποιες είναι οι διαστάσεις του;
2.2.66 Πως ανοίγουν οι θύρες του (περιστρεφόμενες, ανοιγόμενες);
2.2.67 Ανοίγουν προς τα μέσα ή προς τα έξω;
2.2.68 Οι θύρες του προθαλάμου ανοίγουν προς την ίδια κατεύθυνση; Ναι Όχι
2.2.69 Οι θύρες (της εισόδου και του προθαλάμου) λειτουργούν χειροκίνητα ή αυτόματα; Προσδιορίστε τύπο (χειροκίνητα / αυτόματα):
2.2.70 Εάν χρησιμοποιούνται αυτόματες θύρες, είναι εξοπλισμένες με αισθητήρα ή με κομβίο πίεσης; Προσδιορίστε τύπο (κομβίο πίεσης / αισθητήρας):
2.2.71 Εάν υπάρχει κομβίο πίεσης είναι υπερυψωμένο; Έχει ξεκάθαρη σήμανση και υφή; Χαρακτηριστικά κομβίου πίεσης:
2.2.72 Παρέχεται επαρκής χρόνος στους χρήστες με κινητική αναπηρία; Προσδιορίστε (επαρκής χρόνος / όχι επαρκής):
2.2.73 Υπάρχει τρόπος να παραμείνουν οι αυτόματες θύρες ανοικτές; Ναι Όχι
2.2.74 Υπάρχει χαλάκι εισόδου (πατάκι);
2.2.75 Εάν ναι, παρεμποδίζει την εύκολη είσοδο; Δώστε χαρακτηριστικά:
2.2.76 Πως είναι τοποθετημένο το πατάκι, είναι απευθείας τοποθετημένο στο δάπεδο, είναι βυθισμένο πλήρως ή βυθισμένο εν μέρει (το μέγιστο κάθετο όριο θα πρέπει να είναι 1 εκ.);
2.2.77 Δημιουργεί η είσοδος επαρκής χρωματική αντίθεση με τον περιβάλλοντα χώρο; Ναι Όχι Σημειώσεις
2.2.78 Ποιο υλικό χρησιμοποιείται για τη θύρα της κύριας εισόδου (π.χ. μέταλλο, ξύλο, γυαλί κτλ.);
2.2.79 Εάν η θύρα εισόδου είναι κατασκευασμένη από διαφανές υλικό, υπάρχει λωρίδα με χρωματική αντίθεση σε ύψος 80-100 εκ. πάνω από το επίπεδο του δάπεδου; Ναι Όχι Εάν ναι, δώστε τα χαρακτηριστικά του:
2.2.80 Ποιο είναι το ύψος του χερουλιού; Ναι Όχι Σημειώσεις
2.2.81 Ποιο είναι το σχήμα του χερουλιού;
2.2.82 Μπορεί η θύρα να ανοιχθεί με κλειστή τη γροθιά;
2.2.83 Απαιτείται σημαντική δύναμη για το άνοιγμα της θύρας (όπως αυτή ενός 6χρονου παιδιού);
2.2.84 Έχουν τα συστήματα ασφαλείας των αυτομάτων θυρών (αν αυτά υπάρχουν) οπτική και ακουστική ειδοποίηση για το πότε αυτές ενεργοποιούνται;
2.2.85 Υπάρχει αρκετός χώρος για τη στάθμευση μηχανοκίνητων σκούτερ στην είσοδο εφόσον αυτά δεν μπορούν να μπουν εντός του κτιρίου; Ναι Όχι Σημειώσεις

2.3 Κυκλοφορία οριζόντια και κάθετη

Γενικά
2.3.1 Πόσους ορόφους έχει το κτίριο;
2.3.2 Ποιοι όροφοι είναι ανοικτοί για χρήση και πρόσβαση από το κοινό / εργαζομένους;
Οριζόντια κυκλοφορία: Προθάλαμοι είσοδοι
2.3.3 Οδηγεί η προσβάσιμη είσοδος απευθείας σε χώρο εξυπηρέτησης ή σε ανελκυστήρα; Ναι Όχι Σημειώσεις
2.3.4 Εάν δεν συμβαίνει αυτό, υπάρχει προσβάσιμη διαδρομή η οποία να οδηγεί στα παραπάνω;
2.3.5 Υπάρχει ελεύθερος χώρος 150 εκ. * 150 εκ. στην είσοδο του προθαλάμου;
2.3.6 Εάν η πρόσβαση στους χώρους εξυπηρέτησης κοινού γίνεται με κλίμακα, υπάρχει διαθέσιμη ράμπα ή αναβατόριο;
2.3.7 Επιτρέπει η περιοχή εισόδου (διαστάσεις – μορφή) την εγκατάσταση γραφείου πληροφόρησης;
2.3.8 Εάν υπάρχει γραφείο πληροφόρησης, είναι προσβάσιμο σε χρήστες αναπηρικού αμαξιδίου (ελάχιστο ύψος πάγκου εξυπηρέτησης 1,00 μ., επαρκής ελεύθερος χώρος 150 * 150 εκ. Μπροστά από το γραφείο);
2.3.9 Υπάρχει ελεύθερος χώρος 150 * 150 εκ. μπροστά από το αναβατόριο;
Οριζόντια κυκλοφορία: Διάδρομοι
2.3.10 Ποιο είναι το μέσο ελεύθερο πλάτος των διαδρόμων του κτιρίου (χωρίς να προσμετρώνται η επίπλωση ή άλλα εμπόδια); Προσδιορίστε πλάτος:
2.3.11 Ποιο είναι το ελάχιστο πλάτος που αντιμετωπίσατε; Προσδιορίστε το ελάχιστο πλάτος:
2.3.12 Υπάρχει διαθέσιμος ελεύθερος χώρος 150 * 150 εκ. εκεί όπου ο διάδρομος αλλάζει κατεύθυνση; Ναι Όχι Προσδιορίστε διαστάσεις:
2.3.13 Υπάρχει επίπλωση ή αντικείμενα τα οποία παρεμποδίζουν την ελεύθερη κίνηση στους διαδρόμους; Ναι Όχι Εάν ναι, προσδιορίστε ποια και που:
2.3.14 Τα αντικείμενα (όπως πυροσβεστήρες, βρύσες, δοχεία απορριμμάτων, κ.λπ.) είναι τοποθετημένα / πακτωμένα κατά μήκος της ίδιας πλευράς των διαδρόμων έτσι ώστε οι άνθρωποι με αναπηρίες να μπορούν να ακολουθήσουν τον άλλο τοίχο χωρίς εμπόδια; Ναι Όχι Σημειώσεις
2.3.15 Ποιο είναι το υλικό που χρησιμοποιείται στο δάπεδο; Προσδιορίστε το υλικό:
2.3.16 Επιτρέπει το υλικό του δαπέδου την εύκολη κίνηση των ατόμων με αναπηρία; Ναι Όχι Σημειώσεις
2.3.17 Είναι αντιολισθηρό;
2.3.18 Χρησιμοποιούνται προϊόντα γυαλίσματος στο δάπεδο;
2.3.19 Υπάρχουν προβλήματα συντήρησης όπως υπερυψωμένα πλακίδια;
2.3.20 Εάν χρησιμοποιούνται χαλιά ή μοκέτες είναι αυτά σταθεροποιημένα (στις πλευρές ή στις άκρες);
2.3.21 Υπάρχουν στοιχεία στο δάπεδο του διαδρόμου που ενδεχομένως θα μπορούσαν να προκαλέσουν κίνδυνο (χαλαρά καλώδια, κ.λπ.);
2.3.22 Έχει το δάπεδο του διαδρόμου διαφορετικό χρώμα και υφή από τις παρακείμενες επιφάνειες; Ναι Όχι
2.3.23 Έχει το πάτωμα κάποια σχέδια ή σχήματα με αλλαγές στο χρώμα; Ναι Όχι
2.3.24 Υπάρχουν απτικά πλακίδια για άτομα με προβλήματα όρασης εντός του κτιρίου; Ναι Όχι
2.3.25 Στην περίπτωση που ο διάδρομος είναι σε υψηλότερο επίπεδο από ό,τι των παρακείμενων επιφανειών, υπάρχει προστατευτικό στις πλευρές του τουλάχιστον σε 15 εκ. ύψος; Ναι Όχι
2.3.26 Σε ποιο ύψος βρίσκονται οι βάσεις των παραθύρων:
Κάθετη κυκλοφορία: Γενικά
2.3.27 Πώς γίνονται οι κάθετες συνδέσεις μεταξύ των ορόφων (τσεκάρετε ότι υπάρχει); Κλίμακα:

Αναβατόριο / αν. κλίμακος:

Ράμπα:

Κάθετη κυκλοφορία: Ανελκυστήρες, αναβατόρια
2.3.28 Υπάρχει ανελκυστήρας σε λειτουργία; Ναι Όχι Σημειώσεις
2.3.29 Υπάρχει στο κτίριο ευκρινής σήμανση που να κατευθύνει τον επισκέπτη προς τον ανελκυστήρα σε περίπτωση που αυτός δεν είναι άμεσα ορατός; Ναι Όχι
2.3.30 Για πόσα άτομα έχει σχεδιαστεί ο ανελκυστήρας; Πότε κατασκευάστηκε περίπου;
2.3.31 Τι καθαρό πλάτος έχει η

θύρα του ανελκυστήρα;

2.3.32 Τι διαστάσεις έχει ο θάλαμος του ανελκυστήρα;
2.3.33 Πώς ανοίγει η πόρτα του ανελκυστήρα (ανοιγόμενη/ συρόμενη);
2.3.34 Είναι η θύρα του ανελκυστήρα αυτόματη; Ναι Όχι Σημειώσεις
2.3.35 Παρέχει ο μηχανισμός κλεισίματος της θύρας αρκετό χρόνο για τα άτομα με κινητικές αναπηρίες;
2.3.36 Υπάρχει δυνατότητα σταθεροποίησης της πόρτας στην ανοιχτή της θέση;
2.3.37 Έχει ο ανελκυστήρας εσωτερικά πορτάκια ασφαλείας; Μειώνουν τις διαστάσεις του θαλάμου;
2.3.38 Σε τι ύψος είναι τα κουμπιά του ανελκυστήρα; Τι μέγεθος έχουν;
2.3.39 Είναι τα κουμπιά του ανελκυστήρα εύκολα ορατά, , υπερυψωμένα, φωτισμένα και εύκολα στη χρήση;
2.3.40 Υπάρχει ηχητική αναγγελία των ορόφων;
2.3.41 Ο ανελκυστήρας εξυπηρετεί όλα τα επίπεδα;
2.3.42 Υπάρχει οπτική και ακουστική σήμανση στους ανελκυστήρες για άνοδο / κάθοδο και άνοιγμα / κλείσιμο θύρας;
2.3.43 Υπάρχει σήμανση σε Braille δίπλα στην πόρτα του ανελκυστήρα σε κάθε επίπεδο;
2.3.44 Η μέθοδος επικοινωνίας του κουβούκλιου του ανελκυστήρα σε περίπτωση κινδύνου είναι αποκλειστικά ηχητική;
2.3.45 Οι ανελκυστήρες είναι εξοπλισμένοι με τηλέφωνα ανάγκης με βρόχους ενίσχυσης και ρυθμιστές έντασης, με οπτικό σήμα για επείγουσες κλήσεις και οδηγίες χρήσης σε περίπτωση ανάγκης;
2.3.46 Υπάρχει υψομετρική διαφορά μεταξύ του δαπέδου του ανελκυστήρα και του επιπέδου του ορόφου; Μπορεί αυτή να ρυθμιστεί; Ναι Όχι Σημειώσεις
2.3.47 Η θύρα του ανελκυστήρα δημιουργεί χρωματική αντίθεση με την επιφάνεια του τοίχου;
2.3.48 Υπάρχουν στο εσωτερικό του ανελκυστήρα χειρολαβές; Εάν ναι σε ποιο ύψος;
2.3.49 Σε περίπτωση που η υψομετρική διαφορά υπερβαίνει τα 1,20μ., το αναβατόριο είναι κλειστού τύπου;
2.3.50 Το αναβατόριο έχει πλατφόρμα για τη μεταφορά του χρήστη μαζί με το αναπηρικό αμαξίδιο ή έχει αναδιπλούμενο κάθισμα;
2.3.51 Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται αναβατόριο κλίμακος, το ελάχιστο πλάτος της κλίμακος παραμένει 90 εκ.;
2.3.52 Σε περίπτωση που το αναβατόριο έχει αποκλειστικά αναδιπλούμενο κάθισμα, παρέχεται στο ανώτερο επίπεδο τροχοκάθισμα στον επισκέπτη;
2.3.53 Σε περίπτωση που το αναβατόριο έχει αποκλειστικά αναδιπλούμενο κάθισμα, αυτό παραμένει κλειστό όταν δε χρησιμοποιείται;
2.3.54 Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, το αναβατόριο επιστρέφει αυτόματα στο κατώτερο από τα επίπεδα που συνδέει;
2.3.55 Υπάρχει πρόγραμμα συντήρησης του αναβατορίου σε ισχύ;
Κάθετη κυκλοφορία: Κλίμακες
2.3.56 Πόσα κλιμακοστάσια υπάρχουν στο κτίριο;
2.3.57 Τι μορφής είναι κάθε κλιμακοστάσιο (ευθύγραμμο, με στροφή και πλατύσκαλο, κυκλικό κτλ.);
2.3.58 Ποιο είναι το πλάτος του κυρίου κλιμακοστασίου (ελάχιστο καθαρό πλάτος 100 εκ., επιθυμητό 120 εκ.);
2.3.59 Ποιο είναι το ύψος του ριχτιού (13-15 εκ. επιθυμητό, 17 εκ. μέγιστο);
2.3.60 Ποιο είναι το βάθος του

σκαλοπατιού;

2.3.61 Έχουν τα σκαλοπάτια το ίδιο βάθος σε όλη την κλίμακα; Ναι Όχι Σημειώσεις
2.3.62 Έχουν τα σκαλοπάτια στρογγυλεμένες ακμές; Ναι Όχι
2.3.63 Υπάρχει επαρκής φωτισμός της κλίμακος; Ναι Όχι
2.3.64 Από ποιο υλικό είναι κατασκευασμένο το κλιμακοστάσιο (μέταλλο, ξύλο, σκυρόδεμα);
2.3.65 Είναι τα σκαλοπάτια αντιολισθηρά; Εάν όχι, έχουν αντιολισθηρό υλικό στις ακμές τους; Ναι Όχι
2.3.66 Οι σκάλες έχουν απτικά πλακίδια πλακίδια τύπου «ΚΙΝΔΥΝΟΣ» στην αρχή και το τέλος τους; Ναι Όχι
2.3.67 Έχει ληφθεί πρόβλεψη για τη γεφύρωση μικρών υψομετρικών διαφορών – ανισοσταθμιών (5εκ.) στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο; Ναι Όχι
2.3.68 Οι σκάλες διαθέτουν χειρολισθήρα και στις δύο πλευρές; Ναι Όχι
2.3.69 Εάν ναι, ποιο είναι το ύψος των χειρολισθήρων;
2.3.70 Υπάρχουν χειρολισθήρες στα πλατύσκαλα; Ναι Όχι Σημειώσεις
2.3.71 Εάν ναι, ποιο είναι το ύψος των χειρολισθήρων;
2.3.72 Οι χειρολισθήρες είναι συνεχείς σε όλο το μήκος του κλιμακοστασίου; Ναι Όχι
2.3.73 Οι χειρολισθήρες προεξέχουν κατά 30 εκ. στην αρχή και το τέλος της σκάλας; Ναι Όχι
2.3.74 Παρέχονται διπλοί χειρολισθήρες στα 70 και τα 90 εκ.; Ναι Όχι
2.3.75 Οι διατομές των χειρολισθήρων διευκολύνουν τη χρήση τους (επιθυμητή διάμετρος 45-50 χιλ. κυκλικής διατομής); Ναι Όχι Σκιτσάρετε το σχήμα και τη διατομή της χειρολαβής:
2.3.76 Είναι η απόσταση μεταξύ του τοίχου και του χειρολισθήρα μεγαλύτερη των 40 χιλ. για λείους τοίχους και των 60 χιλ. για αδρούς τοίχους; Ναι Όχι
2.3.77 Σε περίπτωση που το πλάτος του κλιμακοστασίου υπερβαίνει τα 3,0μ., υπάρχει χειρολισθήρας στο μέσον του; Ναι Όχι
2.3.78 Οι χειρολισθήρες σχηματίζουν χρωματική αντίθεση με το περιβάλλον; Ναι Όχι
2.3.79 Οι ακμές των σκαλοπατιών και τα πλατύσκαλα επισημαίνονται με χρωματική αντίθεση; Στα πλατύσκαλα υπάρχει και απτική επισήμανση; Ναι Όχι
2.3.80 Προστατεύονται όλες οι επικίνδυνες περιοχές επαρκώς; Ναι Όχι
2.3.81 Χαμηλά παράθυρα σε πλατύσκαλα προστατεύονται από μπάρες; Ναι Όχι
Κάθετη κυκλοφορία: Ράμπες
2.3.82 Πόσες ράμπες υπάρχουν στο κτίριο οι οποίες χρησιμοποιούνται για την κάθετη κυκλοφορία;
2.3.83 Που βρίσκονται; Δείξτε στο χάρτη:
2.3.84 Βρίσκονται οι ράμπες σε λογικά σημεία; Ναι Όχι Σημειώσεις
2.3.85 Ποιο είναι το σχήμα της ράμπας (γραμμικό, L-στροφή, U-στροφή);
2.3.86 Ποια είναι η υψομετρική διαφορά ανάμεσα στην αρχή και στο τέλος της ράμπας;
2.3.87 Έχει η ράμπα πλατύσκαλα στην αρχή και στο τέλος της; Ναι Όχι Σημειώσεις
2.3.88 Εάν υπάρχουν πλατύσκαλα στην αρχή και στο τέλος της ράμπας, ποιες είναι οι διαστάσεις τους;
2.3.89 Αν δεν υπάρχει πλατύσκαλο στο τέλος της ράμπας, υπάρχει επαρκής χώρος για το άνοιγμα θύρας (εάν αυτή υπάρχει); Ναι Όχι Σημειώσεις
2.3.90 Η ράμπα έχει πλατύσκαλο στο μέσο της λόγω αυξημένου μήκους (για ράμπες μήκους πάνω από 10 μ.) ή αλλαγής κλίσης η αλλαγής κατεύθυνσης;
2.3.91 Εάν υπάρχουν πλατύσκαλα στο μέσο, ποιες είναι οι διαστάσεις τους;
2.3.92 Τα πλατύσκαλα επισημαίνονται με χρωματική αντίθεση; Ναι Όχι Σημειώσεις
2.3.93 Στην αρχή και το τέλος της ράμπας έχουν τοποθετηθεί οι κίτρινες πλάκες τύπου «ΚΙΝΔΥΝΟΣ»;
2.3.94 Είναι η επιφάνεια της ράμπας αντιολισθηρή, σταθερή και εύκολο να συντηρηθεί;
2.3.95 Με ποιον τρόπο προστατεύονται οι πλευρές τις ράμπας (π.χ. περίζωμα, χειρολισθήρες κτλ.);
2.3.96 Ποιο είναι το ανώτατο ύψος των χειρολισθήρων (προτεινόμενο 70 και 90 εκ.);
2.3.97 Σε περίπτωση που το πλάτος της ράμπας υπερβαίνει τα 300 εκ., υπάρχει συνεχής χειρολισθήρας στο μέσο του πλάτους; Ναι Όχι Σημειώσεις
2.3.98 Ποια η μορφή της διατομής του χειρολισθήρα; Διευκολύνει η διατομή τη χρήση του; Σκιτσάρετε το σχήμα και τη διατομή της χειρολαβής:
2.3.99 Οι χειρολισθήρες σχηματίζουν χρωματική αντίθεση με το περιβάλλον;
2.3.100 Συνεχίζουν οι χειρολισθήρες μετά από το τέλος της ράμπας για 30 εκ. τουλάχιστον;

2.4 Υπηρεσίες

Υπηρεσίες: Χώροι υγιεινής – Γενικά
2.4.1 Πόσες προσβάσιμες τουαλέτες υπάρχουν στο κτίριο (να διαθέτουν τουλάχιστον κατάλληλο άνοιγμα θύρας, επαρκή χώρο για την ελεύθερη κίνηση των χρηστών αναπηρικού αμαξιδίου, προσβάσιμη λεκάνη, προσβάσιμη ντουζιέρα κτλ.);
2.4.2 Πως κατανέμονται οι χώροι υγιεινής στο κτίριο (ιδιωτικοί χώροι υγιεινής, δημόσιοι χώροι υγιεινής κτλ.); Δώστε αριθμό για τον καθένα μαζί με τον αριθμό του ορόφου και τη θέση:
2.4.3 Υπάρχει προσβάσιμος χώρος υγιεινής διαθέσιμος σε κάθε όροφο;
2.4.4 Οι προσβάσιμοι χώροι υγεινής είναι ξεχωριστοί ή σε χώρο κοινής χρήσης με άλλους χώρους υγιεινής; Εάν είναι τοποθετημένοι σε άλλο χώρο υγιεινής προσδιορίστε τον τύπο (π.χ. προσωπικού του 2ου ορόφου κτλ.);
2.4.5 Οι χώροι υγιεινής είναι συγκεντρωμένοι ή διάσπαρτοί στο κτίριο; Είναι στον ίδιο χώρο σε κάθε όροφο;
Υπηρεσίες: Χώροι υγιεινής, Ντουζιέρες
2.4.6 Υπάρχει διαθέσιμος προσβάσιμος χώρος υγιεινής; Ναι Όχι Σημειώσεις
2.4.7 Είναι ο προσβάσιμος χώρος υγιεινής ουδέτερος ως προς το φύλο; Ναι Όχι
2.4.8 Είναι ο προσβάσιμος χώρος υγιεινής ανοικτός για χρήση συνεχώς (ανοικτός, κλειδωμένος, κλειδωμένος με κάρτα κτλ.);
2.4.9 Αν ο προσβάσιμος χώρος υγιεινής είναι κλειδωμένος, ποιος έχει το κλειδί και πώς ειδοποιείται;
2.4.10 Εάν υπάρχει υπάλληλος με αναπηρία, έχει πρόσβαση (δηλαδή κλειδιά, κάρτα πρόσβασης κτλ.) στον προσβάσιμο χώρο υγιεινής; Ναι Όχι Σημειώσεις
2.4.11 Υπάρχει σήμανση που να καθοδηγεί προς τον προσβάσιμο χώρο υγιεινής;
2.4.12 Υπάρχει σήμανση σε Braille – Διεθνές Σύμβολο Αναπηρίας;
2.4.13 Ποιο είναι το καθαρό πλάτος της θύρας της προσβάσιμης τουαλέτας;
2.4.14 Πως λειτουργεί η θύρα της προσβάσιμης τουαλέτας (αυτόματα, με κομβίο πίεσης, χειροκίνητα κτλ.);
2.4.15 Εάν χρησιμοποιείται χειροκίνητη θύρα, ποιο είναι το μέγεθος και το ύψος του χερουλιού;
2.4.16 Μπορεί να ανοιχθεί η πόρτα με το χέρι σφιγμένο σε γροθιά; Ναι Όχι Σημειώσεις
2.4.17 Απαιτείται σημαντική δύναμη για το άνοιγμα της θύρας (όπως αυτή ενός 6χρονου παιδιού); Ναι Όχι
2.4.18 Εάν χρησιμοποιείται κομβίο πίεσης, σε τι ύψος βρίσκεται αυτό;
2.4.19 Τι τύπου θύρα έχει ο χώρος υγιεινής (με μεντεσέ, συρόμενη, περιστρεφόμενη);
2.4.20 Εάν είναι θύρα με μεντεσέ, προς ποια κατεύθυνση ανοίγουν (προς τα έξω, προς τα μέσα);
2.4.21 Υπάρχουν υψομετρικές διαφορές στους ορόφους στις εισόδους των προσβάσιμων τουαλετών; Ναι Όχι Σημειώσεις
2.4.22 Αν υπάρχει ανισοσταθμία με τους χώρους εξυπηρέτησης κοινού, πόση είναι αυτή;
2.4.23 Εάν υπάρχουν υψομετρικές διαφορές πως αυτές γεφυρώνονται (με σκαλοπάτι, ράμπα κτλ.);
2.4.24 Ποιο υλικό χρησιμοποιείται στο δάπεδο της τουαλέτας;
2.4.25 Υπάρχει επαρκής φωτισμός στην τουαλέτα; Ναι Όχι Σημειώσεις
2.4.26 Υπάρχουν διάδρομοι στους προσβάσιμους χώρους υγιεινής;
2.4.27 Εάν υπάρχουν διάδρομοι στις προσβάσιμες τουαλέτες ποιες είναι οι διστάσεις του καθαρού χώρου;
2.4.28 Υπάρχει χρωματική αντίθεση μεταξύ του θαλάμου της τουαλέτας και των παρακείμενων τοίχων; Ναι Όχι Σημειώσεις
2.4.29 Υπάρχουν υψομετρικές διαφορές ανάμεσα στο δάπεδο του διαδρόμου του χώρου υγιεινής και του δαπέδου της τουαλέτας;
2.4.30 Εάν ναι, πόση είναι αυτή η υψομετρική διαφορά;
2.4.31 Εάν ναι, πως γεφυρώνονται αυτές (σκαλοπάτι, ράμπα κτλ.);
2.4.32 Ποιο είναι το καθαρό πλάτος της θύρας της προσβάσιμης τουαλέτας;
2.4.33 Πως λειτουργεί η θύρα της προσβάσιμης τουαλέτας (αυτόματα / χειροκίνητα);
2.4.34 Τι είδους θύρα χρησιμοποείται στο θάλαμο της τουαλέτας (με μεντεσέ, συρόμενη, αναδιπλούμενη κτλ.);
2.4.35 Προς ποια κατεύθυνση ανοίγει η θύρα του θαλάμου της τουαλέτας (προς τα μέσα, προς τα έξω);
2.4.36 Ποιες είναι οι διαστάσεις του καθαρού χώρου στο θάλαμο της τουαλέτας;
2.4.37 Ποια είναι η απόσταση της λεκάνης από τους τοίχους στα αριστερά και στα δεξιά;
2.4.38 Είναι αυτή η περιοχή ελεύθερη από εμπόδια; Ναι Όχι Σημειώσεις
2.4.39 Υπάρχει ελεύθερος χώρος περιστροφής 150 εκ. όπου ο χρήστης αναπηρικού αμαξιδίου μπορεί να περιστραφεί χωρίς εμπόδια;
2.4.40 Είναι η τουαλέτα εξοπλισμένη με κατάλληλες χειρολαβές;
2.4.41 Ποιο είναι το ύψος των χειρολαβών από το επίπεδο του εδάφους;
2.4.42 Ποιο είναι το μήκος των χειρολαβών;
2.4.43 Ποιο είναι το ύψος του καθίσματος της λεκάνης από το έδαφος;
2.4.44 Τι τύπου είναι η λεκάνη (π.χ. πακτωμένη στον τοίχο, πακτωμένη στο δάπεδο κτλ.);
2.4.45 Τι τύπου είναι το καζανάκι (π.χ. πακτωμένο στον τοίχο, πακτωμένο στο δάπεδο, επιτοιχισμένο κτλ.);
2.4.46 Το καζανάκι δημιουργεί ανατομική «πλάτη» για το χρήστη; Ναι Όχι Σημειώσεις
2.4.47 Πως λειτουργεί το καζανάκι (π.χ. χειροκίνητα με τράβηγμα, χειροκίνητα με πίεση, αυτόματα με αισθητήρα);
2.4.48 Εάν χρησιμοποιείται χειροκίνητο καζανάκι, ποιο είναι το ύψος του χειριστηρίου (καλωδίου ή κομβίου);
2.4.49 Εάν χρησιμοποιείται χειροκίνητο σύστημα, απαιτεί σημαντική δύναμη για να λειτουργήσει; Ναι Όχι Σημειώσεις
2.4.50 Υπάρχει νιπτήρας στο θάλαμο της τουαλέτας;
2.4.51 Ποιο είναι το ελεύθερο ύψος κάτω από το νιπτήρα;
2.4.52 Οι σωλήνες νερού κάτω από το νιπτήρα εμποδίζουν την εύκολη πρόσβαση σε αυτόν ατόμου σε τροχοκάθισμα; Ναι Όχι Σημειώσεις
2.4.53 Οι σωλήνες θερμού νερού κάτω από το νιπτήρα είναι μονωμένοι ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος όταν έρχονται σε επαφή με τα πόδια χρήστη σε τροχοκάθισμα;
2.4.54 Έχει ο νιπτήρας μπαταρία αναμικτικού τύπου;
2.4.55 Είναι ο νιπτήρας «ανατομικού» τύπου;
2.4.56 Σε ποιο ύψος βρίσκεται η σαπουνοθήκη; Είναι εύχρηστη; Είναι εντός της ακτίνας δράσης του χρήση τροχοκαθίσματος; Ναι Όχι
Προσδιορίστε το ύψος:
2.4.57 Ποιο είναι το ύψος του καθρέπτη από το δάπεδο; Μπορεί ο χρήστης τροχοκαθίσματος να τον χρησιμοποιήσει εύκολα ή θα πρέπει να έχει κλίση; Ναι Όχι
Προσδιορίστε το ύψος:
2.4.58 Υπάρχουν ράφια (ένα ράφι αλλαγής δίπλα από το WC σε ύψος 95 εκ., ένα χαμηλότερο 70 εκ. πάνω από το δάπεδο δίπλα στο νιπτήρα); Ναι Όχι
Προσδιορίστε το ύψος:
2.4.59 Υπάρχει σύστημα για παροχή χαρτιού υγείας ανά φύλλο που χρησιμεύει σε μονόχειρες; Ναι Όχι Σημειώσεις
2.4.60 Υπάρχουν ντουζιέρες;
2.4.61 Εάν ναι, είναι προσβάσιμες

(χωρίς υψομετρική διαφορά από το δάπεδο, με κατάλληλες διαστάσεις για χρήστες τροχοκαθίσματος – ελάχιστο 90 * 150 εκ.);

2.4.62 Εάν υπάρχει προσβάσιμη ντουζιέρα, υπάρχουν χειρολαβές και αναδιπλούμενο κάθισμα; Ποιο είναι το ύψος τους από το δάπεδο; Ναι Όχι
Προσδιορίστε το ύψος:
2.4.63 Υπάρχει σύστημα κλήσης για περίπτωση ανάγκης παροχής βοηθείας, το οποίο διαθέτει κορδόνι που τοποθετείται περιμετρικά και παράλληλα µε το δάπεδο σε ύψος 10-15 εκ. από το δάπεδο, ώστε να µπορεί να χρησιμοποιηθεί εύκολα από οποιαδήποτε θέση µέσα στο χώρο; Ποιος λαμβάνει την ειδοποίηση; Ναι Όχι Σημειώσεις
2.4.64 Διασφαλίζει το δάπεδο επαρκή αποστράγγιση του νερού;
2.4.65 Έχει η ντουζιέρα μπαταρία αναμικτικού τύπου; Ποιο είναι το ύψος της από το δάπεδο;
2.4.66 Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, μπορεί η θύρα της προσβάσιμης τουαλέτας να ανοίξει από έξω, παρόλο που είναι κλειδωμένη από μέσα;
2.4.67 Υπάρχει επαρκής χρωματική αντίθεση μεταξύ του εξοπλισμού και των τοίχων;
2.4.68 Εάν δεν υπάρχει νιπτήρας στο θάλαμο της προσβάσιμης τουαλέτας υπάρχει προσβάσιμος νιπτήρας στην περιοχή του χώρου υγιεινής κοινής χρήσης (με επαρκή ελεύθερο χώρο από αυτόν, εύκολα στη χρήση χειριστήρια κτλ.); Ναι Όχι Σημειώσεις
2.4.69 Υπάρχει χώρος για τη φροντίδα μωρών;
2.4.70 Εάν ναι, που βρίσκεται; Δείξτε στο χάρτη:
Εξοπλισμός υπηρεσιών: Δημόσια τηλέφωνα, ψύκτες, ATMs
Εξοπλισμός υπηρεσιών: Τηλέφωνα
2.4.71 Που είναι τα τηλέφωνα δημόσιας χρήσης τοποθετημένα εντός του κτιρίου; Δείξτε στο χάρτη:
2.4.72 Ποιο το ελεύθερο ύψος κάτω από την τηλεφωνική συσκευή;
2.4.73 Ποια είναι η ελεύθερη επιφάνεια μπροστά από την τηλεφωνική συσκευή;
2.4.74 Έχει η συσκευή πλήκτρα  ανάγλυφα και σε Braille; Ναι Όχι Σημειώσεις
2.4.75 Είναι η τηλεφωνική συσκευή συμβατή με βοηθήματα ακοής;
2.4.76 Είναι η ένταση της τηλεφωνικής συσκευής ρυθμιζόμενη;
2.4.77 Είναι εξοπλισμένη με κειμενοτηλέφωνο (textphone);
2.4.78 Αν ναι, φέρει ειδική σήμανση;
2.4.79 Παρέχονται τηλεφωνικοί κατάλογοι στο αντίστοιχο ύψος;
2.4.80 Είναι το μήκος του καλωδίου του ακουστικού μεγαλύτερο των 75 εκ.;
2.4.81 Ποιο είναι το ύψος των πλήκτρων από το δάπεδο;
Εξοπλισμός υπηρεσιών: Ψύκτες
2.4.82 Που βρίσκονται οι ψύκτες που παρέχουν πόσιμο νερό στο κτίριο;
2.4.83 Ποιο είναι το καθαρό ύψος από το δάπεδο;
2.4.84 Ποια είναι η ελεύθερη επιφάνεια μπροστά από τους ψύκτες;
2.4.85 Ποιο είναι το ύψος του κομβίου του ψύκτη από το δάπεδο;
2.4.86 Τι τύπος κομβίου χρησιμοποιείται από τον ψύκτη;
Εξοπλισμός υπηρεσιών: ATMs
2.4.87 Που είναι τα ATMs τοποθετημένα στο κτίριο; Δείξτε στο χάρτη:
2.4.88 Ποιο είναι το ύψος του πάνελ των κομβίων από το δάπεδο;
2.4.89 Ποιο είναι το ύψος της οθόνης από το δάπεδο;
2.4.90 Παρέχεται σύστημα ηχητικής αλληλεπίδρασης επίσης από το ATM; Ναι Όχι Σημειώσεις
2.4.91 Τα κομβία έχουν επίσης Braille;
2.4.92 Υπάρχει ισχυρή χρωματική αντίθεση μεταξύ των χαρακτήρων και του υποβάθρου της οθόνης;
2.4.93 Υπάρχει καθαρός ελεύθερος χώρος για τα γόνατα ώστε να είναι δυνατή η προσέγγιση χρήστη τροχοκαθίσματος (ελάχιστο 40 εκ.);
2.4.94 Υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος μπροστά από το ATM (150 * 150 εκ.) για την περιστροφή τροχοκαθίσματος;

2.5 Καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

Καταστάσεις έκτακτης ανάγκης: Έξοδοι
2.5.1 Πόσες εξόδους κινδύου έχει το κτίριο; Δώστε αριθμό και δείξτε στο χάρτη:
2.5.2 Πόσες από αυτές τις εξόδους είναι προσβάσιμες; Ποιες; Δώστε αριθμό και δείξτε στο χάρτη:
2.5.3 Υπάρχουν προσβάσιμες έξοδοι κινδύνου σε κάθε όροφο; Ναι Όχι Σημειώσεις
2.5.4 Που οδηγούν οι έξοδοι κινδύνου (δημόσιο χώρο, πεζοδρόμιο κτλ.);
2.5.5 Εάν το κτίριο έχει ταράτσα, είναι προσβάσιμη; Ναι Όχι
Καταστάσεις έκτακτης ανάγκης: Ειδοποίηση και συστήματα συναγερμού
2.5.6 Υπάρχει τόσο φωτεινή όσο και ηχητική ειδοποίηση; Ναι Όχι Σημειώσεις
2.5.7 Τι άλλα συστήματα ειδοποίησης υπάρχουν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης;
2.5.8 Ποιο είναι το χρώμα και η συχνότητα της ειδοποίησης;
2.5.9 Μπορεί η ειδοποίηση να ακουστεί σε ολόκληρο το κτίριο;
2.5.10 Μπορεί η ειδοποίηση να είναι ορατή από όλο το κτίριο;
2.5.11 Μπορεί ο συναγερμός εύκολα να ενεργοποιηθεί από τον επισκέπτη;
Καταστάσεις έκτακτης ανάγκης: Εκκένωση
2.5.12 Παρέχονται ειδικά τροχοκαθίσματα για τη μεταφορά των ατόμων με αναπηρία σε περίπτωση εκκένωσης; Ναι Όχι Σημειώσεις
2.5.13 Παρέχεται πληροφόρηση σχετικά με τη διαδικασία εκκένωσης του κτιρίου; Μπορεί να γίνει κατανοητή από τυφλούς ή κωφούς; Ναι Όχι Σημειώσεις
2.5.14 Υπάρχει μελέτη ενεργητικής πυρασφάλειας;
2.5.15 Πόσο μεγάλες και ποιες είναι οι μακρύτερες διαδρομές σύμφωνα με τη μελέτη παθητικής πυροπροστασίας;
2.5.16 Υπάρχει πρόνοια παροχής ανεξάρτητης ηλεκτρικής ενέργειας; Ποιες είναι οι διαστάσεις του; Ναι Όχι Σημειώσεις
2.5.17 Eίναι οι μακρύτερες διαδρομές σύμφωνα με τη μελέτη παθητικής πυροπροστασίας προσβάσιμες;
2.5.18 Υπάρχει σχέδιο εκκένωσης για το κοινό σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης;
2.5.19 Υπάρχει ειδικό σχέδιο (ή πρόνοια στο γενικό σχέδιο) για την εκκένωση του κτιρίου από τα άτομα με αναπηρία σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης;

2.6 Σήμανση

2.6.1 Υπάρχει στην είσοδο απτικός χάρτης για την κίνηση μέσα στο κτίριο και για τις εξυπηρετήσεις του; Ναι Όχι Σημειώσεις
2.6.2 Υπάρχει ευκρινής σήμανση για τη χρήση κάθε διαφορετικού χώρου του κτιρίου; Εάν ναι, που βρίσκεται αυτή (στις πόρτες, σε επιγραφές, στα δάπεδα των διαδρόμων);
2.6.3 Που είναι τοποθετημένα τα σήματα (στο κέντρο της πόρτας, δίπλα σε αυτή); Ποια μορφή έχουν; Σκιτσάρετε
2.6.4 Τι είδους γραμματοσειρά χρησιμοποιείται; Ποιο είναι το μέγεθος των γραμμάτων;
2.6.5 Χρησιμοποιούνται ανάγλυφοι χαρακτήρες με αντίθεση χρωμάτων; Ναι Όχι Σημειώσεις
2.6.6 Χρησιμοποιείται σήμανση σε Braille;
2.6.7 Η σήμανση φέρει αντιανακλαστική επιφάνεια;
2.6.8 Χρησιμοποιούνται εικονογράμματα; Είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές ή αυτοσχέδια;
2.6.9 Είναι η σήμανση εύκολα κατανοητή;
2.6.10 Είναι τα δωμάτια αριθμημένα;
2.6.11 Είναι το χρώμα των θυρών διαφορετικό από αυτό των κασών και των παρακείμενων τοίχων;
2.6.12 Πως δίνονται οι πληροφορίες στο γκισέ της εισόδου (π.χ. με τη μορφή «στο γραφείο 418  στο Τμήμα Μεταγραφών»);

2.7  Ακουστική

2.7.1 Η υποδοχή και τα σημεία συγκέντρωσης των επισκεπτών του κτιρίου έχουν καλή ακουστική; Χρησιμοποιείται μη ανακλαστική επιφάνεια; Ο θόρυβος υποβάθρου υπερβαίνει τα 35db που είναι ο προτεινόμενος θόρυβος για αίθουσες διδασκαλίας σύμφωνα με τη νομοθεσία των ΗΠΑ (κάτι που απαιτεί κατάλληλο εξοπλισμό); Ναι Όχι Σημειώσεις
Προσδιορίστε εάν χρησιμοποιείται κάποιο ειδικό υλικό για την ακουστική:
2.7.2 Σε περίπτωση που αυτό κρίνεται απαραίτητο, υπάρχει κάποιος ήσυχος χώρος που μπορεί να γίνει μια απόρρητη συζήτηση με άτομο με προβλήματα ακοής; Ναι Όχι
Εάν ναι, πού;
2.7.3 Υπάρχουν επαγωγικοί βρόχοι σε χρήση; Ναι Όχι
2.7.4 Εάν ναι, που βρίσκονται;

2.8 Φωτισμός

2.8.1 Το επίπεδο φωτισμού είναι επαρκές ώστε να μπορεί να επιτρέψει τη χειλανάγνωση, τη χρήση της νοηματικής και να βοηθά άτομα με μειωμένη όραση; Ναι Όχι Σημειώσεις
2.8.2 Οι επιφάνειες που χρησιμοποιούνται στα δάπεδα και τους τοίχους δημιουργούν ανακλάσεις;
2.8.3 Η περιοχή έχει τεχνητό φωτισμό εφόσον χρειάζεται;
2.8.4 Εάν ναι, λειτουργεί με αισθητήρα ή χειροκίνητα;
2.8.5 Εάν λειτουργεί χειροκίνητα, σε τι ύψος από το δάπεδο βρίσκονται τα χειριστήρια του;
2.9 Κλειστοί χώροι: Γραφεία*
2.9.1 Ποιο είναι το είδος του γραφείου (π.χ. διοικητικά γραφεία, κ.λπ.);
2.9.2 Ποιο είναι το καθαρό πλάτος του ανοίγματος της θύρας;
2.9.3 Πώς λειτουργεί η θύρα του δωματίου (π.χ. αυτόματη, με κομβίο πίεσης κτλ.);
2.9.4 Εάν χρησιμοποιείται χειροκίνητη πόρτα, ποιο είναι το σχήμα και το ύψος της λαβής της θύρας;
2.9.5 Μπορεί η λαβή της θύρας να λειτουργεί με κλειστή γροθιά; Ναι Όχι Σημειώσεις
2.9.6 Απαιτεί η θύρα σημαντική δύναμη για να ανοίξει (6χρονου παιδιού);
2.9.7 Εάν χρησιμοποιείται σύστημα κομβίου πίεσης, ποιο είναι το ύψος του;
2.9.8 Τι τύπου είναι η θύρα στο δωμάτιο (με μεντεσέ, συρόμενη, περιστρεφόμενη κτλ.);
2.9.9 Εάν έχουν εγκατασταθεί θύρες με μεντεσέδες, προς ποια κατεύθυνση ανοίγουν (προς τα μέσα ή προς τα έξω);
2.9.10 Υπάρχουν υψομετρικές διαφορές στους ορόφους στην είσοδο προς τα δωμάτια; Ναι Όχι Σημειώσεις
2.9.11 Εάν υπάρχουν υψομετρικές διαφορές στις εισόδους, ποια είναι αυτή η υψομετρική διαφορά;
2.9.12 Εάν υπάρχουν υψομετρικές διαφορές, πως αυτές γεφυρώνονται (σκαλοπάτι, ράμπα κτλ.);
2.9.13 Ποιο είναι το υλικό που χρησιμοποιείται στο δάπεδο του δωματίου;
2.9.14 Είναι η επίπλωση πακτωμένη ή μπορεί να κινηθεί για τη διευκόλυνση της χρήσης της από τα άτομα με αναπηρία και διαφορετικά χαρακτηριστικά;
2.9.15 Υπάρχει αρκετός χώρος για το χρήση τροχοκαθίσματος για την κυκλοφορία του εντός του δωματίου (πλάτος 90 εκ. κατ΄ ελάχιστον, 120 εκ. προτεινόμενο); Ναι Όχι Σημειώσεις
2.9.16 Υπάρχει αρκετός χώρος για το χρήστη τροχοκαθίσματος να κάνει πλήρη περιστροφή (150 εκ. * 150 εκ. απαιτούμενο);
2.9.17 Στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται σταθερά γραφεία, ποιο είναι το ύψος καθαρού χώρου από κάτω από το δάπεδο;
2.9.18 Δημιουργούν τα έπιπλα που χρησιμοποιούνται χρωματική αντίθεση για εύκολη αναγνώριση από τους ανθρώπους με χαμηλή όραση; Ναι Όχι Σημειώσεις
2.9.19 Πόσο ψηλά είναι το χαμηλότερο επίπεδο των παράθυρα από το έδαφος;
2.9.20 Στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται περσίδες ή κουρτίνες, μπορεί αυτές να λειτουργούν από ένα άτομο που χρησιμοποιεί τροχοκάθισμα; Ναι Όχι Σημειώσεις

*: Αυτή η ενότητα, η 9η, είναι για τους κλειστούς χώρους κάθε περίπτωσης χώρου εργασίας. Τα γραφεία θεωρούνται ως η προεπιλογή κλειστού χώρου εργασίας, καθώς στις ανεπτυγμένες χώρες, όπου ο τριτογενής τομέας της οικονομίας (δηλαδή των υπηρεσιών) είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένος, οι περισσότεροι άνθρωποι εργάζονται σε γραφεία και τα περισσότερα άτομα με αναπηρία σε γενικές γραμμές τείνουν να εργάζονται σε περιβάλλοντα γραφείου. Υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις εργασιακών χώρων που θα πρέπει να καλυφθούν από αυτή τη λίστα ελέγχου και, συνεπώς, πριν από την εφαρμογή της λίστας ελέγχου, οι ελεγκτές θα πρέπει να επιλέξουν τη σωστή ενότητα «κλειστού χώρου» από τα ανωτέρω και το παράρτημα, ή, σε περίπτωση που δεν υπάρχει, θα πρέπει να δημιουργήσει μία ειδική μια νέα ειδική ενότητα μέσα από μια διαδικασία καταιγισμού ιδεών (brainstorming) και λαμβάνοντας επίσης υπόψη τον τρόπο που η προεπιλεγμένη ενότητα 9 έχει δομηθεί.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

2.10 Κλειστοί χώροι: Αίθουσες διδασκαλίας, Εργαστήρια*
2.10.1 Ποιο είναι το είδος του χώρου εκπαίδευσης (π.χ. αίθουσα διδασκαλίας, εργαστήριο, στούντιο κ.λπ.);
2.10.2 Ποιο είναι το καθαρό πλάτος του ανοίγματος της θύρας;
2.10.3 Πώς λειτουργεί η θύρα του δωματίου (π.χ. αυτόματη, με κομβίο πίεσης κτλ.);
2.10.4 Εάν χρησιμοποιείται χειροκίνητη πόρτα, ποιο είναι το σχήμα και το ύψος της λαβής της θύρας;
2.10.5 Μπορεί η λαβή της θύρας να λειτουργεί με κλειστή γροθιά; Ναι Όχι Σημειώσεις
2.10.6 Απαιτεί η θύρα σημαντική δύναμη για να ανοίξει (6χρονου παιδιού);
2.10.7 Εάν χρησιμοποιείται σύστημα κομβίου πίεσης, ποιο είναι το ύψος του;
2.10.8 Τι τύπου είναι η θύρα στο δωμάτιο (με μεντεσέ, συρόμενη, περιστρεφόμενη κτλ.);
2.10.9 Εάν έχουν εγκατασταθεί θύρες με μεντεσέδες, προς ποια κατεύθυνση ανοίγουν (προς τα μέσα ή προς τα έξω);
2.10.10 Υπάρχουν υψομετρικές διαφορές στους ορόφους στην είσοδο προς τα δωμάτια; Ναι Όχι Σημειώσεις
2.10.11 Εάν υπάρχουν υψομετρικές διαφορές στις εισόδους, ποια είναι αυτή η υψομετρική διαφορά;
2.10.12 Εάν υπάρχουν υψομετρικές διαφορές, πως αυτές γεφυρώνονται (σκαλοπάτι, ράμπα κτλ.);
2.10.13 Ποιο είναι το υλικό που χρησιμοποιείται στο δάπεδο του δωματίου;
2.10.14 Είναι η επίπλωση πακτωμένη ή μπορεί να κινηθεί για τη διευκόλυνση της χρήσης της από τα άτομα με αναπηρία και διαφορετικά χαρακτηριστικά;
2.10.15 Εάν η επίπλωση είναι πακτωμένη, υπάρχει ειδικός χώρος σχεδιασμένος για τους χρήστες τροχοκαθίσματος; Που βρίσκεται; Ναι Όχι
Δείξτε την τοποθεσία στο χάρτη:
2.10.16 Υπάρχει αρκετός χώρος για το χρήση τροχοκαθίσματος για την κυκλοφορία του εντός του δωματίου (πλάτος 90 εκ. κατ΄ ελάχιστον, 120 εκ. προτεινόμενο); Ναι Όχι Σημειώσεις
2.10.17 Υπάρχει αρκετός χώρος για το χρήστη τροχοκαθίσματος να κάνει πλήρη περιστροφή (150 εκ. * 150 εκ. απαιτούμενο);
2.10.18 Στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται σταθεροί πάγκοι (π.χ. σε εργαστήρια), ποιο είναι το ύψος καθαρού χώρου από κάτω από το δάπεδο;
2.10.19 Δημιουργούν τα έπιπλα που χρησιμοποιούνται χρωματική αντίθεση για εύκολη αναγνώριση από τους ανθρώπους με χαμηλή όραση; Ναι Όχι Σημειώσεις
2.10.20 Πόσο ψηλά είναι το χαμηλότερο επίπεδο των παράθυρα από το έδαφος;
2.10.21 Στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται περσίδες ή κουρτίνες, μπορεί αυτές να λειτουργούν από ένα άτομο που χρησιμοποιεί τροχοκάθισμα; Ναι Όχι Σημειώσεις

*: Εφαρμοστέα σε εκπαιδευτικά ιδρύματα.

2.11 Κλειστοί χώροι: Αμφιθέατρα & αίθουσες συνεδρίων*
2.11.1 Ποιο είναι το είδος του συνεδριακού χώρου (π.χ. αίθουσα συνεδρίου, αμφιθεατρική αίθουσα, αμφιθέατρο κτλ.);
2.11.2 Ποιο είναι το καθαρό πλάτος του ανοίγματος της θύρας που οδηγεί στον κύριο χώρο;
2.11.3 Πώς λειτουργεί η θύρα που οδηγεί στον κύριο χώρο (π.χ. αυτόματη, με κομβίο πίεσης, χειροκίνητα κτλ.);
2.11.4 Εάν χρησιμοποιείται χειροκίνητη πόρτα, ποιο είναι το σχήμα και το ύψος της λαβής της θύρας;
2.11.5 Μπορεί η λαβή της θύρας να λειτουργεί με κλειστή γροθιά; Ναι Όχι Σημειώσεις
2.11.6 Απαιτεί η θύρα σημαντική δύναμη για να ανοίξει (6χρονου παιδιού);
2.11.7 Εάν χρησιμοποιείται σύστημα κομβίου πίεσης, ποιο είναι το ύψος του;
2.11.8 Τι τύπου είναι η θύρα στο δωμάτιο (με μεντεσέ, συρόμενη, περιστρεφόμενη κτλ.);
2.11.9 Εάν έχουν εγκατασταθεί θύρες με μεντεσέδες, προς ποια κατεύθυνση ανοίγουν (προς τα μέσα ή προς τα έξω);
2.11.10 Εάν χρησιμοποιούνται διπλά θυρόφυλλα, ανοίγουν προς την ίδια κατεύθυνση (προς τα μέσα ή προς τα έξω); Ναι Όχι
Προσδιορίστε τις διαστάσεις:
2.11.11 Εάν χρησιμοποιούνται διπλά θυρόφυλλα, ποιος είναι ο ελεύθερος χώρος της αίθουσας μεταξύ των θυρών;
2.11.12 Υπάρχουν υψομετρικές διαφορές στους ορόφους στις εισόδους προς την κύρια αίθουσα; Ναι Όχι Σημειώσεις
2.11.13 Εάν υπάρχουν υψομετρικές διαφορές προς την κύρια αίθουσα ποια είναι αυτή η υψομετρική διαφορά;
2.11.14 Εάν υπάρχουν υψομετρικές διαφορές, πως αυτές γεφυρώνονται (σκαλοπάτι, ράμπα κτλ.);
2.11.15 Ποιο είναι το υλικό που χρησιμοποιείται στο δάπεδο του δωματίου της αίθουσας;
2.11.16 Έχει η κύρια αίθουσα επίπεδες θέσεις; Ναι Όχι
2.11.17 Εάν ναι, έχει προσβάσιμη διαδρομή η οποία φθάνει έως τις προσβάσιμες θέσεις για τους χρήστες τροχοκαθίσματος και τα άτομα με κινητικές αναπηρίες; Ποιες είναι οι διαστάσεις του χώρους για τους χρήστες τροχοκαθίσματος;
2.11.18 Πως και που παρέχεται η προσβάσιμη διαδρομή;
2.11.19 Είναι τα καθίσματα σταθερά ή μπορεί να μετακινηθούν ώστε να διευκολύνονται τα άτομα με αναπηρίες ή διαφορετικά χαρακτηριστικά;
2.11.20 Ποιο είναι το ύψος των βάσεων των καθισμάτων;
2.11.21 Υπάρχει αρκετός χώρος ώστε ο χρήστης τροχοκαθίσματος να μπορεί να κυκλοφορεί εντός της αίθουσας (ελάχιστο πλάτος 90 εκ., 120 εκ. προτεινόμενο); Ναι Όχι Σημειώσεις
2.11.22 Υπάρχει αρκετός χώρος για το χρήστη τροχοκαθίσματος να κάνει πλήρη περιστροφή (150 εκ. * 150 εκλ. απαιτούμενος);
2.11.23 Σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται σταθεροί πάγκοι, ποιο είναι το καθαρό ύψος τους από το δάπεδο;
2.11.24 Η επίπλωση που χρησιμοποιείται δημιουργεί επαρκή χρωματική αντίθεση για την εύκολο εντοπισμό τους από τα άτομα με χαμηλή όραση; Ναι Όχι Σημειώσεις
2.11.25 Υπάρχει εξέδρα;
2.11.26 Εάν υπάρχει εξέδρα, είναι αυτή προσβάσιμη από την κύρια αίθουσα στα άτομα με αναπηρίες;
2.11.27 Εάν ναι, από που και πως;
2.11.28 Είναι το βάθρο προσβάσιμο;
2.11.29 Υπάρχουν παρασκήνια; Ναι Όχι Σημειώσεις
2.11.30 Εάν ναι, είναι αυτά προσβάσιμα;
2.11.31 Είναι εύκολα ορατός ο ομιλητής από τους καθισμένους θεατές;
2.11.32 Υπάρχει διαθέσιμη μια καλά φωτισμένη περιοχή για το μεταφραστή νοηματικής;

*: Εφαρμοστέα σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, αίθουσες συνεδρίων κτλ.

2.12 Κλειστοί χώροι: Αίθουσες εστίασης*
2.12.1 Ποιο είναι το είδος της αιθουσας εστίασης (π.χ. καθήμενων, self-service, αίθουσα φαγητού, καφέ κ.λπ.);
2.12.2 Ποιο είναι το καθαρό πλάτος του ανοίγματος της θύρας;
2.12.3 Πώς λειτουργεί η θύρα του δωματίου (π.χ. αυτόματη, με κομβίο πίεσης, χειροκίνητα κτλ.);
2.12.4 Εάν χρησιμοποιείται χειροκίνητη πόρτα, ποιο είναι το σχήμα και το ύψος της λαβής της θύρας;
2.12.5 Μπορεί η λαβή της θύρας να λειτουργεί με κλειστή γροθιά; Ναι Όχι Σημειώσεις
2.12.6 Απαιτεί η θύρα σημαντική δύναμη για να ανοίξει (6χρονου παιδιού);
2.12.7 Εάν χρησιμοποιείται σύστημα κομβίου πίεσης, ποιο είναι το ύψος του;
2.12.8 Τι τύπου είναι η θύρα στο δωμάτιο (με μεντεσέ, συρόμενη, περιστρεφόμενη κτλ.);
2.12.9 Εάν έχουν εγκατασταθεί θύρες με μεντεσέδες, προς ποια κατεύθυνση ανοίγουν (προς τα μέσα ή προς τα έξω);
2.12.10 Υπάρχουν υψομετρικές διαφορές στους ορόφους στην είσοδο προς τις αίθουσες εστίασης; Ναι Όχι Σημειώσεις
2.12.11 Εάν υπάρχουν υψομετρικές διαφορές στις εισόδους, ποια είναι αυτή η υψομετρική διαφορά;
2.12.12 Εάν υπάρχουν υψομετρικές διαφορές, πως αυτές γεφυρώνονται (σκαλοπάτι, ράμπα κτλ.);
2.12.13 Ποιο είναι το υλικό που χρησιμοποιείται στο δάπεδο της αίθουσας εστίασης;
2.12.14 Εάν είναι περιοχή self-service, είναι το ύψος του πάγκου εξυπηρέτησης προσβάσιμο σε χρήστη τροχοκαθίσματος; Ποιο είναι το ύψος του πάγκου εξυπηρέτησης; Ναι Όχι
2.12.15 Εάν ο χώρος self-service έχει σταθερή διαδρομή, ποιο είναι το πλάτος του καθαρού χώρου στη διαδρομή προς το χώρο self-service;
2.12.16 Εάν ο χώρος self-service δεν είναι προσβάσιμος, παρέχεται εξυπηρέτηση για τα άτομα με κινητικές αναπηρία στο χώρο που κάθονται;
2.12.17 Υπάρχουν σταθερά καθίσματα / τραπέζια ή μπορούν να μετακινηθούν ώστε να διευκολύνονται οι χρήστες τροχοκαθίσματος ή με διαφορετικά χαρακτηριστικά;
2.12.18 Εάν η επίπλωση είναι σταθερή, υπάρχει ειδική περιοχή που προορίζεται για τους χρήστες τροχοκαθίσματος; Που είναι αυτή; Ναι Όχι
Επισημάνετε τη θέση στον χάρτη:
2.12.19 Υπάρχει αρκετός χώρος για το χρήση τροχοκαθίσματος για την κυκλοφορία του εντός της αίθουσας εστίασης (πλάτος 90 εκ. κατ΄ ελάχιστον, 120 εκ. προτεινόμενο); Ναι Όχι Σημειώσεις
2.12.20 Υπάρχει αρκετός χώρος για το χρήστη τροχοκαθίσματος να κάνει πλήρη περιστροφή στην αίθουσα (150 εκ. * 150 εκ. απαιτούμενο);
2.12.21 Στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται σταθερά τραπέζια, ποιο είναι το ύψος καθαρού χώρου από κάτω από το δάπεδο;
2.12.22 Δημιουργούν τα έπιπλα που χρησιμοποιούνται χρωματική αντίθεση για εύκολη αναγνώριση από τους ανθρώπους με χαμηλή όραση; Ναι Όχι Σημειώσεις
2.12.23 Πως λαμβάνουν χώρα οι συναλλαγές (π.χ. πίσω από πάγκους, ενώ κάθονται, σε ουρά κτλ.);
2.12.24 Υπάρχουν χαμηλότεροι προσβάσιμοι πάγκοι για τα άτομα με αναπηρία; Ναι Όχι Σημειώσεις
2.12.25 Ποιο είναι το ύψος της άνω επιφάνειας του προσβάσιμου πάγκου από το έδαφος;
2.12.26 Υπάρχει το Διεθνές Σύμβολο Αναπηρίας στον προσβάσιμο πάγκο;
2.12.27 Έχει το κοινό άμεση οπτική / ηχητική επαφή με τον εργαζόμενο; Αρκεί αυτή;
2.12.28 Υπάρχουν γραπτά κείμενα ή σήματα που να πληροφορούν τους επισκέπτες για τις παρεχόμενες υπηρεσίες;
2.12.29 Μπορεί ένα άτομο με αναπηρία να πλησιάσει το προσωπικό εντός του πάγκου (π.χ. για να δει τον μάνατζερ εξυπηρέτησης); Ναι Όχι Σημειώσεις
2.12.30 Είναι το μενού διαθέσιμο σε εναλλακτικές μορφές

*: Εφαρμοστέα σε εστιατόρια κτλ.

2.13 Κλειστοί χώροι: Ανταλλακτήρια, καταστήματα, τράπεζες, ρεσεψιόν κτλ.*
2.13.1 Ποιο είναι το είδος του χώρου (π.χ. βιβλιοπωλείο, περίπτερο, τράπεζα κτλ.);
2.13.2 Ποιο είναι το καθαρό πλάτος του ανοίγματος της θύρας;
2.13.3 Υπάρχουν υψομετρικές διαφορές στους ορόφους στην είσοδο προς τις περιοχές συναλλαγών; Ναι Όχι Σημειώσεις
2.13.4 Εάν υπάρχουν υψομετρικές διαφορές στις εισόδους, ποια είναι αυτή η υψομετρική διαφορά;
2.13.5 Εάν υπάρχουν υψομετρικές διαφορές, πως αυτές γεφυρώνονται (σκαλοπάτι, ράμπα κτλ.);
2.13.6 Υπάρχει αρκετός χώρος για το χρήστη τροχοκαθίσματος για την κυκλοφορία του εντός του χώρου (πλάτος 90 εκ. κατ΄ ελάχιστον, 120 εκ. προτεινόμενο); Ναι Όχι Σημειώσεις
2.13.7 Υπάρχει αρκετός χώρος για το χρήστη τροχοκαθίσματος να κάνει πλήρη περιστροφή στο χώρο (150 εκ. * 150 εκ. απαιτούμενο);
2.13.8 Πως λαμβάνουν χώρα οι συναλλαγές (π.χ. πίσω από πάγκους, ενώ κάθονται, σε ουρά κτλ.);
2.13.9 Υπάρχουν χαμηλότεροι προσβάσιμοι πάγκοι για τα άτομα με αναπηρίες; Ναι Όχι Σημειώσεις
2.13.10 Ποιο είναι το ύψος της άνω επιφάνειας του προσβάσιμου πάγκου από το έδαφος;
2.13.11 Υπάρχει το Διεθνές Σύμβολο Αναπηρίας στον προσβάσιμο πάγκο;
2.13.12 Έχει το κοινό άμεση οπτική / ηχητική επαφή με τον εργαζόμενο; Ναι Όχι Σημειώσεις
2.13.13 Υπάρχουν γραπτά κείμενα ή σήματα που να πληροφορούν τους επισκέπτες για τις παρεχόμενες υπηρεσίες;
2.13.14 Μπορεί ένα άτομο με αναπηρία να πλησιάσει το προσωπικό εντός του πάγκου (π.χ. για να δει τον μάνατζερ εξυπηρέτησης);
2.13.15 Μπορούν οι εργαζόμενοι στην ρεσεψιόν του κτιρίου ή γνωρίζουν τρόπους επικοινωνίας με άτομα με κώφωση ή με άτομα με αναπηρία;
2.13.16 Μπορεί ένα άτομο με ακουστικές αναπηρίες να επικοινωνήσει με τη χρήση φαξ; Υπάρχει κάποιος υπάλληλος που έχει ενημερωθεί σχετικά;
2.13.17 Παρέχεται υλικό σε Braille, σε ηχητική μορφή ή σε μεγενθυμένο κείμενο;

*: Εφαρμοστέο σε ανταλλακτήρια, καταστήματα, τράπεζες, ρεσεψιόν, γκισέ κτλ.

3. Λίστα Ελέγχου Προσβασιμότητας πολιτικών – διαδικασιών

Αυτή η λίστα ελέγχου έχει ως στόχο να βοηθήσει στην αυτοαξιολόγηση των εσωτερικών διαδικασιών των εργοδοτών σε σχέση με την απασχόληση των Ατόμων με Αναπηρία.

Δεν είναι υποχρεωτικό να εφαρμόζετε όλα όσα καταγράφονται, η λίστα αυτή ελέγχου απλά παρέχει οδηγίες σχετικά με πολιτικές και πρακτικές οι οποίες μπορούν να σας βοηθήσουν να υποστηρίξετε και να διατηρήσετε την δέσμευσή της εταιρείας σας να προσλαμβάνει άτομα με αναπηρία μακροπρόθεσμα.

3.1 Γενικά σχετικά με Πολιτικές, Προγράμματα, διαδικασίες

Ναι Όχι Σημειώσεις
3.1.1 Έχει η εταιρεία σας γενικές/ ειδικές πολιτικές/ στρατηγικά σχέδια τα οποία περιλαμβάνουν ή εστιάζουν σε άτομα με αναπηρία; Εάν ναι, ποιες πολιτικές εφαρμόζονται;
3.1.2 Δημοσιοποιεί η εταιρεία σας τη διαθεσιμότητα πολιτικών προσβασιμότητας και/ ή προγραμμάτων εσωτερικά και/ ή εξωτερικά;
3.1.3 Θεωρείτε πως ο οργανισμός σας είναι απαλλαγμένος από στερεοτυπικές αντιλήψεις σχετικά με την αναπηρία;
3.1.4 Επωφελείστε εσείς και το προσωπικό σας από τακτικά διαθέσιμη εκπαίδευση σχετικά με την ευαισθητοποίηση σε θέματα αναπηρίας;
3.1.5 Υπάρχει διαθέσιμος Διερμηνέας της Νοηματικής Γλώσσας;
3.1.6 Γνωρίζετε πως γίνεται η διαχείριση εύλογων προσαρμογών στον εργασιακό σας χώρο;
3.1.7 Γνωρίζετε την οικονομική βοήθεια η οποία είναι διαθέσιμη για εύλογες προσαρμογές του εργασιακού σας χώρου; Ναι Όχι Σημειώσεις
3.1.8 Το τμήμα της εταιρείας που είναι αρμόδιο για τις τεχνολογίες πληροφορίας είναι ενήμερο για τις εφαρμογές βελτίωσης της προσβασιμότητας;
3.1.9 Η ιστοσελίδα της εταιρείας είναι προσβάσιμη;
3.1.10 Το λογισμικό και οι εφαρμογές που χρησιμοποιεί η εταιρεία είναι σε προσβάσιμη μορφή;
3.1.11 Υπάρχουν διαθέσιμες τεχνολογίες βελτίωσης της πρόσβασης και ποιες είναι αυτές;

3.2 Επιλογή και πρόσληψη

Περιγραφές θέσεων εργασίας, σχεδιασμός και επανασχεδιασμός

 

Ναι Όχι Σημειώσεις
3.2.1 Αναλύετε συνήθως τις περιγραφές των θέσεων εργασίας ώστε να διασφαλίσετε ότι εγγενείς απαιτήσεις ή βασικά καθήκοντα ικανοποιούνται και δίνετε έμφαση στις ανάγκες που πρέπει να ικανοποιηθούν παρά στον τρόπο με τον οποίο θα επιτευχθούν;
3.2.2 Ως μέρος της διαδικασίας ανάλυσης μιας θέσης εργασίας, είστε ανοιχτοί στον επανασχεδιασμό της εργασίας ή σε προσαρμοσμένες επιλογές εργασίας για άτομα με σημαντικά ποσοστά αναπηρίας;
3.2.3 Είστε ανοιχτοί στο να προορίζετε κενές θέσεις εργασίας για άτομα με αναπηρία ή να λαμβάνετε υπόψη μια  προσέγγιση “εγγυημένης συνέντευξης” για υποψήφιους με αναπηρία;
3.2.4 Είστε πρόθυμοι να παρέχετε εργασιακή εμπειρία σε άτομα με αναπηρία ως ένα τρόπο δοκιμής της καταλληλότητάς τους για συνεχή απασχόληση;
3.2.5 Σκέφτεστε να προσφέρετε πρακτική και μαθητεία σε άτομα με αναπηρία ως ένα μέσο για την αύξηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων ώστε να διατηρήσετε την συνεχή απασχόληση;
3.2.6 Γνωρίζετε υπηρεσίες και προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την κυβέρνηση τα οποία να είναι διαθέσιμα στους εργοδότες και τα άτομα με αναπηρία;
3.2.7 Προβάλλονται θέσεις εργασίας σε μέσα και ιστότοπους που είναι προσβάσιμοι από ατομα με αναπηρία;
3.2.8 Έχει η εταιρεία επαφές με μέλη του προσωπικού τα οποία να εστιάζουν σε εργαζόμενους με αναπηρία;
3.2.9 Το υλικό πρόσληψης είναι διαθέσιμο σε εναλλακτικές μορφές;
3.2.10 Η διαδικασία αιτήσεων περιλαμβάνει τη δυνατότητα υποβολής αίτησης μέσω διαδικτύου, προσβάσιμης σε όλους τους αιτούντες;

 

 

 

 

Διαφήμιση, συνέντευξη και επιλογή

Ναι Όχι Σημειώσεις
3.2.11 Εξασφαλίζετε ότι όλες οι αγγελίες εργασίας ενθαρρύνουν τα άτομα με αναπηρία να κάνουν αίτηση συμπεριλαμβάνοντας μια ξεκάθαρη δέσμευση σε θέματα ισότιμης απασχόλησης και/ ή διαφορετικότητας;
3.2.12 Εξασφαλίζετε ότι όλες οι αγγελίες εργασίας ενθαρρύνουν τα άτομα με αναπηρία να κάνουν αίτηση αναφέροντας την πολιτική εύλογων προσαρμογών που εφαρμόζετε;
3.2.13 Εξασφαλίζετε ότι όλες οι αγγελίες εργασίας ενθαρρύνουν τα άτομα με αναπηρία να κάνουν αίτηση ενθαρρύνοντας την υποβολή αιτημάτων σε εναλλακτική μορφή σχετικά με τις κενές θέσεις εργασίας (μπράιγ, μεγάλες εκτυπώσεις, email);
3.2.14 Εξασφαλίζετε ότι όλες οι αγγελίες εργασίας ενθαρρύνουν τα άτομα με αναπηρία να κάνουν αίτηση παρέχοντας υπηρεσία email  παράλληλα με την τηλεφωνική υποστήριξη;
3.2.15 Εξασφαλίζετε ότι όλες οι αγγελίες εργασίας ενθαρρύνουν τα άτομα με αναπηρία να κάνουν αίτηση, διασφαλίζοντας ότι όλες οι διαδικτυακές πληροφορίες σχετικά με τις θέσεις εργασίας είναι προσβάσιμες και συμβατές με τεχνολογία ανάγνωσης οθόνης;
3.2.16 Εξασφαλίζετε ότι όλες οι αγγελίες εργασίας ενθαρρύνουν τα άτομα με αναπηρία να κάνουν αίτηση παρέχοντας προσβάσιμες υποδομές και παρέχοντας ενημέρωση στους δυνητικούς εργαζόμενους σχετικά με τις υποδομές αυτές; Ναι Όχι Σημειώσεις
3.2.17 Αυξάνετε τις πιθανότητες για προσέλκυση υποψηφίων με αναπηρία ανακοινώνοντας τις θέσεις εργασίας και σε οργανισμούς σχετικούς με αναπηρία ή μέσα ενημέρωσης που απευθύνονται σε άτομα με αναπηρία;
3.2.18 Έχετε διασυνδέσεις με τις τοπικές Yπηρεσίες Aπασχόλησης για ΑμεΑ;
3.2.19 Είναι η διαδικασία συνεντεύξεων δίκαιη και ισότιμη κατά το δυνατόν για υποψηφίους με αναπηρία διασφαλίζοντας την ικανοποίηση υποστηρικτών αναγκών όπως είναι επαρκής χρόνος ταξιδιού, προσβάσιμοι χώροι/ τουαλέτες, μέριμνα για τηλέφωνο ή συμμετοχή μέσω Skype, πρόσκληση βοηθού/ συνηγόρου να παρακολουθήσει την συνέντευξη, πρόσληψη Διερμηνέα Νοηματικής Γλώσσας;
3.2.20 Είναι η διαδικασία συνεντεύξεων δίκαιη και ισότιμη κατά το δυνατόν για υποψηφίους με αναπηρία διασφαλίζοντας ότι οι συνεντευκτές κάνουν ερωτήσεις οι οποίες εστιάζουν αποκλειστικά στην ικανότητα των υποψηφίων να πληρούν τις εγγενείς απαιτήσεις της θέσης εργασίας;
3.2.21 Όταν προσφέρετε μια εργασία σε ένα άτομο με αναπηρία, αποτελεί καθιερωμένη πρακτική να συζητάτε και να καταγράφετε κάθε ανάγκη που μπορεί να έχει σχετικά με εύλογες προσαρμογές;

3.3 Ένταξη και εκπαίδευση προσωπικού

Ναι Όχι Σημειώσεις
3.3.1 Παρέχετε μια ολοκληρωμένη διαδικασία ένταξης για εργαζόμενους με αναπηρία διασφαλίζοντας ότι οι χώροι εργασίας γενικά και οι χώροι εκπαίδευσης ειδικότερα είναι φυσικά προσβάσιμοι, για παράδειγμα κτίρια, στάθμευση, τουαλέτες;
3.3.2 Παρέχετε μια ολοκληρωμένη διαδικασία ένταξης για εργαζόμενους με αναπηρία παρέχοντας προσβάσιμο εκπαιδευτικό υλικό; Για παράδειγμα βίντεο με υπότιτλους, απλό κείμενο, διαθέσιμο σε εναλλακτικές μορφές την ίδια μέρα ή μια μέρα πριν εάν ζητηθεί, συστήματα τεχνολογίας πληροφορίας συμβατά με προγράμματα ανάγνωσης οθόνης και άλλες υποστηρικτικές τεχνολογίες;
3.3.3 Παρέχετε μια ολοκληρωμένη διαδικασία ένταξης για εργαζόμενους με αναπηρία φροντίζοντας για την αγορά και την εγκατάσταση ειδικού εξοπλισμού, βοηθημάτων ή υποστηρικτικής τεχνολογίας;
3.3.4 Παρέχετε μια ολοκληρωμένη διαδικασία ένταξης για τους εργαζόμενους με αναπηρία επιτρέποντας την εμπλοκή βοηθών/ εξωτερικών εκπαιδευτών/ συνηγόρων και/ ή διαμεσολαβητών επικοινωνίας (Διερμηνείς Νοηματικής Γλώσσας, αναγνώστες) εάν είναι απαραίτητο; Ναι Όχι Σημειώσεις
3.3.5 Τηρείται σεβασμός της ιδιωτικής ζωής σε σχέση με τη γνωστοποίηση της αναπηρίας στους συναδέλφους, με τρόπο ώστε να αποκαλύπτεται η αναπηρία και οι πληροφορίες σχετικά με εύλογες προσαρμογές μόνο σε συναδέλφους με κατανόηση;
3.3.6 Εφαρμόζεται ένα σύστημα συνοδών για προσανατολισμό και σκοπούς Υγιεινής και Ασφάλειας, για παράδειγμα εκκένωση σε περίπτωση φωτιάς ή έκτακτη ανάγκη;

Βιβλιογραφία

Ενδεικτική βιβλιογραφία στην οποία βασίστηκαν οι ανωτέρω λίστες ελέγχου περιλαμβάνει τα παρακάτω:

Americans with Disabilities Act Accessibility Guidelines (ADAAG) (1992) “Checklist for Buildings and Facilities”

Anti-discrimination Commission of Queensland (2014) “Checklist for creating a fair and inclusive workplace”, available at https://www.adcq.qld.gov.au/resources/other-resources/employers-toolkit/checklist-for-creating-a-fair-and-inclusive-workplace

Department for Transport (2002) “Inclusive mobility”, London, DfT

Department for Transport (2007) “Manual for streets” London, DfT

Greater Vancouver transportation authority (2007) “Universally accessible bus stop design guidelines”, Design guidelines report

National Disability Recruitment Coordinator “Accessibility Checklist”, JobAccess – Australian government initiative, available at http://www.jobaccess.gov.au/sites/default/files/documents/07-2015/Employer%20Accessibility%20Checklist.pdf

Naniopoulos A. (2001) “Accessible and Usable for All Transport Telematic Systems”, 9th International Conference on Mobility and Transport for Elderly and Disabled People, Warsaw, TRANSED

Naniopoulos A. et al. (2009a) “Determination of Population Groups and Description of a Task Model”, PROSPELASIS project Deliverable, Thessaloniki, AUTh

Naniopoulos A. Tsalis P., Gerasimidis S., Kyriakopoulos N. (2009b) “D2: Methodology for the examination of the existing situation”, PROSPELASIS project Deliverable, Thessaloniki, AUTh

Royal National Institute for the Blind (1995) “Building sight”, JMU

Royal National Institute for the Blind (2003) “The Talking Images Guide”, RNIB

Tsalis P., Naniopoulos A. (2008) “Needs of people with disabilities in tourist activities”, MEDRA Project deliverable, Toroslar, Toroslar Municipality

Transport Systems Research Group AUTh (2005) “Checklist for the evaluation of municipal buildings”, “Euvatos Polis” Project deliverable

United Nations (1996) “Accessibility for the Disabled”, available at <http://www.un.org/esa/socdev/enable/designm/, > [Accessed 10 October 2008]

United Nations (2006) “Convention on the Rights of Persons with Disabilities”, New York

United Nations (2008) “International Recommendations for Tourism Statistics 2008”

University of the West of England “Cheltenham street audit”, Foxley Tagg Planning

USBLN® (2011) “Workplace Disability Inclusion Assessment Tool”, available at http://www.usbln.org/pdf-docs/2011_USBLN_Leading_Practices_Assessment_Tool.pdf

U.S. Chamber of Commerce (2013) “Leading Practices on Disability Inclusion”

Τσαλής Π. (2010) «Ανάπτυξη ενός προτύπου αξιολόγησης και συνεχούς βελτίωσης της προσβασιμότητας Εμποδιζόμενων Ατόμων σε επίπεδο Δήμου», διδακτορική διατριβή, Θεσσαλονίκη

Yπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (2003) «Σχεδιάζοντας για Όλους»