Οδηγός σύστασης επιχειρήσεων

1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Η διαδικασία αδειοδότησης μίας νέας δραστηριότητας μπορεί να είναι απλή και σύντομη, αλλά μπορεί να αποδειχθεί πολύπλοκη και χρονοβόρα. Αυτό πάντα εξαρτάται από τις ειδικές συνθήκες της κάθε περίπτωσης, από το είδος και το μέγεθος της δραστηριότητας  και  από την τοποθεσία όπου πρόκειται να εγκατασταθεί.

Η γενική διαδικασία της αδειοδότησης μίας νέας επιχείρησης αποτελείται από τα ακόλουθα βήματα:

 1. Αρχικά, ο επενδυτής ο οποίος σκοπεύει να ιδρύσει μία νέα επιχείρηση, είτε ατομική ή νομικού προσώπου (Α.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε.) θα πρέπει να ολοκληρώσει όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες για τη σύσταση της.
 2. Εφόσον έχει συστήσει την εταιρεία ο επενδυτής θα προχωρήσει στις απαραίτητες διαδικασίες για την απόχτηση της άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας, οι οποίες είναι απαραίτητες για την νόμιμη εγκατάσταση και την έναρξη των εργασιών της επιχείρησης.

Οι άδειες αυτές χορηγούνται από τη Γ.Γ. Βιομηχανίας ή τις κατά τόπους Υπηρεσίες Βιομηχανίας στις Νομαρχίες. Για τη χορήγηση των αδειών αυτών απαιτείται η κατάθεση διαφόρων δικαιολογητικών, εγκρίσεων και μελετών.

Το είδος και ο αριθμός αυτών των δικαιολογητικών εξαρτάται από το είδος της επιχείρησης που πρόκειται να ιδρύσει ο επενδυτής και από την περιοχή στην οποία πρόκειται να εγκατασταθεί η νέα επιχείρηση.

Το είδος της επιχείρησης το οποίο πρόκειται να ιδρύσει ο επενδυτής (π.χ. ιχθυοτροφείο, εργαστήριο κατασκευής κοσμημάτων, ζαχα-ροπλαστείο), αλλά και το μέγεθος αυτής (η δυναμικότητα της καθώς και η εγκατεστημένη ιπποδύναμη) προσδιορίζει τα χαρακτηριστικά της νέος επιχείρησης, όσον αφορά το βαθμό της επικινδυνότητας κατά τη λειτουργία της και της πιθανότητας δημιουργίας ατυχημάτων, τις επιπτώσεις που αυτή θα έχει στο περιβάλλον, το βαθμό στον οποίο απειλεί τη δημόσια υγεία, κ.α.

Γι’  αυτό το λόγο, οι διάφορες δραστηριότητες κατατάσσονται σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες όχλησης (επιβάρυνση στο περιβάλλον), ενώ η κάθε δραστηριότητα αντιστοιχεί σε ένα μοναδικό κωδικό αριθμό, σύμφωνα με την κατάταξη της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας.

Εξίσου σημαντικό στοιχείο για την ίδρυση της νέας επιχείρησης είναι η περιοχή στην οποία πρόκειται αυτή να εγκατασταθεί.

Ο ενδιαφερόμενος επενδυτής πρέπει να γνωρίζει ότι δεν μπορεί να ιδρύσει την επιχείρηση του σε οποιαδήποτε περιοχή θέλει, διότι η εγκατάσταση περιορίζεται από συγκεκριμένους κανόνες.

Υπάρχουν περιοχές στην Ελλάδα, στις οποίες δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων, υπάρχουν άλλες ειδικά θεσμοθετημένες περιοχές οι οποίες διευκολύνουν την εγκατάσταση βιομηχανικών επιχειρήσεων, υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες νια την εγκατάσταση δραστηριοτήτων γύρω από οικισμούς οι οποίοι επιβάλλονται από τη σχετική νομοθεσία, και τέλος υπάρχουν και εγκεκριμένα Πολεοδομικά Σχέδια τα οποία προσδιορίζουν με ακρίβεια ποιες επιχειρήσεις /δραστηριότητες και πού, μπορούν να εγκατασταθούν μέσα στα πλαίσια ενός συγκεκριμένου Δήμου. Όλα αυτά πρέπει να τα λάβει υπόψη ο επενδυτής πριν αποφασίσει την περιοχή ίδρυσης της επιχείρησης του.

Εφόσον ο επενδυτής έχει βεβαιωθεί ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση την οποία θέλει να ιδρύσει, επιτρέπεται να εγκατασταθεί στην περιοχή που τον ενδιαφέρει, πρέπει να προχωρήσει στη διαδικασία της Προέγκρισης Χωροθέτησης.

Ο επενδυτής είναι πλέον έτοιμος να προχωρήσει στην κατάθεση των  απαραίτητων δικαιολογητικών για τη χορήγηση της άδειας εγκατάστασης. Το πλήθος και το είδος των δικαιολογητικών που πρέπει να προσκομίσει στις αρμόδιες Υπηρεσίες βιομηχανίας εξαρτάται από: το είδος και το μέγεθος της επιχείρησης, τα επιμέρους χαρακτηριστικά της περιοχής που πρόκειται να εγκατασταθεί (π.χ. κοντά σε αρχαιολογικό χώρο, δασική έκταση, κοντά σε αεροδρόμιο), κ.α.

Το τελευταίο στάδιο για την αδειοδότηση της επιχείρησης / δραστηριότητας είναι η χορήγηση της άδειας λειτουργίας.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει ο επενδυτής στην αρμόδια Υπηρεσία για να του χορηγηθεί η άδεια λειτουργίας, αποδεικνύουν ότι η εγκατάσταση έγινε σύμφωνα με τη χορηγηθείσα άδεια εγκατάστασης, ότι τα προβλεπόμενα έργα εκτελέστηκαν σύμφωνα με τις εγκριθείσες μελέτες και ότι η λειτουργία της επιχείρησης / δραστηριότητας ικανοποιεί τους περιβαλλοντικούς και άλλους όρους της άδειας εγκατάστασης.

Συνοπτικά μπορούμε να χωρίσουμε τις διαδικασίες σε 5 μεγάλες κατηγορίες.

 • Διαδικασίες αδειοδότησης για επαγγέλματα που απαιτείται η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
 • Διαδικασίες αδειοδότησης για καταστήματα οικονομικού ενδιαφέροντος.
 • Διαδικασίες αδειοδότησης εμπορικών καταστημάτων.
 • Διαδικασίες αδειοδότησης (απαλλακτικό αδείας) για επαγγελματικά εργαστήρια μέχρι 15 ΗΡ.
 • Διαδικασίες αδειοδότησης ΜΜΕ (Βιοτεχνιών – Βιομηχανιών).

Τέλος θα αναφερθεί το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την αδειοδότηση επιχειρήσεων.

2. ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

2.1 ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που θέλει να ιδρύσει επιχείρηση είναι, σύμφωνα με το Ν. 1642/86 άρθρο 29, υποχρεωμένο να υποβάλλει «Δήλωση Έναρξης Δραστηριότητας».

Πριν την «Δήλωση έναρξη Δραστηριότητας» κάθε υποψήφιος επιτηδευματίας είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), η οποία καθορίζεται από την έδρα της επιχείρησης, την «Δήλωση υπό ίδρυση Επιχείρησης».

Παράλληλα υποβάλλεται και το έντυπο «Δήλωση έναρξης / μεταβολής εργασιών Φυσικού Προσώπου» από τα Φυσικά Πρόσωπα ή το έντυπο «Δήλωση έναρξης / μεταβολής εργασιών Μη Φυσικού Προσώπου» από τα Νομικά Πρόσωπα – Εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε.), και αποδίδεται ΑΦΜ στις υπό ίδρυση επιχειρήσεις από τα Γραφεία Μπτρυου των κατά τόπους Δ.Ο.Υ., επειδή κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διενεργεί πράξεις φορολογικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα, είναι υποχρεωμένο να εκδώσει ΑΦΜ.

Ο ΑΦΜ δεν αλλάζει ανεξάρτητα από μεταβολές στη νομική μορφή, στον ιδρυτή, στην επωνυμία κλπ. Νέος ΑΦΜ εκδίδεται μόνο στην περίπτωση που μία επιχείρηση από εταιρική μετατρέπεται σε ατομική ή το αντίστροφο.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έναρξη επιτηδεύματος είναι:

 1. Εξουσιοδότηση νόμιμα επικυρωμένη για αυτόν που ενεργεί την διαδικασία Έναρξης Επαγγελματικής Δραστηριότητας.
 2. Στοιχεία προσδιορισμού της έδρας.

Τίτλος ιδιοκτησίας ή μισθωτήριο συμβόλαιο ή υπεύθυνη δήλωση εάν είναι δωρεάν παραχώρηση.

 1. Το καταστατικό ή εταιρικό για τα νομικά πρόσωπα.

Η σύσταση καταστατικού ή εταιρικού γίνεται σε συμβολαιογράφο (για τις ΑΕ & ΕΠΕ) ή ιδιωτικά (για άλλες μορφές). Το καταστατικό της εταιρείας κατατίθεται στο Πρωτοδικείο για όλες τις μορφές εταιρειών πλην των ΕΠΕ & ΑΕ. Οι ΕΠΕ είναι υποχρεωμένες να προχωρήσουν σε δημοσιοποίηση του καταστατικού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ή /και στον αντίστοιχο τοπικό τύπο. Οι ΑΕ υποχρεούνται να υποβάλλουν το καταστατικό τους στις κατά τόπους Νομαρχίες ή στις Διευθύνσεις Εμπορίου και Ανωνύμων Εταιρειών των κατά τόπους Νομαρχιών. Από εκεί εκδίδεται απόφαση σύστασης, γίνεται εγγραφή στα μητρώα ΑΕ, και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως περίληψη του καταστατικού.

 1. Βεβαίωση εγγραφής ή απαλλαγής από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα.

Η εγγραφή στον Ασφαλιστικό Φορέα είναι υποχρεωτική τόσο για τα φυσικά πρόσωπα όσο και για τους εταίρους-μέλη των νομικών προσώπων άνω των 18 ετών, όταν η επιχειρηματική δραστηριότητα ασκείται σε πόλη άνω των 2.000 κατοίκων ή και σε μικρότερη (σύμφωνα με το Ν.2084/92). Ανάλογα με το είδος της επιχειρηματικής δραστηριότητας, η εγγραφή γίνεται στα κατά τόπους Ταμεία του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθερών Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ), στα Ταμεία Εμπόρων (ΤΑΕ), και σε άλλα ταμεία.

 1. Βεβαίωση προεγγραφής από το αρμόδιο Επιμελητήριο.

Ανάλογα με το είδος της επιχειρηματικής δραστηριότητας που ασκούν και το μέγεθος  τους, οι επιχειρήσεις  οφείλουν να εγγραφούν στα  κατά  τόπους Εμπορικά-Βιομηχανικά, Βιοτεχνικά  και Επαγγελματικά   Επιμελητήρια (σύμφωνα  με το Ν.2081/92, η  εγγραφή στο οικείο Επιμελητήριο είναι υποχρεωτική).

Η οριστική εγγραφή της επιχείρησης στο οικείο Επιμελητήριο γίνεται για τις ατομικές επιχειρήσεις εντός 2 μηνών από την έναρξη των εργασιών τους, δηλαδή από τη δήλωση της έναρξης των εργασιών τους στην Δ.Ο.Υ., ενώ για τα νομικά πρόσωπα εντός  2  μηνών από την σύσταση τους, δηλαδή την δημοσίευση του καταστατικού τους.

2.2 ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

Ορισμένες κατηγορίες επαγγελματιών υποχρεούνται σε Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος.

Μεταξύ αυτών είναι και οι παρακάτω:

 • Κουρείς-κομμωτές
 • Οπτικοί, οδοντοτεχνίτες
 • Υδραυλικοί, ψυκτικοί
 • Τουριστικά επαγγέλματα
 • Επαγγέλματα σχετικά με ηλεκτρικές συσκευές -εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνιακών κέντρων.
 • Επαγγέλματα σχετικά με αυτοκίνητα, μοτοποδήλατα.
 • Επαγγέλματα που αφορούν στο λιανικό εμπόριο και υπηρεσίες μεταφορών.
 • Άλλες κατηγορίες ελεύθερων επαγγελματιών.

2.3 ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ορισμένες κατηγορίες επιχειρήσεων και επαγγελματικών δραστηριοτήτων υποχρεούνται σε έκδοση Ειδικής Άδειας Λειτουργίας (διαφέρει από την Τεχνική Άδεια Λειτουργίας).

Ενδεικτικά, τέτοιες κατηγορίες:

 • Επιχειρήσεις που σχετίζονται με τρόφιμα, ποτά, φάρμακα, χημικά, λιπάσματα, οπτικά
 • Επιχειρήσεις που σχετίζονται με όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικά.
 • Επιχειρήσεις που σχετίζονται με τον άνθρωπο, όπως κουρεία – κομμωτήρια, τουριστικές επιχειρήσεις.
 • Άλλες εμπορικές δραστηριότητες

Η χορήγηση των αδειών αυτών είναι στην ευθύνη των Δ/νσεων των κατά τόπους Νομαρχιών, όπως Δ/νσεις Βιομηχανίας, Μεταφορών, Υγιεινής καθώς και από άλλες αρχές όπως Αστυνομία (όπλα), EOT (τουρισμός), Δ/νση Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης κλπ.

2.4 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ορισμός καταστημάτων Υγειονομικού ενδιαφέροντος

Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος είναι τα καταστήματα στα οποία γίνεται παρασκευή ή και διάθεση σε πελάτες φαγητών, γλυκισμάτων, ποτών, τροφίμων ή οποιουδήποτε άλλου παρασκευάσματος ή αποθήκευση ή συντήρηση ή εμπορία κάθε είδους ή ποτών, καθώς κα καταστήματα προσφοράς υπηρεσιών εξαιτίας των οποίων μπορεί να επηρεαστεί η Δημ. Υγεία.

Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος πρέπει να εφοδιάζονται με άδεια λειτουργίας και άδεια εγκατάστασης όσον αφορά εργαστήρια υγειονομικού ενδιαφέροντος. 

Κατηγορίες Καταστημάτων

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμό ΑΙβ/8577/83  Υγειονομική διάταξη, τα καταστήματα χωρίζονται σε κατηγορίες οι οποίες είναι :

Καφενείο, καφετέρια, μπαρ, κυλικείο

Χαρακτηριστικό κατάστημα της κατηγορίας : Καφενείο. Προσφέρει ελληνικό καφέ, με οποιοδήποτε άλλο τρόπο παρασκευασμένο καφέ και άλλα ροφήματα, γλυκά κουταλιού και ταψιού, τυποποιημένα παγωτά και ποτά, είτε οινοπνευματώδη, είτε αναψυκτικά. Τα οινοπνευματώδη ποτά προσφέρονται με συνοδεία ή μη πρόχειρου μεζέ χωρίς ιδιαίτερη επεξεργασία στο κατάστημα καθώς και  τυρί τηγανητό, λουκάνικο βραστό ή ψητό ή τηγανητό και χταπόδι βραστό ή ψητό.

Εστιατόριο, ταβέρνα, ψητοπωλείο, οβελιστήριο, πιτσαρία, σνακ μπαρ.

Χαρακτηριστικά καταστήματα της κατηγορίας :

α. Εστιατόριο. Παρασκευάζονται ποικίλα φαγητά τα οποία προσφέρονται σε περαστικούς και καθισμένους πελάτες με τη συνοδεία ή μη ποτών, κυρίως οινοπνευματωδών, καθώς και σαλατών, τυριών, φρούτων, γλυκισμάτων. Για εστιατόρια που χαρακτηρίζονται “εξοχικά” ή “τουριστικά”  και για εστιατόρια που  στεγάζονται σε  ξενοδοχεία, επιτρέπεται η  προσφορά και πρωινών ροφημάτων, απλών ή σύνθετων.

β. Πιτσαρία.  Προσφέρονται  παρασκευάσματα  με  βάση τη ζύμη  καθώς  και μακαρονάδες και μπιφτέκια με συνοδεία ή μη ποτών.

Τι να προσέξετε: Για ψητοπωλείο ή οβελιστήριο χρειάζεται  το κατάστημα να έχει και καμινάδα.

Ζαχαροπλαστείο, γαλακτοπωλείο, αναψυκτήριο, μπουγατσάδικο αμιγές λουκουματζήδικο

Χαρακτηριστικό κατάστημα της κατηγορίας : Αναψυκτήριο. Προσφέρονται σε περαστικούς ή καθισμένους πελάτες ορισμένα γλυκίσματα, τοστ και άλλα, σαντουϊτς, πίτες, καφές και κάθε είδους ποτά, οινοπνευματώδη και αναψυκτικά. Αν δεν παρασκευάζονται στο ίδιο το κατάστημα θα προέρχονται από νομίμως λειτουργούντα εργαστήρια ή εργοστάσια, γεγονός που θα αποδεικνύεται κάθε φορά με βάση τα τιμολόγια πωλήσεως ή τα δελτία αποστολής.

Τι να προσέξετε; Στο ζαχαροπλαστείο εκτός από την παρασκευή και την προσφορά γλυκισμάτων, ροφημάτων, καφέδων, αναψυκτικών, μεζέδων και άλλων, επιτρέπεται και η προσφορά πίτσας, μόνο σε περίπτωση που το ζαχαροπλαστείο λειτουργεί ως μικτό κατάστημα με πιτσαρία.

Αναψυκτήριο περίπτερο, κατάστημα αναψυκτήριο, παγωτοπωλείο, οβελιστήριο για περαστικούς, κυλικείο, κινητό κατάστημα (κινητή καντίνα).

Χαρακτηριστικό κατάστημα της κατηγορίας: Κυλικείο. Τα κυλικεία λειτουργούν εντός μεγάρων, στεγάζονται σε γραφεία ή καταστήματα, σε δημοτικές ή κοινοτικές αγορές, σχολεία, ιδρύματα, νοσηλευτήρια, και άλλα. Επιτρέπεται να προσφέρει καφέ γενικά και άλλα ροφήματα, ορισμένα γλυκίσματα, παγωτά , τοστ, ή άλλα σάντουιτς, σοκολατοειδή, πίτες κα. άλλα, καθώς αναψυκτικά και οινοπνευματώδη εφόσον ή χρήση αυτών δεν απαγορεύεται από τον Κανονισμό του Φορέα που εξυπηρετούν. Προκειμένου για κυλικεία σχολείων, προσφέρονται και χυμοί φρούτων, ξηροί καρποί, γάλα εμφιαλωμένο σε μικρές φιάλες μιας μερίδας, φρούτα πλυμένα καλά και κατά προτίμηση τοποθετημένα κατά τεμάχιο ή μερίδα σε αδιάβροχες σακούλες, κουλούρια και ψωμί με τυρί.

Για κυλικεία νοσηλευτικών ιδρυμάτων επιτρέπεται η πώληση στους ασθενείς χρήσιμων ειδών, όπως κολώνιες, χαρτομάντηλα, χαρτί καθαριότητας, σαπουνά χεριών και άλλα, εφόσον θα καταλαμβάνουν ιδιαίτερο νοητώς χώρο στο κυλικείο.

Μπορούν να λειτουργήσουν ως μικτά καταστήματα :

 • Τα παντοπωλεία οπωρολαχανοπωλεία, κρεοπωλεία, πτηνοπωλεία -αυγοπωλεία, καταστήματα κατεψυγμένων προϊόντων καταστήματα προϊόντων αλλαντοποιίας και τυροκομίας και πρατήρια ελαίου και μαγειρικών λιπών.
 • Τα παντοπωλεία, καφεκοπτεία, καταστήματα ξηρών καρπών και ζαχαρωδών προϊόντων και καταστήματα εμφιαλωμένων ποτών.
 • Τα κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, πτηνοπωλεία – αυγοπωλεία, καταστήματα κατεψυγμένων προϊόντων και οπωρολαχανοπωλεία.
 • Τα πρατήρια γάλακτος και ειδών ζαχαροπλαστείου, καταστήματα εμφιαλωμένων ποτών, καφεκοπτεία, καταστήματα ξηρών καρπών και ζαχαρωδών προϊόντων και πρατήρια ειδών ζαχαροπλαστικής.
 • Τα πρατήρια γάλακτος και ειδών ζαχαροπλαστικής  και τα αμιγή γαλακτοπωλεία με καταστήματα τυποποιημένων ειδών παντοπωλείου.
 • Υπεραγορά τροφίμων ή Σούπερ Μάρκετ.  Επιτρέπεται να πωλούνται όλα τα είδη παντοπωλείου και κρεοπωλείου, κατεψυγμένα τρόφιμα, ζωϊκής και φυτικής προελεύσεως, γάλα και τα παράγωγα του, φαγητά και γλυκίσματα σε πακέτα και εμφιαλωμένα οινοπνευματώδη και μη ποτά, καθώς και απορρυπαντικά, είδη καθαρισμού, εντομοκτόνων, συμπεριλαμβανομένων και των σκωροκτόνων σε πραγματικά αεροστεγείς συσκευασίες, καλλυντικά, είδη νοικοκυριού, εξοχής, ενδύσεως και υποδήσεως, παιδικά είδη, χαρτικά, βιβλία κ.α., με την προϋπόθεση ότι θα καταλαμβάνουν ιδιαίτερους νοητώς χώρους μακριά από τα τρόφιμα.

Απαιτήσεις

 • Ελάχιστο εμβαδόν χώρου κύριας χρήσεως 200 τμ.
 • Στις υπεραγορές τροφίμων επιτρέπεται η πώληση ψαριών, μόνο αν υπάρχει ιδιαίτερος για τον σκοπό αυτόν χώρος 20 τ.μ. τουλάχιστον, με συγκρότηση ιχθυοπωλείου, ο οποίος θα χωρίζεται από τους άλλους χώρους του καταστήματος με τοίχο ύψους τουλάχιστον 2,50μ.

ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Από το Δήμο Θεσσαλονίκης (Διεύθυνση Προσόδων, Τμήμα Εισφορών -Κοινοποιήσεων, τηλ. 2310 282.045 και 2310 226.208 εσωτερικό. 130), χορηγείται n άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε υπαίθριο χώρο (πεζοδρόμιο): Εφόσον υπάρχει υπαίθριος χώρος, απαιτείται κατά περίπτωση άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου από το Δήμο.

Συγκατάθεση των ιδιοκτητών με Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599’86 για χρήση κοινόχρηστου χώρου (προκήπιο).

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ. 180/79, όπως ισχύει σήμερα, η Δημοτική Αρχή δύναται να αρνείται τη χορήγηση αδείας λειτουργίας κέντρων διασκέδασης, μπαρ, καφενείων, αναψυκτηρίων, πιτσαριών, σνακ μπαρ, αιθουσών διενεργείας τεχνικών παιγνίων και γενικά καταστημάτων στα οποία προσφέρονται κυρίως οινοπνευματώδη ποτά, για άμεση εντός αυτών κατανάλωση, εφόσον το κατάστημα βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων, κατευθείαν γραμμή μετρούμενη, από ναούς, σχολεία, κλινικές, νοσοκομεία, φροντιστήρια, στρατώνες, παιδικούς σταθμούς, νηπιαγωγεία, ορφανοτροφεία, βιβλιοθήκες, ωδεία, αθλητικούς χώρους και διάφορες άλλες  σχολές.

Σύμφωνα με το άρθρο 1 της υπ’ αριθμ. 1125278/1435/ Τ. και Ε.Φ.ΚΥ Απόφασης Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικοδομικών απαραίτητη προϋπόθεση για χορήγηση άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, εκτός άλλων, είναι η κύρια είσοδος και έξοδος του καταστήματος να βρίσκονται σε απόσταση μεγαλύτερη των πενήντα (50) μέτρων από την κύρια είσοδο σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Εάν υπάρχει προαύλιο η απόσταση μετράται από την είσοδο ή έξοδο του προαυλίου των σχολείων.

2.5 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Ως επαγγελματικά εργαστήρια χαρακτηρίζονται οι επιχειρήσεις που έχουν εγκατεστημένη κινητήρια ισχύ μικρότερη των δώδεκα (12) ΚW και θερμική ισχύ μικρότερη των πενήντα (50) KW και οι διαδικασίες που απαιτούνται για την αδειoδότησή τους είναι πιο απλές και λιγότερο απαιτητικές.

ΑΠΑΛΛΑΓΗ  ΑΠΟ  ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 2516/97, απαλλάσσονται από την υποχρέωση εφοδιασμού με άδεια εγκατάστασης και με άδεια λειτουργίας τα επαγγελματικά εργαστήρια εκτός Αττικής. Για την έναρξη λειτουργίας των δραστηριοτήτων αυτών απαιτείται να υποβληθεί σχετικά υπεύθυνη δήλωση εις διπλούν, στην Αδειοδοτούσα Αρχή, συνοδευόμενη από:

 • Αντίγραφο οικοδομικής άδειας
 • Εγκεκριμένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Όρων
 • Εγκεκριμένη Μελέτη και Πιστοποιητικό

Η  Υ.A.  με  Α. Π. Φ15/οικ. 5240/246,  19.2.1998,  καθαρίζει  τη μορφή  του προαναφερόμενου εντύπου υπεύθυνης δήλωσης, που θα συμπληρώνουν οι ενδιαφερόμενοι, για την απαλλαγή των επαγγελματικών εργαστηρίων, από την υποχρέωση  εφοδιασμού με  άδεια  εγκατάστασης  και λειτουργίας. (Στην περίπτωση ίδρυσης επαγγελματικού εργαστηρίου εντός Αττικής (Π, Δ. 84/34), αυτά υποχρεούνται στην έκδοση άδειας εγκατάστασης σύμφωνα με τα παραπάνω και άδειας λειτουργίας σύμφωνα με το Ν. 2516/97).

Από την απαλλαγή αυτή εξαιρούνται  οι  μονάδες  επεξεργασίας  εύφλεκτων εκρηκτικών διαβρωτικών, οξειδωτικών και τοξικών ουσιών και αερίων υπό πίεση, ανεξαρτήτως της επεξεργαζομένης ποσότητας, καθώς επίσης και οι αποθήκες όπου φυλάσσεται ποσότητα των παραπάνω ουσιών ανώτερη των 100  χιλιόγραμμων  και ποσότητα αερίων  υπό πίεση  ανώτερη  των 200 χιλιόγραμμων.

Επίσης, δεν απαιτείται άδεια εγκατάστασης εντός των ΒΙ.ΠΕ. και άλλων οργανωμένων χώρων, για τους οποίους υπάρχουν ειδικές διατάξεις εγκατάστασης.

Ωστόσο, ακόμα και στην περίπτωση όπου η δραστηριότητα απαλλάσσεται από την υποχρέωση έκδοσης άδειας εγκατάστασης,  συμφωνά  με  την  KΥA  5697/570 (ΦΕΚ 405 Β/29.3.2000), υποχρεούται, στην περίπτωση όπου αφορά βιομηχανίες, οι οποίες χρησιμοποιούν, αποθηκεύουν ή παράγουν ως προϊόντα, υποπροϊόντα  ή  κατάλοιπα,  μία  ή  περισσότερες  επικίνδυνες  ή τοξικές  ή οξειδωτικές  ή  εκρηκτικές  ουσίες  να υποβάλουν φάκελο επικινδυνότητας  όπως  ορίζεται   στην  ΚΥΑ  5697/570  (ΦΕΚ  405 Β/ 29. 3. 2000).

3.  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Το είδος της επιχείρησης το οποίο πρόκειται να ξεκινήσει ο επενδυτής (π.χ. ιχθυοτροφείο, εργαστήριο κατασκευής κοσμημάτων, ζαχαροπλαστείο), αλλά και το μέγεθος αυτής (η δυναμικότητα καθώς και η εγκατεστημένη ιπποδύναμη) προσδιορίζει τα χαρακτηριστικά της νέας επιχείρησης, όσον αφορά το βαθμό της επικινδυνότητας κατά τη Λειτουργία της και της πιθανότητας δημιουργίας ατυχημάτων, τις επιπτώσεις που αυτή θα έχει στο περιβάλλον, το βαθμό στον οποίο απειλεί τη δημόσια υγεία, κ.α.

Γι’ αυτό το λόγο, οι διάφορες δραστηριότητες κατατάσσονται σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες όχλησης (επιβάρυνσης για το περιβάλλον), ενώ η κάθε δραστηριότητα αντιστοιχεί σε ένα μοναδικό κωδικό αριθμό, σύμφωνα με την κατάταξη της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας.

Το είδος της δραστηριότητας καθώς και π κατηγορία όχλησης στην οποία ανήκει, καθορίζει την αρμόδια αρχή για τη χορήγηση των αδειών, αλλά και το είδος των δικαιολογητικών που ο επενδυτής καλείται να καταθέσει (άρθρο 3 του νόμου 1650/1980).

Επίσης, ένας άλλος τρόπος κατηγοροποίησης των επιχειρήσεων, ορίζει ότι, όταν οι επιχειρήσεις αυτές έχουν εγκατεστημένη κινητήρια ισχύ μικρότερη των δώδεκα (12) KW και θερμική ισχύ μικρότερη των πενήντα (50) KW, τότε χαρακτηρίζονται ως επαγγελματικά εργαστήρια και οι διαδικασίες που απατούνται για την αδειοδότησή τους είναι πιο απλές και λιγότερο απαιτητικές (νόμος 2516/1997).

Τα άρθρα 4 και 5 της Κ.Υ.Α. 69269/5387/90, κατατάσσουν τα έργα και τις δραστηριότητες σε περιβαλλοντικές κατηγορίες μεγάλης, μεσαίας ή μικρής σημαντικότητας η οποία, σύμφωνα με την απόφαση Αριθ. 10537 από το ΦΕΚ 139/Β/11-3-93 αντιστοιχεί στην αναφερόμενη στις πολεοδομικές διατάξεις διάκριση σε έργα και δραστηριότητες υψηλής, μέσης και χαμηλής όχλησης.

Στο Παράρτημα της απόφασης 95209/94 (ΦΕΚ 871/23.11.94) κατατάσσονται επί πλέον κάποιες από τις δραστηριότητες, ανάλογα με το μέγεθος τους στην κατηγορία β’ της Κ.Υ.Α. 69269/5387/90.

Αναλυτικά η κατηγοροποίηση των επιχειρήσεων σύμφωνα με την Κ.Υ.Α.  69269/5387/90.

Α’  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (Υψηλής και μέσης όχλησης)

Στην (Α) κατηγορία κατατάσσονται τα εξής έργα και δραστηριότητες όπως αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα και υποδιαιρούνται σε ομάδες Ι και II:

ΟΜΑΔΑ Ι (Υψηλής όχλησης)

 • Διυλιστήρια αργού πετρελαίου (με εξαίρεση τις επιχειρήσεις που παράγουν μόνο λιπαντικά από αργό πετρέλαιο), καθώς και εγκαταστάσεις για την αεριοποίηση και υγροποίηση 500 τουλάχιστον τόνων άνθρακα και ασφαλτούχων σχιστόλιθων την ημέρα.
 • Θερμοηλεκτρικοί σταθμοί και άλλες εγκαταστάσεως καύσεως με ελάχιστη θερμική ισχύ 300MW καθώς και πυρηνικοί σταθμοί και άλλοι πυρηνικοί αντιδραστήρες (με εξαίρεση τα ερευνητικά κέντρα νια την παραγωγή και κατεργασία σχάσιμου υλικού και πρώτων υλών, με ανώτατη διαρκή θερμική ισχύ που δεν υπερβαίνει το 1 KW).
 • Εγκαταστάσεις με αποκλειστικό σκοπό την μόνιμη αποθήκευση ή οριστική διάθεση ραδιενεργών καταλοίπων.
 • Ολοκληρωμένες μεταλλουργικές βιομηχανίες για την παραγωγή ακατέργαστου σιδήρου και χάλυβα.
 • Εγκαταστάσεις για την εξόρυξη αμίαντου, καθώς και για την κατεργασία και μεταποίηση του αμίαντου και των προϊόντων του στην περίπτωση των προϊόντων αμιαντοτσιμέντου, εγκαταστάσεις με ετήσια παραγωγή άνω των 20.000 τόνων έτοιμων προϊόντων στην περίπτωση των υλικών τριβής εγκαταστάσεις με ετήσια παραγωγή άνω των 50 τόνων έτοιμων προϊόντων  για τις άλλες χρήσεις του αμίαντου, εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν πάνω από 200 τόνους το χρόνο.
 • Ολοκληρωμένες χημικές εγκαταστάσεις.
 • Κατασκευή αυτοκινητοδρόμων, οδών ταχείας κυκλοφορίας σιδηροδρομικών γραμμών μεγάλων αποστάσεων καθώς και αερολιμένων των οποίων οι διάδρομοι απογείωσης και προσγείωσης έχουν μήκος 2100m και πλέον.
 • Λιμάνια θαλάσσιου εμπορίου, καθώς και πλωτές οδοί και λιμάνια εσωτερικής ναυσιπλοΐας για πλοία με εκτόπισμα μεγαλύτερο των 1350 τόνων.
 • Εγκαταστάσεις διάθεσης αποβλήτων τοξικών και επικινδύνων με αποτέφρωση, χημική κατεργασία ή εναπόθεση στη γη.

ΟΜΑΔΑ II  (Μέσης Όχλησης)  

 • Γεωργία
 • Εξορυκτικές βιομηχανίς
 • Ενεργειακή βιομηχανία
 • Μεταλλουργία
 • Υαλουργία
 • Χημική Βιομηχανία
 • Βιομηχανία τροφίμων
 • Κλωστουφαντουργία
 • Βιομηχανία δέρματος, ξύλου και χαρτιου
 • Βιομηχανία ελαστικού
 • Σχέδια έργων υποδομής
 • Άλλα σχέδια

ΒΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (Χαμηλής  Όχλησης)

Στη  Β’ Κατηγορία κατατάσσονται όσα έργα και δραστηριότητες δεν αναφέρονται στην κατηγορία Α εφόσον για την εγκατάσταση και λειτουργία του; απαιτείται, κατά την ισχύουσα νομοθεσία, σχετική άδεια.

4. ΧΡΗΣΗ ΓΗΣ

Η διαδικασία του προσδιορισμού της χρήσης γης αποτελεί το πρώτο στάδιο για την αδειοδότηση μίας νέας δραστηριότητας, κατά το οποίο διερευνάται κατά πόσο επιτρέπεται η εγκατάσταση της συγκεκριμένης δραστηριότητας στη συγκεκριμένη περιοχή (άρθρο 7 του Ν.2516/97).

Ο επενδυτής πρέπει να υποβάλει το ερώτημα, αν είναι δυνατή η εγκατάσταση της επιχείρησης που θέλει να ιδρύσει στο συγκεκριμένο χώρο που τον ενδιαφέρει, στην Υπηρεσία Πολεοδομίας της Νομαρχίας που είναι αρμόδια για τη συγκεκριμένη περιοχή.

Εφόσον η απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι θετική, ο επενδυτής θα προχωρήσει στη διαδικασία Προέγκρισης Χωροθέτησης με αίτηση και κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών στην αρμόδια αρχή.

Περιοχές για τις οποίες δεν απαιτείται προέγκριση χωροθέτησης.

Εφόσον η περιοχή της προγραμματιζόμενης εγκατάστασης διαθέτει οργανωμένους χώρους με κατάλληλη υποδομή για υποδοχή βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων (ΒΙ. ΠΕ., ΒΙ.ΠΑ. και  ΒΙΟ.ΠΑ),  είναι κατ’ αρχήν δυνατή η εγκατάσταση, χωρίς να απαιτείται προέγκριση χωροθέτησης και άδεια εγκατάστασης, σύμφωνα  με το άρθρο 7§5 του Ν.2516/1997 και το άρθρο 4 του Ν. 1650/1 986.

Για τους υπόλοιπους χώρους ισχύει η θεσμοθετημένη χρήση, όπως εξειδικεύεται στις καθορισμένες ζώνες.

Η χρήση γης σε μία συγκεκριμένη περιοχή της Ελλάδος καθορίζεται από τα εξής στοιχεία:

Μέσα στα πλαίσια δήμων για τους οποίους υπάρχει Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ), n χρήση γης καθορίζεται από αυτό το ΓΠΣ. Μέσα στα πλαίσια του ΓΠΣ περιγράφεται και η ύπαρξη στη συγκεκριμένη περιοχή, Βιομηχανικών Περιοχών.

Η χρήση γης στα πλαίσια των Βιομηχανικών Περιοχών ορίζεται από το Π.Δ.3/ 6.3.1987 (ΦΕΚ 166Δ ‘) και τον Ν.2545/1997.

Εκτός των ορίων των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων, η χρήση γης διέπεται από συγκεκριμένους κανόνες οι οποίοι προσδιορίζονται στα Π. Δ. της 31.5.85 (ΦΕΚ Δ΄ 270), της 3.5.85 (ΦΕΚ Δ΄ 181), της 13.3.81 (ΦΕΚ Δ΄ 138) και της 16.5.89 (ΦΕΚ Δ’ 293).

Στα διατάγματα αυτά ορίζεται  n ελάχιστη απόσταση από οικισμούς διαφορετικών  πληθυσμιακών  πυκνοτήτων,  στην  οποία  μπορούν  να εγκατασταθούν δραστηριότητες διαφορετικού βαθμού όχλησης.

Έτσι, γύρω από πόλεις και οικισμούς με πληθυσμό μεγαλύτερο των 2000 κατοίκων βάσει της τελευταίας εκάστοτε απογραφής και σε ζώνη που εκτείνεται σε πλάτος 700 μέτρα, για πόλεις και οικισμούς με πληθυσμό από 2001 μέχρι και 10000 κατοίκους και 1000 μέτρα για πόλεις με πληθυσμό άνω των 10000 κατοίκων, απαγορεύεται η ανέγερση νέων βιομηχανικών εγκαταστάσεων μέσης ή υψηλής όχλησης.

Για τους οικισμούς οι οποίοι έχουν πληθυσμό μέχρι 2000 κατοίκους, απαγορεύεται η ανέγερση βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων μέσης και υψηλής όχλησης εντός των εγκεκριμένων ορίων των οικισμών και εντός ζώνης που εκτείνεται περιμετρικά του οικισμού και σε απόσταση 500μ. από τα όρια του οικισμού, όπως αυτά ισχύουν.

Το πλάτος της ζώνης αυτής μειώνεται μέχρι τα 200 μ. σε όλη την περίμετρο του οικισμού ή σε τμήμα αυτής, για τους στάσιμους οικισμούς, όπου ο όρος στάσιμος οικισμός, προσδιορίζεται στο Π.Δ. της 3.5.85 (ΦΕΚ Δ’ 181).

Οι παραπάνω προκαθορισμένες αποστάσεις ισχύουν υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν άλλες δεσμευτικές αποφάσεις για την περιοχή, οι οποίες να προσδιορίζουν συγκεκριμένους περιορισμούς λόγω ειδικών συνθηκών π.χ. περιοχές προστασίας υδροβιότοπων, αρχαιολογικοί χώροι, δασικές εκτάσεις ή φυσικού κάλλους, γη υψηλής παραγωγικότητας.

Η επαφή σας με την κατά τόπους αρμόδια Υπηρεσία θα σας ενημερώσει για την ύπαρξη ειδικών περιπτώσεων όπου η εγκατάσταση μίας συγκεκριμένης δραστηριότητας δεν επιτρέπεται σε μία συγκεκριμένη τοποθεσία.

5. ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ  ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ

Η Προέγκριση Χωροθέτησης απαιτείται όταν ιδρύονται νέες επιχειρήσεις, αλλά και κατά τον εκσυγχρονισμό ή επέκταση υφισταμένων, εφόσον επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον (άρθρο 8, ΚΥΑ 69269/5387/1990).

Η Προέγκριση Χωροθέτησης, όπου αυτή απαιτείται, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης ή πραγματοποίησης της δραστηριότητας ή του έργου.

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ

Η Προέγκριση Χωροθέτησης δεν απαιτείται για την ανανέωση της άδειας λειτουργίας υφιστάμενων βιομηχανικών και συναφών δραστηριοτήτων καθώς επίσης και για τις περιπτώσεις α,β,γ,ε,στ,ζ,η,θ,ι της παραγ. 2 της ομάδας II  της κατηγορίας Α’.

Δεν απαιτείται Προέγκριση Χωροθέτησης για έργα και δραστηριότητες της Β’ κατηγορίας όπως επίσης και για επιχειρήσεις που θα εγκατασταθούν εντός βιομηχανικών περιοχών (άρθρο 4 του Ν. 1650/86).

ΑΔΕΙΟΔΟΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

Η προέγκριση χωροθέτησης εκδίδεται από:

 • Τη διεύθυνση Χωροταξίας του ΥΠΕΧΩΔΕ για έργα και δραστηριότητες της  κατηγορίας ΑΙ.
 • Τις διευθύνσεις Χωροταξίας των Περιφερειών για έργα ή δραστηριότητες της κατηγορίας ΑΙΙ.

Για τις  περιοχές Αθήνας ή Θεσσαλονίκης η αίτηση και  τα δικαιολογητικά αποστέλλονται και στους οργανισμούς Αθήνας ή Θεσσαλονίκης αντίστοιχα.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία σχετική αίτηση που συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά σε τρία (3) αντίτυπα:

 • Τοπογραφικό διάγραμμα της ευρύτερης περιοχής, κλίμακας από 1:50-000 έως 1:20.000 με ιδιαίτερη επισήμανση της θέσης του γηπέδου
 •  Τοπογραφικό διάγραμμα του γηπέδου, κλίμακας 1:1000 έως 1:200
 •  Σειρά  φωτογραφιών  με  ιδιαίτερη  επισήμανση  του  γηπέδου  της εγκατάστασης
 • Ερωτηματολόγιο  σύμφωνα  με  τον πίνακα  3  του άρθρου 16  της  ΚΥΑ 69269/5387/1990.

Για έργα ή δραστηριότητες της ομάδας  II της  Aκατηγορίας, εφόσον κατά την εξέταση του ερωτηματολογίου από την αρμόδια υπηρεσία προκύψει  ότι το συγκεκριμένο  έργο ή δραστηριότητα δεν προκαλεί σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον τότε το ερωτηματολόγιο  αυτό με τις απαντήσεις αποτελεί τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  (Μ.Π. Ε.) για την Έγκριση των Περιβαλλοντικών όρων. 

6. ΑΔΕΙΑ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Σύμφωνα με το Ν.2516/97, για την εγκατάσταση ή την επέκταση επιχειρήσεων, απαιτείται άδεια εγκατάστασης εκτός απ3 τις περιπτώσεις που αναφέρονται στη συνέχεια και οι οποίες απαλλάσσονται από αυτήν την υποχρέωση.

Οι άδειες αυτές χορηγούνται μόνο από την Αδειοδοτούσα /Αρχή όπως αυτή ορίζεται στη συνέχεια, ύστερα πάντα από αυτοψία της υπηρεσίας αυτής.

Οι εκδιδόμενες αποφάσεις για χορήγηση αδειών εγκατάστασης περιέχουν όρους ή και περιορισμούς και επιβάλλουν στο φορέα την πραγματοποίηση ειδικών έργων, όπου απαιτείται για την επίτευξη στο μέγιστο δυνατό βαθμό του συγκερασμού της παραγωγικής δραστηριότητας με την προστασία του περιβάλλοντος.

Οι φορείς των εγκαταστάσεων υποχρεούνται κατά τη λειτουργία τους στην απαρέγκλιτη τήρηση των παραπάνω όρων και περιορισμών.

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν.2516/97, απαλλάσσονται από την υποχρέωση εφοδιασμού με άδεια εγκατάστασης και με άδεια λειτουργίας τα επαγγελματικά εργαστήρια εκτός Αττικής.

Για την έναρξη λειτουργίας των δραστηριοτήτων αυτών απαιτείται να υποβληθεί σχετικά υπεύθυνη δήλωση εις διπλούν, στην Αδειοδοτούσα Αρχή, συνοδευόμενη από

 • Αντίγραφο οικοδομικής άδειας
 •  Εγκεκριμένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Όρων
 • Συγκεκριμένη Μελέτη και Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας

Η Υ.A. με Α. Π. Φ15/οικ. 5240/246, 19.2.1998, καθορίζει τη μορφή του προavaφεpόμεvoυ εντύπου υπεύθυνης δήλωσης, που θα συμπληρώνουν οι ενδιαφερόμενοι, για την απαλλαγή των επαγγελματικών εργαστηρίων, από την υποχρέωση εφοδιασμού με άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας.

(Στην περίπτωση ίδρυσης επαγγελματικού εργαστηρίου εντός Αττικής (Π.Δ. 84/84), αυτά υποχρεούνται στην έκδοση άδειας εγκατάστασης σύμφωνα με τα παραπάνω και άδειας λειτουργίας σύμφωνα με το Ν. 2516/97).

Από την απαλλαγή αυτή εξαιρούνται οι μονάδες επεξεργασίας εύφλεκτων εκρηκτικών διαβρωτικών, οξειδωτικών και τοξικών ουσιών και αερίων υπό πίεση, ανεξαρτήτως της επεξεργαζομένης ποσότητας, καθώς επίσης και οι αποθήκες όπου φυλάσσεται ποσότητα των παραπάνω ουσιών ανώτερη των 100 χιλιόγραμμων και ποσότητα αερίων υπό πίεση ανώτερη των 200 χιλιόγραμμων.

Επίσης, δεν απαιτείται άδεια εγκατάστασης εντός παν ΒΙ.ΠΕ. και άλλων οργανωμένων χώρων, για τους οποίους υπάρχουν ειδικές διατάξεις εγκατάστασης.

Ωστόσο, ακόμα και στην περίπτωση όπου η δραστηριότητα απαλλάσσεται από την υποχρέωση έκδοσης άδειας εγκατάστασης, σύμφωνα με την ΚΥΑ 5697/570 (ΦΕΚ 405 Β/29.3.2000), υποχρεούται, στην περίπτωση όπου αφορά βιομηχανίες, οι οποίες χρησιμοποιούν, αποθηκεύουν ή παράγουν ως προϊόντα, υποπροϊόντα ή κατάλοιπα, μία ή περισσότερες επικίνδυνες ή τοξικές ή οξειδωτικές ή εκρηκτικές ουσίες να υποβάλουν φάκελο επικινδυνότητας όπως ορίζεται στην ΚΥΑ 5697/570 (ΦΕΚ 4058/29.3.2000).

ΑΔΕΙΟΔΟΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Υπηρεσία Βιομηχανίας της αρμόδιας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Τα αναγκαία δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδεια; εγκατάστασης των δραστηριοτήτων του Ν.2516/97, έτσι όπως αυτά ορίζονται από την Υπουργική Απόφαση με Α.Π.Φ15/οικ.5242/248,19.2.1998, είναι τα ακόλουθα:

Γενικά δικαιολογητικά:

 • Ερωτηματολόγιο πλήρως συμπληρωμένο, το οποίο χορηγείται  από την αδειοδοτούσα αρχή.
 • Κανονισμός Πολυκατοικίας  ή Υπεύθυνη  Δήλωση του διαχειριστή  της Πολυκατοικίας, έπειτα από απόφαση της Γεν. Συνέλευσης.
 • Οικοδομική άδεια (αν πρόκειται για ήδη υπάρχον κτίριο) και θεωρημένο από την αρμόδια Πολεοδομία σχεδιάγραμμα του χώρου για τη χρήση αυτού.
 • Καταστατικό σύστασης επικυρωμένο, εφόσον η επιχείρηση είναι Ο.Ε. ή Ι Ε.Ε. ή το ΦΕΚ δημοσίευσης εφόσον είναι Α.Ε. ή Ε.Π.Ε.
 • Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, σύμφωνα με την ΚΥΑ 69269/90 (ΦΕΚ 678/Β/25.10.90).
 • Βεβαίωση χρήσης γης από τις αρμόδιες Πολεοδομικές Αρχές. 

Ειδικές περιπτώσεις:

ΑΜε βάση το είδος της δραστηριότητας :

 • Αν η δραστηριότητα ανήκει στις κατηγορίας ΑΙ και ΑΙΙ:
 • Μελέτη για την προέγκριση χωροθέτησης, σύμφωνα με την KVA 69269/90 (ΦΕΚ 678/8/25.10.90)

Β. Με βάση ειδικά χαρακτηριστικά της δραστηριότητας που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων/ προφύλαξη λόγω επικινδυνότητας :

 • Αν η εγκατάσταση της δραστηριότητας προβλέπει τη διάθεση λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων σε επιφανειακά ύδατα ή στο έδαφος, όπως αυτή  προσδιορίζεται στην Ε1β) 221 της  1)24 2.65 ΦΕΚ 138 Β΄):
 • Μελέτη διάθεσης αποβλήτων, σύμφωνο με την  Ειβ/221/22.1.65  Υγειονομική διάταξη (ΦΕΚ 138/Β/24.2.65),  όπως τροποποιήθηκε με την Υ. Διάταξη Γ1/17831/71 (ΦΕΚ 986/8/10.12.71).
 • Αν η μονάδα έχει ισχύ άνω των 12 KW ή θερμική άνω των 50 KW
 • Μηχανολογική μελέτη σύμφωνα  με το  Β.Δ.15/21.10.1922 (ΦΕΚ  208  Α‘), τον Ν.6422/34, το Ν.Δ.1150/49 και το Β.Δ.16/17.3.50 και το Π.Δ.274/97 (ΦΕΚ 195/Α)
 • Αν η εγκατάσταση της δραστηριότητας προβλέπει την ύπαρξη εγκατάστασης πετρελαιοειδών (υγρών καυσίμων), που εξυπηρετούν τις λειτουργικές ανάγκες της μονάδας
 • Μελέτη Πυροπροστασίας, συμφωνά με την ΚΥΑ με ΦΕΚ 578/B/29.7.91
 • Αν η επιχείρηση / δραστηριότητα πρόκειται να χρησιμοποιήσει, ή να αποθηκεύσει ή να παράγει ως προϊόντα, υποπροϊόντα ή κατάλοιπα μια ή περισσότερες επικίνδυνες η τοξικές n οξειδωτικές ουσίες, όπως αυτές προσδιορίζονται επακριβώς στην ΚΥΑ 5697/590 (ΦΕΚ 405, 29.3.2000).
 • Μελέτη επικινδυνότητας, συμφωνάμε την ΚΥΑ 5697/570 (ΦΕΚ 405 8/29.3.2000)
 • Αν πρόκειται να διενεργηθεί γεώτρηση για την κάλυψη των αναγκών της μονάδας σε νερό:
 • Έγκριση διενέργειας γεώτρησης

Γ. Με  βάση τη χωροθέτηση / γειτνίαση με ιδιαίτερα       χαρακτηρισμένες ζώνες

 • Αν το γήπεδο εγκατάστασης της δραστηριότητας εμπίπτει σε μια από τις ακόλουθες ειδικές περιπτώσεις
 • Περιλαμβάνει λιμενικά έργα: Απαιτείται:  άδεια κατασκευής Λιμενικού έργου και χρήσης       Αιγιαλού & Παραλίας
 • Απαιτεί παραχώρηση εκτάσεων του δημόσιου / απαλλοτρίωση ιδιωτικών εκτάσεων: Απαιτείται: Παραχώρηση Κοινόχρηστων, Δημοτικών ή Κοινοτικών εκτάσεων και με παραχώρηση Δημόσιων Κτημάτων Αναγκαστική        απαλλοτρίωση ιδιωτικών εκτάσεων
 • Γειτνιάζει σε στρατιωτικά αεροδρόμια (απόσταση μικρότερη των 5000 μέτρων από το κέντρο του διαδρόμου του αεροδρομίου) : Απαιτείται: η παροχή έγκρισης, από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας 
 • Γειτνιάζει σε πολιτικά αεροδρόμια (απόσταση μικρότερη των 4000 μέτρων από το κέντρο του διαδρόμου του αεροδρομίου):

       Απαιτείται: η παροχή έγκρισης από την Υπηρεσία Πολιτικής      Αεροπορίας

 • Γειτνιάζει σε δασική περιοχή: Απαιτείται:  γνωμοδότηση οπό  το  Υπ. Γεωργίαςαν η έκταση στην      οποία     πρόκειται να εγκατασταθείn δραστηριότητα είναι δασική ή όχι
 • Γειτνιάζει σε αρχαιολογικούς χώρους: Απαιτείται: έγκριση από την Αρχαιολογική Υπηρεσία
 • Χωροθέτηση σε παραθαλάσσια περιοχή :Απαιτείται:  η γνωμοδότηση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού
 • Αν το γήπεδο της εγκατάστασης έχει πρόσοψη σε εθνική ή επαρχιακή οδό από την οποία θα γίνεται η εξυπηρέτηση της εγκατάστασης: Απαιτείται: Έγκριση κατασκευής κυκλοφοριακού κόμβου, σε γήπεδα δραστηριοτήτων που πρόσοψη σε Εθνικούς ή Επαρχιακούς   δρόμους

Στις ακόλουθες ειδικές περιπτώσεις δραστηριοτήτων,  απαιτούνται άλλες μελέτες/ εγκρίσεις που ορίζονται στη σχετική νομοθεσία:

 • Μονάδες εκρηκτικών
 • Εμφιαλωτήρια
 • Αρτοποιεία
 • Εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ

Απαιτούνται περίπου δύο μήνες από την κατάθεση πλήρους φακέλου για την κατηγορία ΑΙ και 40 ημέρες για τις κατηγορίες AΙΙ και Β.

7. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

Για την εγκατάσταση και λειτουργία νέων επιχειρήσεων ή την επέκταση, τον εκσυγχρονισμό ή τη μετεγκατάσταση υφιστάμενων απαιτείται η έγκριση όρων για την προστασία του περιβάλλοντος, η οποία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης ή πραγματοποίησης της δραστηριότητας ή του έργου.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΙ

ΑΔΕΙΟΔΟΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Για  δραστηριότητες της κατηγορίας ΑΙ αρμόδια αρχή είναι η Δ/νση Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 • Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ. Π. Ε.), το περιεχόμενο της οποίας καθορίζεται στον πίνακα Ι του άρ9ρου 16 της ΚΥΑ 69269/5387/90 σε τέσσερα αντίτυπα. Για τις περιοχές Αθήνας και Θεσσαλονίκης, υποβάλλεται και στους αντίστοιχους οργανισμούς)
 • Προέγκριση Χωροθέτησης

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ AΙΙ

ΑΔΕΙΟΔΟΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Για δραστηριότητες της κατηγορίας ΑΙΙ αρμόδια αρχή είναι π Δ/νση Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ, εκτός από τις περιπτώσεις που έχουν μεταβιβασθεί οι σχετικές αρμοδιότητες στις Περιφέρειες (πλην της Περιφέρειας Αττικής όπου οι αντίστοιχες αρμοδιότητες έχουν μεταβιβασθεί στις Νομαρχίες σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο ΦΕΚ 755/31. 8.95)

Τέτοιες περιπτώσεις είναι οι ακόλουθες:

Υ.Α. 95209/94 (ΦΕΚ 871/23.11.1994)

Υ.Α.82743/1995 (ΦΕΚ 811/20.9.1995)

Υ.Α.82742/1995 (ΦΕΚ 821/25.9.1995)

Υ.Α. 4635/95 (ΦΕΚ 755/31. 8. 95)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 • Το ερωτηματολόγιο ή τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ. Π. Ε.), το περιεχόμενο της οποίας καθορίζεται στον πίνακα 2 του άρθρου 16 της ΚΥΑ 69269/5387/90 εφόσον κριθεί κατά το στάδιο της προέγκρισης χωροθέτησης ότι πρέπει να συνταχθεί τέτοια μελέτη.
 • Προέγκριση Χωροθέτησης

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β

ΑΔΕΙΟΔΟΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Για δραστηριότητες της  κατηγορίας Β αρμόδια αρχή  είναι η νομαρχιακή υπηρεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 • Ερωτηματολόγιο του πίνακα 3 του άρθρου 16 της ΚΥΑ 69269/5387/90 σε τέσσερα αντίτυπα.

Για τις περιοχές Αθήνας και Θεσσαλονίκης, υποβάλλεται και στους αντίστοιχους οργανισμούς. Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται εφόσον ζητηθεί να αιτιολογεί τις απαντήσεις του ερωτηματολογίου.

8. ΑΔΕΙΑ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Για τη χορήγηση άδειας Λειτουργίας στις νέες ή επεκτεινόμενες επιχειρήσεις, απαιτείται, μέσα στο χρονικό διάστημα ισχύος της άδειας εγκατάστασης, να υποβληθεί σχετική αίτηση συνοδευόμενη από το δικαιολογητικά που περιγράφονται στη συνέχεια.

ΑΔΕΙΟΔΟΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Υπηρεσία Βιομηχανίας της αρμόδιας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας απαιτείται, μέσα στο χρονικό διάστημα ισχύος της άδειας εγκατάστασης, να υποβληθεί σχετική αίτηση συνοδευόμενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • Υπεύθυνη δήλωση του φορέα ή νόμιμου εκπρόσωπου του και των κατά περίπτωση, αντίστοιχης ειδικότητας, μηχανικών, ότι η εγκατάσταση έγινε σύμφωνα με τη χορηγηθείσα άδεια εγκατάστασης, ότι τα προβλεπόμενα έργα εκτελέστηκαν σύμφωνα με τις εγκριθείσες μελέτες και άτι η λειτουργία της δραστηριότητας ικανοποιεί τους περιβαλλοντικούς και λοιπούς όρους της άδειας εγκατάστασης.
 • Διάγραμμα ροής των επί μέρους λειτουργιών.
 • Υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου του φορέα στην οποία να αναφέρει λεπτομερώς πόσους και ποιας ειδικότητας τεχνικούς θα χρησιμοποιήσει κατά νόμο.
 • Υπεύθυνη δήλωση του αρμόδιου τεχνικού, ο οποίος έχει αναλάβει την επίβλεψη λειτουργίας του μηχανολογικού εξοπλισμού της εγκαθιστάμενης δραστηριότητας.
 • Επικυρωμένο αντίγραφο οικοδομικής άδειας κτιρίου, εφόσον πρόκειται για νέο κτίριο.
 • Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 • Αριθμό Φορολογικού Μητρώου.
 • Εγκεκριμένη Μελέτη Πυροπροστασίας και Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας, της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με την Υ.Α. 5905/Φ15/839 (ΦΕΚ Β΄611/95) και εφόσον δεν ανήκει η δραστηριότητα στην Κατηγορία Ο του Παραρτήματος της Υ.Α. 5905/Φ15/839 (ΦΕΚ Β’611/95).
 • Άδεια διάθεσης  αποβλήτων, σύμφωνα με τις  ισχύουσες Υγειονομικές διατάξεις, όπου απαιτείται.
 • ΦΕΚ δημοσίευσης για τις Α.Ε. και τις Ε.Π.Ε.
 • Για μονάδες με ισχύ άνω των 12 KW ή θερμική άνω των 50 KW και εφόσον έχουν επέλθει μεταβολές σε σχέση με την άδεια εγκατάστασης, στον μηχανολογικό εξοπλισμό ή τη λειτουργικότητα της εγκατάστασης, νέα μηχανολογική μελέτησύμφωνα με  το Β.Δ.15/21.10,1322 (ΦΕΚ 208 Α ‘), τον Ν.6422/34, το Ν.Δ. 1150/49, το Β.Δ.16/17.3.50 και το ΤΪΔ.274/97 (ΦΕΚ195/Α).
 • Πιστοποιητικό υδραυλικής δοκιμασίας για τους ατμολέβητες ή τις ατμογεννήτριες της εγκατάστασης καθώς και Πιστοποιητικό Παραλαβής όπου απαιτείται (Β.Δ.277/63).
 • Βεβαίωση για την κατασκευή της κυκλοφοριακής σύνδεσης,  όπου απαιτείται.
 • Έγκριση κυκλοφορίας προϊόντων όπου απαιτείται.
 • Βεβαίωση από το Λιμεναρχείο για λήψη κατασταλτικών μέτρων για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος όπου απαιτείται.

Για ειδικές εγκαταστάσεις θα πρέπει να υποβάλλοντα άλλα δικαιολογητικά για την παροχή αδειών και εγκρίσεων άλλων υπηρεσιών, για τη χορήγηση των οποίων μεριμνά η αδειοδοτούσα αρχή.

Πιο συγκεκριμένα:

 • Εγκαταστάσεις Πετρελαιοειδών
 • Μονάδες Εκρηκτικών
 • Εμφιαλωτήρια Πεπιεσμένων αερίων
 • Αρτοποιεία

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ

Μέσα σε δύο μήνες από την υποβολή των δικαιολογητικών χορηγείται, χωρίς τη διενέργεια αυτοψίας, προσωρινή άδεια λειτουργίας, διάρκειας μέχρι τεσσάρων μηνών.

Η οριστική άδεια εκδίδεται για αόριστο χρόνο κατόπιν διενέργειας αυτοψίας. 

9. ΜΕΛΕΤΗ  ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Για την  έκδοση  άδειας  λειτουργίας είναι απαραίτητη η έγκριση ειδικής μελέτης πυρασφάλειας από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Η μελέτη εκπονείται κάθε φορά με κριτήρια:

 • Το Είδος του κτιρίου,
 • Την χρήση που γίνεται σ1 αυτό καθώς και
 • Το είδος δραστηριότητας.

Υπάρχουν ειδικές πυροσβεστικές διατάξεις με βάση τις οποίες εκπονούνται και εγκρίνονται οι αντίστοιχες μελέτες. ( π. χ. Εμπορικά Καταστήματα, Ξενοδοχειακά Καταλύματα, αποθήκες κλπ).

Οι κάτοχοι των βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων καθώς και των πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών, υποχρεούνται να παίρνουν τα κατάλληλα μέτρα, για την αποφυγή ή τον περιορισμό των κινδύνων έκρηξης πυρκαγιάς στις εγκαταστάσεις ή τις αποθήκες τους.

Στα μέτρα αυτά συμπεριλαμβάνονται:

Α. τα προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας για το σύνολο της εγκατάστασης.

Β. τα κατασταλτικά μέτρα πυροπροστασίας   σε   περίπτωση εμφάνισης Πυρκαγιάς.

Γ. η συγκρότηση ομάδας πυροπροστασίας από το προσωπικό της επιχείρησης και n μέριμνα για την εκπαίδευση της.

Το πιστοποιητικό από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία ότι έχουν ληφθεί τα αναγραφόμενα στην ισχύουσα για την υπόψη εγκατάσταση μελέτη μέτρα πυροπροστασίας ισχύει για  5 χρόνια. Ειδικά για εγκαταστάσεις , στις οποίες χορηγείται προσωρινή άδεια λειτουργίας ή προθεσμία προς μεταφορά, το σχετικό πιστοποιητικό πυροπροστασίας ισχύει για 3 χρόνια.

Η ενδιαφερόμενη επιχείρηση  οφείλει να ζητήσει από  την  Πυροσβεστική Υπηρεσία ανανέωση του πιστοποιητικού  και  τυχόν  αναθεώρηση  της ισχύουσας μελέτης πυροπροστασίας δύο τουλάχιστον μήνες πριν από την λήξη της ισχύος του.

10. ΑΔΕΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

Mια επιχείρηση η οποία ήδη δραστηριοποιείται για κάποιο χρονικό διάστημα, αλλά πρόκειται να επεκταθεί ή να εκσυγχρονισθεί, πρέπει να λάβει εκ νέου άδεια εγκατάστασης και άδεια λειτουργίας.

Η επέκταση μίας επιχείρησης μπορεί να αφορά:

 • Την αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος.
 • Την προσθήκη κτιριακών εγκαταστάσεων που πραγματοποιείται μέσα στο διό γήπεδο ή σε συνεχόμενο γήπεδο, υπό την προϋπόθεση άτι υπάρχει σταθερή διασύνδεση μεταξύ του υπάρχοντος και αυτού μέσα στο οποίο προβλέπεται να εγκατασταθεί μηχανολογικός εξοπλισμός.
 • Όσον αφορά αποθήκες χωρίς μηχανολογικό εξοπλισμό, θεωρείται ως επέκταση η αύξηση με οποιονδήποτε τρόπο, της αποθηκευτικής τους ικανότητας.

Οι διαδικασίες οι οποίες πρέπει να ολοκληρωθούν για την εκ νέου αδειοδότηση της επιχείρησης είναι οι ακόλουθες:

Η επιχείρηση που πρόκειται να επεκταθεί δεν χρειάζεται να βγάλει ξανά άδεια εγκατάστασης, αν έχει ήδη άδεια λειτουργίας και εφόσον από την επέκταση:

 • Δεν επέρχεται ουσιαστική διαφοροποίηση στην εγκατάσταση όσον αφορά την αρτιότητα και την τεχνολογική στάθμη του μηχανολογικού εξοπλισμού, την φυσιογνωμία της περιοχής και τις επιπτώσεις της ιδρυόμενης δραστηριότητας στο περιβάλλον, την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων στην εγκατάσταση καθώς και των περιοίκων, τις συνθήκες γειτνίασης του γηπέδου ή του χώρου εγκατάστασης της δραστηριότητας, την επάρκεια και την καταλληλότητα των κτιρίων που πρόκειται να ανεγερθούν.
 • Δεν επέρχεται αύξηση πάνω από 20% της εγκατεστημένης ισχύος που αναφέρεται στην άδεια λειτουργίας. Η αύξηση αυτή δεν μπορεί να υπερβεί τα 600 KW κινητήριας ή θερμικής ισχύος.

Η απαλλαγή αυτή δεν ισχύει για μονάδες επεξεργασίας εύφλεκτων εκρηκτικών διαβρωτικών, οξειδωτικών και τοξικών ουσιών και αερίων υπό πίεση, ανεξαρτήτως της επεξεργαζομένης ποσότητας, καθώς επίσης και για αποθήκες όπου φυλάσσεται ποσότητα των παραπάνω ουσιών ανώτερη των 100 χιλιόγραμμων και ποσότητα αερίων υπό πίεση ανώτερη των 200 χιλιόγραμμων.

Σε οποιεσδήποτε άλλες περιπτώσεις, ο επενδυτής πρέπει να βγάλει εκ νέου άδεια εγκατάστασης για την έκδοση της οποίας θα χρειαστεί Προέγκριση Χωροθέτησης και Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων.

Αν, λόγω της επέκτασης ή του εκσυγχρονισμού της επιχείρησης, επέρχονται αλλαγές στις επιπτώσεις που είχε η λειτουργία της επιχείρησης στο περιβάλλον, τότε και μόνο τότε ο επενδυτής πρέπει και πάλι να περάσει από τη διαδικασία της Προέγκρισης Χωροθέτησης (άρθρο 8 WΑ 69269/5387/90).

Το ίδιο συμβαίνει και με τη διαδικασία έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. Εφόσον ο εκσυγχρονισμός ή η επέκταση της επιχείρησης επιφέρει ουσιαστικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον, ο επενδυτής πρέπει να περάσει από τη διαδικασία αυτή εκ νέου (άρθρα 9 και 10, ΚΥΑ 69269/5387/90).

Αν η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη στην κατάθεση κοινοποίησης ή μελέτης επικινδυνότητας, κατά την έκδοση της νέας άδειας εγκατάστασης, ο επενδυτής πρέπει να επαναλάβει τη διαδικασία αυτή.

Στη συνέχεια, ο επενδυτής πρέπει να καταθέσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση της άδειας λειτουργίας.

11. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Η νομοθεσία η οποία αφορά κάθε μια από τις επιμέρους διαδικασίες που σχετίζονται με την αδειοδότηση μίας δραστηριότητας έχει ως ακολούθως:

Kατηγορίες Δραστηριοτήτων

 • ΚΥΑ 69269/5387/90
 • N.1650/1986
 • Υ.Α 95209/94 (ΦΕΚ 871/23.11.94)
 • Υ.Α  10537 (ΦΕΚ 139/Β/11.3.93)

Χρήση Γης και Προέγκριση Χωροθέτησης

 • Π.Δ. 3/6/3/1987 (ΦΕΚ Δ’166)
 • Π.Δ.3.5.1985(ΦΕΚΔΊ81)
 • Π.Δ. 31.5.1985 (ΦΕΚ Δ’ 270)
 • Π.Δ. 13.3.1981 (ΦΕΚ ΔΊ38)
 • ΠΑ 16.5.1989 (ΦΕΚ Δ’293)
 • Ν.1050/1986 (άρθρο 4)
 • ΚΥΑ 69269/5387/90 (άρθρο 8)
 • Ν.2516/97 (άρθρο 7)
 • Υπ. Απόφαση 2439/77 (ΦΕΚ, Β/154/15-2-2001)
 • Π.Δ. 84/1984
 • Υπ. Απόφαση 24635/95 (ΦΕΚ, Β/755/31-8-1995)
 • Ν. 2545/1997

Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων

 • ΚΥΑ 69269/5387/90
 • Υ.Α 75308/90 (ΦΕΚ 691/2-11-1990)
 • Υ.Α 95209/94 (ΦΕΚ 871/23.11.1994)
 • Υ.Α 82743/95 (ΦΕΚ 811/20.9.1995)
 • Υ.Α. 82742/95 (ΦΕΚ 821/25.9.1995)
 • Υ.Α. 24635/95 (ΦΕΚ 755/31.8.1995)

Άδεια Εγκατάστασης

 • Ν.2516/97 (ΦΕΚ 159/8.8.1997)
 • Υ.Α.Φ15/οικ.5242/248, 19.2.98
 • Υ.Α.Φ15/οικ.5243/249,19,2.98
 • ΒΑ 15/21.10.1922 (ΦΕΚ 208Α’)
 • Ν. 6422/34
 • Ν.Δ. 1150/49 ΒΑ 16/17.3.50
 • Π.Δ. 274/97(ΦΕΚ 195/Α)

Οικοδομική Άδεια

 • Π.Δ. 8/13.7.1993 (ΦΕΚ 795Δ’)
 • Π.Δ. 3.9,83 (ΦΕΚ 394/Δ/8.9.83)

Χορήγηση Άδειας Ειδικής Εγκατάστασης

 • Υ.Α.Φ15/01Κ.5241/247, 19.2.98
 • Ν.2516/97, άρθρο 4 (ΦΕΚ 159/8.8.1997)

Μελέτη Επικινδυνότητας

 • ΚΥΑ 5697/590/2000

Επαγγελματικά Εργαστήρια

 • Υ.Α.Φ15/οικ.5240/246, 19.2.98
 • Ν. 2510/97, άρθρο 5 (ΦΕΚ 159/8.8.1997)

Άδεια Λειτουργίας

 • Ν.2516/97 (ΦΕΚ 159/8.8.1997)
 • Υ.Α. Φ15/οικ.5239/245, 19.2.98
 • Β.Δ. 277/63
 • Υ.Α. 5905/Φ15/839 (ΦΕΚ Β’611/95)

Άδεια Διάθεσης Λυμάτων

 • Απόφαση Ε1β) 221 της 22.1)24.2.65 (ΦΕΚ 138 Β’)

Παραβάσεις για άδειες εγκατάστασης και Λειτουργίας

 • Υ.Α. Φ15/οικ.5245/251, 19.2.98

Δαπάνη για την έκδοση άδειας εγκατάστασης και Λειτουργίας

 •  Υ.Α. Φ15/οικ. 5244/250, 19.2.98