Πακέτα εργασίας

  • Διαχείριση και συντονισμός (ΠΕ1)
  • Πολιτικές και πρακτικές σχετιζόμενες με την απασχόληση των Ατόμων με Αναπηρία (ΠΕ2)
  • Αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης στην Κεντρική Μακεδονία (ΠΕ3)
  • Προώθηση της προσβάσιμης απασχόλησης και επιχειρηματικότητας (ΠΕ4)
  • Δράσεις επικοινωνίας, συνειδητοποίησης και αξιοποίησης (ΠΕ5)
workability
workability