Προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας

Η Προστασία της Διανοητικής / Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Τα τελευταία χρόνια, πέρα της ιδιοκτησίας των υλικών αγαθών, έχει σημειωθεί σημαντική αύξηση ενός άλλου τύπου άυλων περιουσιακών στοιχείων, αυτών των άυλων κεφαλαίων, που απορρέουν από την ανθρώπινη δημιουργικότητα, σκέψη και επινοητικότητα και συνιστούν το διανοητικό κεφάλαιο μιας εταιρείας, ενός οργανισμού ή ενός φορέα.

Η προστασία αυτού του διανοητικού κεφαλαίου, δηλαδή η προστασία της Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΔΙ) αναδεικνύεται σταδιακά σε ένα από τα νέα πεδία έντονου ανταγωνισμού των επιχειρήσεων γιατί αυξάνει το οικονομικό τους κεφάλαιο και είναι ζωτικής σημασίας για όλους όσους συμμετέχουν στην εξελικτική πορεία της αγοράς, μέσω της ανάπτυξης καινοτόμων προϊόντων, διεργασιών και συστημάτων.

Τα Είδη Διανοητικής Ιδιοκτησίας & οι Αρμόδιοι Φορείς παρουσιάζονται στο συνημμένο αρχείο.

O Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας είναι ο αρμόδιος φορέας για την προστασία της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και συγκεκριμένα για την προστασία των εφευρέσεων και των βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων καθώς και για τη διάχυση της τεχνολογικής πληροφόρησης.

Κύριος σκοπός του ΟΒΙ είναι η συμβολή στην τεχνολογική και βιομηχανική ανάπτυξη της χώρας.

Για την καλύτερη προστασία της βιομηχανικής ιδιοκτησίας ένας βασικός κανόνας για τον νέο επιχειρηματία είναι ότι δεν αποκαλύπτουμε σε τρίτους το περιεχόμενο της εφεύρεσής μας πριν προβούμε σε κατάθεση αίτησης για την προστασία της εφεύρεσής μας. (Το ίδιο ισχύει και για τα υπόλοιπα επινοήματα-δημιουργήματα μας.)

Όσον αφορά στις ευρεσιτεχνίες, τα 4 βασικά βήματα που είναι καλό να ακολουθήσει ο ενδιαφερόμενος είναι:

1ο βήμα: Κατάθεση αίτησης για Προέρευνα τεχνολογικής πληροφόρησης, στον ΟΒΙ για να δει τι προϋπάρχει σχετικά με την εφεύρεσή του (στάθμη της τεχνικής).

http://www.obi.gr/obi/?tabid=131

2ο βήμα: Κατάθεση εθνικής αίτησης για προστασία στην Ελλάδα (φθηνή και γρήγορη διαδικασία. π.χ. κόστος κατάθεσης + απλή έκθεση έρευνας + χορήγηση = 500ευρώ/ περιλαμβάνει τα 2 πρώτα χρόνια των τελών ανανέωσης) – παρέχεται πληροφόρηση για το νέο της εφεύρεσης (μέσω σύνταξης έκθεσης έρευνας). Επίσης ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επικαλεσθεί την Ελληνική προτεραιότητα (όσον αφορά την ημερομηνία κατάθεσης) εάν εντός 12μήνου καταθέσει για προστασία σε οποιαδήποτε άλλη χώρα.

http://www.obi.gr/OBI/Portals/0/ImagesAndFiles/OBIFiles/2013_ODIGIES_%20DE_HR.pdf

3ο βήμα: Ερμηνεία και μελέτη της έκθεσης έρευνας και πιθανόν αναδιατύπωση  των αξιώσεων προκειμένου να προχωρήσει  σε  Ευρωπαϊκή ή Διεθνή κατάθεση.

4ο βήμα: Κατάθεση Ευρωπαϊκής ή Διεθνούς (PCT) αίτησης  (για διεύρυνση της προστασίας στο εξωτερικό) με ταυτόχρονη επίκληση της Ελληνικής προτεραιότητας.

http://www.obi.gr/OBI/Portals/0/ImagesAndFiles/OBIFiles/EuropeanPatent_applicants_guide_part1_GR.pdf

http://www.obi.gr/OBI/Portals/0/ImagesAndFiles/OBIFiles/EuropeanPatent_applicants_guide_part2_GR.pdf

Στα πλαίσια του συνεχούς ενδιαφέροντος του ΟΒΙ για ενημέρωση και βοήθεια  των χρηστών και των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ν’ αναπτύξουν παιδεία, στρατηγική και πολιτική ΔΙ, συμμετέχει σε Κοινοτικά Προγράμματα και υιοθετεί/διαθέτει εργαλεία διαχείρισης της ΔΙ μέσω και της ιστοσελίδας του για το σκοπό αυτό.

http://www.obi.gr/OBI/OBI_GR/TopMenu_GR/Home_GR/SMEs_GR/tabid/354/Default.aspx

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στον ΟΒΙ: