Στόχοι του έργου

  • Ανάλυση των αιτίων της υποαπασχόλησης των ΑμεΑ στην Κεντρική Μακεδονία
  • Ανάλυση της επίδρασης που είχε η οικονομική κρίση στην απασχόληση των ΑμεΑ
  • Προσπάθεια άρσης των αποκλεισμών στην απασχόληση
  • Ανάπτυξη πρακτικών εργαλείων που θα προωθήσουν την απασχόληση των ΑμεΑ
  • Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας
  • Συμμετοχή των εμπλεκομένων