Χρηματοδότηση του έργου

Το έργο χρηματοδοτείται από τις χώρες του Ευρωπαικού Οικονομικού Χώρου – ΕΟΧ (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία) στα πλαίσια του προγράμματος «Διαφορετικότητα, Ανισότητες και Κοινωνική Ενσωμάτωση» και από το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων