Παραδοτέα

Π2.1 Νομοθεσία, πολιτικές και πρακτικές σχετικές με την προσβασιμότητα που επηρεάζουν την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Π2.2 Αναγνώριση των εμποδίων στην απασχόληση των Ατόμων με Αναπηρία

Π2.3 Πολιτικές και καλές πρακτικές σε Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο

Π3.1 Ανάλυση υπάρχουσας κατάστασης όσον αφορά την απασχόληση των Ατόμων με Αναπηρία στην Κεντρική Μακεδονία

D3.2 Methodology for the evaluation of infrastructure and services

Π3.3 Υπάρχουσα κατάσταση σχετικά με την προσβασιμότητα στην απασχόληση στην Κεντρική Μακεδονία

Π4.3 Αποτελέσματα θεματικών σεμιναρίων και συναντήσεων εργασίας