Κάρτα ανεργίας

Δικαιολογητικά για έκδοση κάρτας ανεργίας για ανθρώπους με αναπηρία

Για την έκδοση κάρτας ανεργίας, οι άνθρωποι με αναπηρία θα πρέπει να απευθυνθούν  στα γραφεία Εργασίας Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων του ΟΑΕΔ.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:

α) γνωμάτευση από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή ΚΕΠΑ (Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας) που θα αναφέρει το ποσοστό αναπηρίας του ατόμου (απαιτείται ποσοστό 50% και άνω). Η βεβαίωση δεν πρέπει να αναφέρει ανίκανος για εργασία.

β) εκκαθαριστικό σημείωμα της Εφορίας. Σε περίπτωση που οι άνθρωπος με αναπηρία δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση, ΤΟΤΕ χρειάζεται βεβαίωση από την αρμόδια Δ.Ο.Υ ότι δεν υποχρεούται να υποβάλλει φορολογική δήλωση.

γ) αστυνομική του ταυτότητα ή άλλο επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης των στοιχείων του.

δ) λογαριασμός ΔΕΚΟ ή εταιρείας σταθερής τηλεφωνίας, ή αντίγραφο συμφωνητικού μίσθωσης κατοικίας, κατατεθειμένου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

ε) επίσημο έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει ο ΑΜΚΑ

στ) άδεια διαμονής ή εργασίας προκειμένου περί ανέργων πολιτών υπηκόων τρίτων χωρών.

Σημαντική πληροφορία: Η κάρτα ΑμεΑ δεν χρειάζεται θεώρηση. Δηλαδή δεν απαιτείται η παρουσία του ατόμου στα γραφεία του ΟΑΕΔ κάθε τρίμηνο.

Τα πλεονεκτήματα στους κατόχους της κάρτας ανεργίας είναι ότι δίνει την δυνατότητα:

–  να επωφεληθούν από τις διατάξεις του Νόμου 2643/98 δηλαδή για πρόσληψη στο δημόσιο τομέα.

– να συμμετέχουν σε προγράμματα απασχόλησης είτε αυτά αφορούν την ετεροαπασχόληση είτε την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας που απευθύνονται στα άτομα που ανήκουν στις Ειδικές Κοινωνικές Ομάδες.

– να συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης που απευθύνονται στα άτομα που ανήκουν στις Ειδικές Κοινωνικές Ομάδες.

Σχετικά με το επίδομα ανεργίας, οι προϋποθέσεις είναι οι ίδιοι όπως για του ανέργους χωρίς αναπηρία. (Πηγή: ΟΑΕΔ)