Δράσεις του έργου

  • Συγκέντρωση υπαρχόντων δεδομένων, νομοθετημάτων και πολιτικών που σχετίζονται με την απασχόληση των ΑμεΑ
  • Αναγνώριση των εμποδίων που αντιμετωπίζουν τα ΑμεΑ στους χώρους εργασίας
  • Επισήμανση καλών πρακτικών στον τομέα της απασχόλησης ΑμεΑ
  • Ανάλυση υπάρχουσας κατάστασης όσον αφορά την απασχόληση ΑμεΑ στην Κεντρική Μακεδονία
  • Αξιολόγηση της προσβασιμότητας των υποδομών σημαντικών εργοδοτών ΑμεΑ στην Κεντρική Μακεδονία
  • Διοργάνωση σεμιναρίων και συναντήσεων εργασίας με συμμετοχή των εμπλεκομένων φορέων στην απασχόληση των ΑμεΑ
  • Ανάπτυξη ενός εργαλείου βελτίωσης της επιχειρηματικότητας ΑμεΑ
  • Δράσεις ενημέρωσης και διάχυσης